Habar merkezi

Näme üçin gowy hilli ýag süzgüji gerek?

Sebäbi hereketlendirijiniň işleýşinde metal köýnek galyndylary, tozan, uglerod ýataklary we ýokary temperaturaly oksidlenen kolloid ýataklary, suw we ş.m. çalgy ýagyna hemişe garylýar.Şonuň üçin ýag süzgüçiniň wezipesi bu mehaniki hapalary we diş etlerini süzmek, çalgy ýagyny arassa saklamak we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini uzaltmakdyr.Dwigatel ýagy süzgüji güýçli süzgüç kuwwatyna, pes akym garşylygyna we uzak ömri aýratynlyklaryna eýe bolmalydyr.Adatça, dürli süzgüç mümkinçilikleri bolan birnäçe süzgüç çalgy ulgamy-süzgüç kollektoryna, ýogyn süzgüç we esasy nebit geçelgesinde yzygiderli ýa-da yzygiderli birleşdirilen ýagly süzgüçde oturdylýar..Şolaryň arasynda, süzgüç doly akym görnüşi bolan esasy nebit geçelgesinde yzygiderli baglanyşýar;inçe süzgüç, bölünen akym görnüşi bolan esasy nebit geçelgesine parallel birikdirilýär.Häzirki zaman awtoulag dwigatellerinde, adatça, diňe bir süzgüç we bir doly akymly ýag süzgüji bar.WP10.5HWP12WP13 hereketlendirijisi üçin amatly
 
Gowy ýag süzgüçiniň ýetmeli tehniki aýratynlyklary 1. Süzgüç kagyzy: Nebit süzgüçleri, süzgüç kagyzy üçin howa süzgüçlerinden has ýokary talaplara eýe, esasanam ýagyň temperaturasy 0 bilen 300 dereje arasynda üýtgeýär.Howanyň temperaturasynyň üýtgemeginde ýagyň konsentrasiýasy hem üýtgär, bu bolsa ýagyň süzgüç akymyna täsir eder.Qualityokary hilli ýag süzgüçiniň süzgüç kagyzy, agyr temperatura üýtgemelerinde ýeterlik akymy üpjün etmek üçin hapalary süzüp biler.2. Kauçuk möhürleýji halka: qualityokary hilli ýag süzgüçiniň möhürleýji halkasy, 100% nebitiň syzmagyny üpjün etmek üçin ýörite rezin kabul edýär.3. Yzky akymy basyş klapan: diňe ýokary hilli ýag süzgüçleri üçin amatly.Dwigatel öçürilende, ýag süzgüçiniň guramagynyň öňüni alyp biler;hereketlendiriji täzeden ýakylanda, derrew motory ýaglamak üçin basyş döredýär.4. Kömekçi klapan: diňe ýokary hilli ýag süzgüçleri üçin amatly.Daşarky temperatura belli bir gymmata düşende ýa-da ýag süzgüji adaty hyzmat möhletinden ýokary bolsa, aşýan klapan ýörite basyş astynda açylar we süzülmedik ýagyň hereketlendirijä göni akmagyna mümkinçilik döreder.Muňa garamazdan, ýagdaky hapalar hereketlendirijä girer, ýöne ýitgi hereketlendirijide ýagyň ýoklugyndan has kiçi.Şonuň üçin aşýan klapan, gyssagly ýagdaýda motory goramagyň açarydyr.
 
Filag süzgüçini gurnamak we çalyşmak sikli 1 Gurnama: köne ýagy süzüň ýa-da soruň, berkidiji nurbatlary gowşadyň, köne ýag süzgüçini aýyryň, täze ýag süzgüçiniň möhür halkasyna ýag gatlagyny çalyň we täze ýag süzgüçini guruň berkidiji nurbatlary berkidiň.2. Maslahat berilýän çalyşma sikli: awtoulaglar we täjirçilik ulaglary her alty aýdan bir gezek çalşylýar
Nebit süzgüçleri üçin awtoulag talaplary 1. Süzgüç takyklygy, ähli bölejikleri süzüň> 30 um, çalgy boşlugyna girýän we könelmegine sebäp bolýan bölejikleri azaldyň (<3 um-30 um) Nebit akymy motoryň ýag islegini kanagatlandyrýar.2. Çalyşmak sikli, ýagyň ömründen (km, wagt) has uzyn.Süzgüçiň takyklygy motory goramak we könelmegi azaltmak talaplaryna laýyk gelýär.Uly kül kuwwaty, agyr şertler üçin amatly.Has ýokary ýag temperaturasyna we poslama uýgunlaşyp biler.Oilag süzülende, basyş tapawudy näçe kiçi bolsa, şonça-da ýag ýagly geçip biler.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral