Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Täze önümler

 • SK-1303AB KUBOTA traktory K1533 üçin agriktrual tehnika howa süzgüç elementi

  SK-1303AB Agricaltrual tehnika howa süzgüji ele ...

  Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýanýan dwigatelleriň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şundan ybarat - d saklamak bilen arassa howa üpjün etmek ...

 • SK-1336AB SCANIA 1869992 1869994 1866695 1728817 1869990 P953210 AF1001 C31017 üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

  SK-1336AB SCANI üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji ...

  Agyr ýük awtoulag süzgüç elementleriniň häsiýetnamalary we wezipeleri Agyr awtoulag süzgüç elementleriniň häsiýetleri we wezipeleri Dwigateliň kadaly işlemegi üçin dem almak üçin ýeterlik arassa howa bolmaly.Dwigatel materiallaryna (tozan, kolloid, alýumin, kislotaly demir we ş.m.) zyýanly howa dem alsa, silindr we porşen ýygnamakdaky ýük artar, netijede silindr we porşen gurnamagynyň adaty bolmadyk könelmegi, hatda motoryň içine girmegi mümkin ýag, has giň köýnek, netijede ýaramazlaşma ...

 • SK-1377AB Howa süzgüç toplumy P611859 P602423 AF4268 P602427 AF4260 CF8002 Kobelco ekskawatoryna we howa kompressorlaryna degişlidir

  SK-1377AB Howa süzgüç toplumy P611859 P602423 AF4268 ...

  Aýratynlyklary:(2) Baglanan poliesteri PTFE membranasy bilen aýlaň, mikrospor 99,99% süzgüç netijeliligini hödürleýär.(3) Giň aralyk we tekiz, gidrofobiki PTFE ajaýyp bölejikleriň bölünip çykmagyny üpjün edýär.(4) Himiki eroziýa ajaýyp garşylyk.(5) Elektrik plastinka / poslamaýan polatdan ýokarky we aşaky, pos ýok sink galvanizli metal içki ýadro gowy howa akymyna mümkinçilik berýär.Howa fil ...

 • SK-1337AB 2414658 2414659 SCANIA ýük awtoulagy üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

  SK-1337AB SCANI üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji ...

  Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?Bu gün geliň bu barada gürleşeliň. Truckük awtoulag howa süzgüçiniň wezipesi motory zyýanly hapalaýjylardan goramak we

 • SK-1234AB Oba hojalygy tehnikasy üçin bal ary howa süzgüji 32925682 10413351 82988916 RE253519 RE253518

  SK-1234AB Oba hojalygy üçin bal ary howa süzgüji ...

  Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Has ulurak

 • SK-1376AB forklift howa süzgüji JCB 32925894 1559418 580048838 P611858 AF4219 P603729

  SK-1376AB forklift howa süzgüji JCB 32925 ...

  Adatça, howa süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti ulanylýan dürli çig mallara görä tapawutlanýar, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar petiklener.

 • SK-1570A uckük awtoulag süzgüji A0040946604 C641500 / 1 AF27816 E315L01 Mersedes-Benz ýük awtoulagy üçin ulanylýar

  SK-1570A uckük awtoulag süzgüji A0040946604 C641500 / 1 ...

  Önümiň beýany Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň wezipesi motory zyýanly hapalaýjylardan we islenmeýän howa bölejiklerinden goramakdyr.Bu islenmeýän bölejikler motora girse, motora gaty täsir edip biler.Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň bu esasy görnüşi, ýük awtoulagyňyzyň işleýşinde möhüm rol oýnaýar, sebäbi howa süzgüçiniň barlygynda awtoulagyňyzyň hereketlendirijisi kadaly işleýär, res ...

 • SK-1112AB KOMATSU ekskawator howa süzgüji 600-181-7260 600-181-7360 600-181-7400 P522449 AF4743K P182052

  SK-1112AB KOMATSU ekskawator howa süzgüji 600-181 -...

  Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementi gurluşyk tehnikasynyň iň möhüm bölegi.Süzgüç elementiniň hili ýük awtoulagynyň howa süzgüçiniň işleýşine täsir edýär.Redaktor gündelik üns berilmeli meseleleri ýygnady ...

 • SK-1532AB-1 C271250 CF1640 Adam ýük awtoulagy üçin howa süzgüç elementi 81084050016 81.08405-0021 10293737

  SK-1532AB-1 C271250 CF1640 Howa süzgüç elementi f ...

  Önümiň ulanylyşy Howa süzgüçleri, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiwlerinde, awtoulaglarda, oba hojalygynyň lokomotiwlerinde, barlaghanalarynda, aseptiki operasiýa otaglarynda we dürli takyk iş otaglarynda howany süzmek üçin ulanylýar.Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre sorulýar, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen siliň arasynda girýän has uly bölejikler ...

 • SK-1525AB Howa gysyjy howa süzgüji, C16400 CF400 VOLVO 11705110 80607039 LIEBHERR 10044317 7621451

  SK-1525AB Howa gysyjy howa süzgüji C1 üçin gabat gelýär ...

  Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji karbunyň öňünde oturdyldy ...

 • SY-2004 gidrawlik ýag süzgüji 07063-01210, 205-60-51430 24749404A üpjün edijilerine laýyk gelýär

  SY-2004 gidrawlik ýag süzgüji 07063-012 ...

  Gidrawlik süzgüç näme edýär?Gidrawlik suwuklyk her gidrawlik ulgamyň iň möhüm bölegidir.Gidrawlikada hiç bir ulgam dogry gidrawlik suwuklygy bolmazdan işlemeýär.Şeýle hem, suwuklyk derejesindäki islendik üýtgeşiklik, suwuklyk häsiýetleri we ş.m. ulanýan ulgamymyzy zaýalap biler.Gidrawlik suwuklygyň bu ähmiýeti bar bolsa, hapalansa näme bolar?Gidrawlik süzgüç elementi esasan 1. Gurluşyk enjamlary (ekskawatorlar, buraw RIGS, üýşmeleň sürüjileri, ...) üçin ulanylýar.

 • SY-2001A gidrawlik ýag süzgüji YA00016054 / 4656608 HITACHI ekskawator öndürijisine laýyk gelýär

  SY-2001A gidrawlik ýag süzgüji YA00016054 / 4 ...

  Gidrawlik süzgüçler üçin tehniki talaplar (1) Süzgüç materialy, belli bir iş basyşy astynda gidrawliki basyş bilen zaýalanmazlygy üçin belli bir mehaniki güýje eýe bolmalydyr.(2) Belli bir iş temperaturasynda öndürijilik durnukly bolmaly;ýeterlik berkligi bolmalydyr.(3) Poslama garşy gowy ukyp.(4) Gurluşy mümkin boldugyça ýönekeý we ululygy ykjam.(5) Arassalamak we saklamak aňsat, süzgüç elementini çalyşmak aňsat.(6) L ...

Önümleri maslahat beriň

SK-1336AB SCANIA 1869992 1869994 1866695 1728817 1869990 P953210 AF1001 C31017 üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

SK-1336AB SCANI üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji ...

Agyr ýük awtoulag süzgüç elementleriniň häsiýetnamalary we wezipeleri Agyr awtoulag süzgüç elementleriniň häsiýetleri we wezipeleri Dwigateliň kadaly işlemegi üçin dem almak üçin ýeterlik arassa howa bolmaly.Dwigatel materiallaryna (tozan, kolloid, alýumin, kislotaly demir we ş.m.) zyýanly howa dem alsa, silindr we porşen ýygnamakdaky ýük artar, netijede silindr we porşen gurnamagynyň adaty bolmadyk könelmegi, hatda motoryň içine girmegi mümkin ýag, has giň köýnek, netijede ýaramazlaşma ...
SK-1247AB Cummins dwigateli üçin gowy hilli tigir ýükleýji howa süzgüji AF55015 5261250 AF55309 5261252

SK-1247AB Gowy hilli tigir ýükleýji howa süzgüji ...

Howa süzgüçleriniň ulanylyş aýratynlyklary haýsylar?Howa süzgüçiniň wezipesi howadaky bölejik hapalaryny aýyrmakdyr.Porzin maşyny (içerki ýangyç dwigateli, garşylykly kompressor we ş.m.) işleýän wagty, dem alýan howada tozan we beýleki hapalar bar bolsa, bölekleriň könelmegini agyrlaşdyrar, şonuň üçin howa süzgüji gurulmalydyr.Howa süzgüji iki bölekden, süzgüç elementinden we gabykdan durýar.Howa süzgüçiniň esasy talaplary ýokary süzgüç ...
SK-1337AB 2414658 2414659 SCANIA ýük awtoulagy üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

SK-1337AB SCANI üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji ...

Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?Bu gün geliň bu barada gürleşeliň. Truckük awtoulag howa süzgüçiniň wezipesi motory zyýanly hapalaýjylardan goramak we

SK-1234AB Oba hojalygy tehnikasy üçin bal ary howa süzgüji 32925682 10413351 82988916 RE253519 RE253518

SK-1234AB Oba hojalygy üçin bal ary howa süzgüji ...

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Has ulurak

SK-1376AB forklift howa süzgüji JCB 32925894 1559418 580048838 P611858 AF4219 P603729

SK-1376AB forklift howa süzgüji JCB 32925 ...

Adatça, howa süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti ulanylýan dürli çig mallara görä tapawutlanýar, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar petiklener.

SK-1570A uckük awtoulag süzgüji A0040946604 C641500 / 1 AF27816 E315L01 Mersedes-Benz ýük awtoulagy üçin ulanylýar

SK-1570A uckük awtoulag süzgüji A0040946604 C641500 / 1 ...

Önümiň beýany Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň wezipesi motory zyýanly hapalaýjylardan we islenmeýän howa bölejiklerinden goramakdyr.Bu islenmeýän bölejikler motora girse, motora gaty täsir edip biler.Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň bu esasy görnüşi, ýük awtoulagyňyzyň işleýşinde möhüm rol oýnaýar, sebäbi howa süzgüçiniň barlygynda awtoulagyňyzyň hereketlendirijisi kadaly işleýär, res ...
SK-1532AB-1 C271250 CF1640 Adam ýük awtoulagy üçin howa süzgüç elementi 81084050016 81.08405-0021 10293737

SK-1532AB-1 C271250 CF1640 Howa süzgüç elementi f ...

Önümiň ulanylyşy Howa süzgüçleri, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiwlerinde, awtoulaglarda, oba hojalygynyň lokomotiwlerinde, barlaghanalarynda, aseptiki operasiýa otaglarynda we dürli takyk iş otaglarynda howany süzmek üçin ulanylýar.Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre sorulýar, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen siliň arasynda girýän has uly bölejikler ...
SK-1525AB Howa gysyjy howa süzgüji, C16400 CF400 VOLVO 11705110 80607039 LIEBHERR 10044317 7621451

SK-1525AB Howa gysyjy howa süzgüji C1 üçin gabat gelýär ...

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji karbunyň öňünde oturdyldy ...

HABARLAR

 • Üçünji tapawudyny görkezip bilersiňizmi ...

  Süzgüç kagyzynyň üç görnüşiniň arasyndaky tapawudy görkezip bilersiňizmi?Pawelson® howa süzgüji diňe HV ýa-da Alstrom dünýädäki iň ýokary süzgüç kagyzy, import edilýän awtomatiki kagyz bukulýan maşyn, 35 metr ýyladyş peçini ulanýar, asyl süzgüç elementine ýa-da gurnama laýyklykda öndürýär ...

 • CTT sergisinde duşuşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys ...

  CTT Expo 2023-de duşuşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys. Russiýada bu gurluşyk pudagynda her ýyl geçirilýän iň uly sergi.Wagt: 2023-nji ýylyň 23-nji maýyndan 26-njy maýyna çenli serginiň ady: 2023 Russiýa halkara gurluşyk we in Engineeringenerçilik enjamlary sergisi (CTT Expo) stendi ...

 • Pawelson markasy ýokary hilli howa süzgüç elementleri ...

  VOLVO täze model ekskawator seriýasy üçin ulanylýan Pawelson markasy ýokary hilli howa süzgüç elementleri: SK-1309AB VOLVO 380 seriýaly howa süzgüç toplumy 17500260 17500263 SK-1314AB VOLVO 460 seriýaly howa süzgüç toplumy 17500266 17500268 SK-1330AB VOLVO 250 300 seriýaly howa süzgüç toplumy 17500256 17500. ..

PAWELSON FILTERASI .ASY

PAWELSON ÖVÜNI ALYŞ DURMUŞLAR WE DÜZGÜN GEREKLERI ÜÇIN ALhli Esasy marka markalaryna laýyk gelýär.