Hebei Qiangsheng enjamlary

Kompaniýanyň tertibi

Hebei Qiangsheng Machinery Parts Co., Ltd., Hytaýyň meşhur awtoulag zapas şaýlaryny öndürýän bazasy bolan Hehei welaýatynyň Çinghe etrabynda, amatly transport we owadan gurşawly Týanjinin porty we Çingdao portuna ýakyn ýerde ýerleşýär. Zawod 36,000 inedördül meýdany eýeleýär. metr, 30000 inedördül metrden gowrak arassa ussahana, 220-den gowrak işgär, şol sanda 28 hünärmen we tehniki işgär.

Kompaniýamyzda howa süzgüji, gidrawlik ýag süzgüji we gurluşyk maşynlary, agyr ulaglar, oba hojalygy maşynlary, ýük awtoulaglary, awtoulaglar we generator üçin köp sanly süzgüç önümlerini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen uly kärhana bar. toplumlary we ş.m. Şeýle hem, talaplaryňyza görä süzgüçleri düzüp bileris.

<<Önümimiz!

Biziň kompaniýamyz öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlaryny hödürledi we güýçli tehniki güýji we ýokary hilli dolandyryş işgärleri bolan önümçilik topary bar. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa ABŞ-nyň HV kompaniýasy bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy. “Qiangsheng” seriýaly önümleriň süzgüç netijeliligi şuňa meňzeş önümleriň başynda durýar.

Bu pudakda uly abraý gazanan "PAWELSON", "YOUJUE" markasy, ýurtda aýratyn önüm marketing ulgamyny döretdik, daşary ýurt bazarlaryny işjeň öwrenýäris, önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Aziýa, Afrika we eksport edildi başga-da köp ýerler.Her ýyl taýýar önümlerimiz 500,000-den gowrak boldy.

Hyzmatymyz

Qualityokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat we wagtynda eltip bermek bilen müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk. Önümlerimizi we hyzmatymyzy bütin dünýäde tanatmagy, bütin dünýäde dost edinmek üçin has köp mümkinçilik gazanmagy maksat edinýäris. Biz has gowy ederis goldawyňyz

>> Medeniýetimiz

Kärhananyň maksady: Ajaýyp önümler we ýokary hilli hyzmatlar bilen müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süzgüçleri gözlemek we ösdürmek we öndürmek.

Kärhana ynanjy: Hil bilen ýaşamak we abraý bilen ösüşi ösdürmek.

Enterprice Spirit : agzybirlik, bitewilik, netijelilik, täzelik

Biziň ynanjymyz: Tehnologiki täzelik, hiç wagt gutarmaýar

zawod

★ Biziň artykmaçlygymyz ★

artykmaçlygy

OEM we ODM hyzmaty

OEM belgisi ýa-da çyzgylary ýa-da müşderi nusgalary bolan müşderiler üçin ýöriteleşdirilen süzgüçlerimiz bar.

artykmaçlygy

Markany özleşdirmek

Müşderileriň öz markasy, ygtyýarly marka alnanda, müşderileriň marka çyzgylaryna laýyklykda düzülip bilner.

artykmaçlygy

Hil kepilligi

IATF 16949 ulgam standartyna laýyklykda, ýokary hilli barlag standartlaryny döredýäris we ylmy we berk hil kepillendiriş ulgamyny döredýäris.

artykmaçlygy

Takmynan 50 ýurt eksport edildi

Önümlerimiz Amerika, Angliýa, Peru, Russiýa, Ukraina, Gazagystan, Koreýa, Malaýziýa, Awstraliýa, BAE, PK, Angola, Nigeriýa we ş.m. ýaly dünýäde eksport edildi.

artykmaçlygy

Ösen tehnologiýa

Önümleriň hilini kepillendirmek üçin ýörite süzgüç önümçilik liniýasynda ösen tehnologiýa we hil dolandyryş ulgamyny ulanýarys.

artykmaçlygy

Çeýe iberiş ýollary

Deňiz, howa, otly, ekspress we ş.m. iberiş ýollary bilen ibermegi goldaýarys we müşderileriň görkezmelerine laýyklykda harytlary görkezilen ýere ibermegi kabul edýäris.

★ Sergi gezelenji ★

sergi
sergi
sergi