Habar merkezi

Gidrawlik süzgüçleriň yzygiderli tehniki hyzmatynyň ähmiýeti

Gidrawlik süzgüçleriň gündelik tehniki hyzmaty:

Gündelik hyzmat.Bu içgysgynç ýaly görünýär we aslynda bu ýer titremesi däl.Näçe tolgunma döredýändigine garamazdan, gidrawlik ulgamyňyzy dogry saklanyňyzda zerur erbetlikdir.

Esasy wezipesi bilen gidrawliki böleklerden hapa we bölejikleri aýyrmak.Bölejikleriň hapalanmagy ulgamyňyza zyýan ýetirip biler, ykjam enjamlaryňyzyň näsaz böleklerine, komponentleriň näsazlygyna we iş wagtynyň azalmagyna sebäp bolup biler.

Öňüni alyş hyzmaty size wagt we pul tygşytlap biler

Oýun gaty ir ýa-da giç oýnamak ýerine, tehniki hyzmat tertibini ýerine ýetirmek, süzgüçiňizi saklamagy tertipleşdirip biler.Bejeriş tertibi bilen, haçan üýtgedilmelidigini bilip, süzgüç kuwwatynyň derejesine gözegçilik edip bilersiňiz.Bu az işlemäge mümkinçilik berer we netijeli, gowy saklanýan gidrawlik ulgamyny saklamaga mümkinçilik berer.

Gidrawlik süzgüç elementi barada has giňişleýin öwreniň

1. GIDRAULIK FILTRASI WHA N WHME ÜÇIN SIZ ÜÇIN GEREK?
Gidrawlik süzgüçler, gidrawlik ulgam komponentleriňizi ýaglaryň ýa-da bölejikler sebäpli ulanylýan beýleki gidrawlik suwuklygyň hapalanmagy sebäpli zeperlerden goraýar.Her minutda 1 mikrondan (0,001 mm ýa-da 1 mk) uly bolan takmynan bir million bölejik gidrawlik ulgamyna girýär.Bu bölejikler gidrawlik ulgam komponentlerine zeper ýetirip biler, sebäbi gidrawlik ýagy aňsat hapalanýar.Şeýlelik bilen gowy gidrawlik süzgüç ulgamyny saklamak gidrawliki komponentiň ömrüni artdyrar

2. HER HÖKMAN 1 MIKRONDAN (0.001 MM) GIDRAULIK Sistema girip bilýäninden has uly bir bölek bölek.
Gidrawlik ulgam komponentleriniň könelmegi bu hapalanma baglydyr we gidrawlik ulgam ýagynda demir bölekleriniň (demir we mis esasanam güýçli katalizatorlar) bolmagy onuň zaýalanmagyny çaltlaşdyrýar.Gidrawlik süzgüç bu bölejikleri aýyrmaga we ýagy üznüksiz arassalamaga kömek edýär.Her gidrawlik süzgüç üçin öndürijilik, hapalanmagy aýyrmagyň netijeliligi, ýagny ýokary hapa saklaýyş kuwwaty bilen ölçelýär.

3.Gidrawlik süzgüçler, gidrawlik suwuklykdan bölejik hapalaýjylary aýyrmak üçin niýetlenendir.Süzgüçlerimiz iň ýokary hilli we ygtybarlylygy göz öňünde tutup guruldy, şonuň üçin enjamlaryňyzyň howpsuzdygyny we işlemegini dowam etdirip bilersiňiz.
Gidrawlik süzgüçler, elektrik öndürmek, goranmak, nebit / gaz, deňiz we beýleki awtoulag sporty, transport we transport, demir ýol, magdançylyk, oba hojalygy we oba hojalygy, pul we kagyz, polat öndürmek we önümçilik ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner. , güýmenje we beýleki dürli pudaklarda.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral