Habar merkezi

Fuelangyç süzgüçlerini nädip saýlamaly

Fuelangyç süzgüçleri saýlanylanda aşakdaky nokatlary bellemelidiris:
1. fuelangyç süzgüçini her 10,000 kilometre çalyşmak, ýangyç çüýşesiniň içindäki ýangyç süzgüçini her 40,000-den 80,000 kilometre çalyşmak maslahat berilýär.Bejeriş siklleri awtoulagdan maşyna birneme üýtgäp biler.
2. Harytlary satyn almazdan ozal, garnituralaryň dogry modelini üpjün etmek üçin awtoulagyň görnüşi we awtoulagyň süýşmesi baradaky maglumatlary barlamagy haýyş edýäris.Awtoulaglara hyzmat etmek boýunça gollanmany barlap bilersiňiz ýa-da awtoulag tehniki ulgamyna laýyklykda "öz-özüni saklamak" funksiýasyny ulanyp bilersiňiz.
3. fuelangyç süzgüji, köplenç esasy tehniki hyzmat wagtynda ýag, süzgüç we howa süzgüji bilen çalşylýar.
4. qualityokary hilli ýangyç süzgüçini saýlaň we pes hilli ýangyç süzgüji köplenç nebitiň arassalanmagyna, awtoulagyň güýjüniň ýeterlik däldigine ýa-da ýangyny söndürmegine sebäp bolýar.Hapalar süzülmeýär we wagtyň geçmegi bilen nebit we ýangyç sepiş ulgamlary poslama zeper ýetirýär.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral