Hebei Qiangsheng enjamlary

KOMPANI PRA PROFILI

Hebei Qiangsheng Machinery Parts Co., Ltd. agyr ýük süzgüçlerinde ýyldyz bolup çykýan 2019-njy ýylda döredildi.Hytaýda belli awtoulag zapas şaýlaryny öndürýän bazasy bolan Hebei welaýatynyň Çinghe etrabynda ýerleşdik.Zawodymyz 18,000 inedördül metr, 15,000 inedördül metrden gowrak döwrebap ussahanany eýeleýär we Germaniýadan getirilen öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlaryny hödürledik, işgärlerimiz 78-den gowrak adam, şol sanda 18 hünärmen we tehniki işgär IATF16949: 2016 hiline laýyklykda işleýär. dolandyryş ulgamy.

Germaniýadan getirilen ýelim sanjym maşyn

Süzgüç önümleriniň köp görnüşini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kompaniýamyz, ýyllyk önümçilik kuwwatymyz 5 milliondan gowrak bolup biler we häzirki wagtda 3000-den gowrak süzgüç bar.howa süzgüji, gidrawliki süzgüç we gurluşyk maşynlary, oba hojalyk maşynlary, ýük awtoulaglary, awtobuslar we generator toplumlary we ş.m. üçin süzgüç süzgüçini öz içine alýar.

"PAWELSON" markasy kompaniýamyz tarapyndan döredilen ýokary derejeli marka, hemmesi bu pudakda ýokary abraý gazanan HV ýa-da Alsthrom süzgüç kagyzlaryny ulanýarlar.içerki bazarda garaşsyz önüm marketing toruny döretdik we daşary ýurt bazarlaryny işjeň ösdürýäris.Hyzmatdaşlary ýa-da lomaý satyjylary tüýs ýürekden çagyryň.

Dünýä üçin has gowy süzgüçler ýasamagy maksat edinýäris we bir gezek hyzmatdaşlygyň sizi kompaniýamyzy hemişelik söýjekdigiňize ynanýarys.

>> BIZI M Medeniýetimiz

Bir gezek hyzmatdaşlyk etmek bu meselä aşyk bolarkompaniýasybaky

Kärhananyň maksady: Gözleg we gözleg işlerine ünsi jemlemek we ýokary hilli agyr süzgüçleri öndürmek, hereketlendiriji üçin has ajaýyp süzgüç üpjün edýär

Kärhana missiýasy: Dünýä üçin has gowy süzgüçler!

Kärhananyň ruhy: Fokus 、 Jikme-jiklikler 、 Abraý 、 Netijelilik

Kärhananyň gymmaty: Müşderi + Işgärler + Bagyşlamak = Kärhananyň gymmaty

Asyl ululygyna ýa-da nusgalaryňyza görä işlenýän professional tehniki çyzgylar.

★ BIZI AD ÜSTÜNLIK ★

artykmaçlygy

OEM we ODM hyzmaty

Çyzgylar bilen tassyklanan professional çyzuw tehnologiýamyz bar.Şeýle hem, hödürleýän salgylanma belgiňize ýa-da önümiň ölçeg ululygyna we suratlaryna görä öndürilip bilner.

artykmaçlygy

Markany özleşdirmek

Marka ygtyýarlylygy bolan ýagdaýynda, markaňyzyň talaplaryna laýyklykda gaplama, çap we önüm görnüşini dizaýn edip we öndürip bileris.

artykmaçlygy

Hil kepilligi

IATF 16949 we 5S ulgam ülňülerine laýyklykda işläň we ylmy we berk hil barlag ulgamyny dörediň.

artykmaçlygy

30 töweregi ýurt eksport edildi

Önümlerimiz Amerika, Germaniýa, Fransiýa, Peru, Russiýa, Ukraina, Gazagystan, Koreýa, Meksika, Braziliýa, Hindistan, BAE we ş.m. ýaly dünýä ýurtlaryna eksport edildi.

artykmaçlygy

Ösen tehnologiýa

Germaniýadan getirilen öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlaryny hödürledik we önümleriň hilini kepillendirmek üçin ýörite süzgüç önümçilik liniýasynda ösen tehnologiýa we hil dolandyryş ulgamyny ulanýarys.

artykmaçlygy

Çeýe iberiş ýollary

Deňiz, howa, otly, ekspress we ş.m. iberiş ýollary bilen ibermegi goldaýarys we müşderileriň görkezmelerine laýyklykda harytlary görkezilen ýere ibermegi kabul edýäris.

★ Sergi syýahaty ★

sergi
sergi
sergi

微 信 图片 _20221225084903