Önüm merkezi

SK-1526AB C20500 CF500 gurçuk ekskawatory 318D2L howa süzgüç elementi HITACHI 59042630 VOLVO 3840033/20405827 14261549 DEUTZ FAHR 1180867

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1526A

Haçly salgylanma:MANN C20500, HITACHI 59042630, VOLVO 3840033/20405827, VOLVO 14261549, DEUTZ FAHR 1180867, BALDWIN RS3992

DONALDSON:P778994

FLEETGUARD:AF26395 AF25723

Awtoulag:JS200SC 、 FA101UHAB 、 318D2、318D2L 、 FA101AB 、 LG6150 、 FA101AB

Daşarky DIAMETER:197 (MM)

Içerki DIAMETER:117 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:367/399 (MM)

 

 

S: NOOK:SK-1526B

Haçly salgylanma:MANN CF500, DEUTZ FAHR 1180872, BALDWIN RS3993

DONALDSON:P780036

FLEETGUARD:AF25724 AF26396

Daşarky DIAMETER:104 98/103/106 (MM)

Içerki DIAMETER:94 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:382 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ary süzgüçiniň öndürijilik artykmaçlyklary

Süzgüç elementi süzgüç önümleri we enjamlary üçin esasy komponent bolup, hatda dürli amaly ssenariýalarda süzgüç effekti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Saýlamak üçin süzgüç elementleriniň köp görnüşi bar bolsa-da, süzgüç elementleriniň hemmesi senagat programmalarynyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez., Iň oňat peýdalanmak üçin süzgüç elementiniň funksional görnüşlerini esasly tapawutlandyrmaly.Aslynda, bal ary süzgüç elementiniň öndürijiligi gaty amatly.Ulanylýan kiçi göwrümli süzgüç hökmünde süzgüç bilen üpjün edilen durnuklylyk gaty gowy bolup biler.Nebit ulgamynyň süzgüç meselesi, şonuň üçin bal ary süzgüç elementi logistika ýük awtoulaglary ýaly ulaglarda giňden ulanyldy.

Süzgüç önümlerine we sarp edilýän önümlere islegiň häzirki döwürde has ulydygy jedelsiz.Diňe logistika we transport pudagynda howa kabul ediş ulgamy we logistika ulaglary, ýeňil awtoulaglar we konteýner agyr ýük awtoulaglary ýaly logistika ulaglarynyň nebit ulgamy ýokary hilli süzgüç elementlerine baglydyr., ýöne hakyky ulanylyş prosesinde, bal ary süzgüç elementiniň süzgüçiň ähli ugurlarynda has kämillik ýaşyna ýetendigini we hereketlendirijiniň howa we ýagdaky bölejik hapalaryny netijeli süzüp biljekdigini görersiňiz, şonuň üçin dürli çylşyrymly ulag şertlerinde ulanylar. .Durnukly we ygtybarly öndürijiligiň artykmaçlyklaryna doly oýnaň.

Elbetde, ýük awtoulaglary sürmek wagtynda köplenç dürli çylşyrymly ýol şertleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, şonuň üçin diňe bir re modeim we adaty funksiýalary bolan süzgüç elementi doly ygtyýarly däl.Howa kabul ediş ulgamyna ýa-da nebit ulgamyna garamazdan, bölejikleriň hapalanmagy sebäpli birneme biperwaýlyk bolar.Hapalanmak, howpsuzlyga gizlin howp salýar.Bu wagt, ýük awtoulagynyň howa süzgüçini gurmak we ulanmak süzgüç kuwwatyny göze görünmeýän derejede güýçlendirip biler.Şeýlelik bilen ne howa, ne-de nebit önümleri hapalanmaz we howpsuzlyga howp salmaz.Şonuň üçin howa süzgüji üçin süzgüçiň ýalňyş ulanylmagyna ýer ýok.

Süzgüç elementiniň üstünde spesifikasiýalarda we modellerde tapawutlar bar bolsa-da, gabat gelýän amaly ssenariýada, esasanam ýük awtoulagynyň süzgüçinde öz roluny oýnap bilýänçä, hereketlendirijiniň ýagyna we howasyna täsir edip biljekdigini görmek bolýar. kabul ediş ulgamy.Logistik ulagyň tehniki inersenerleri ýük awtoulag süzgüç ulgamynyň yzygiderli hyzmat edilmegine we hyzmat edilmegine üns berip bilseler, logistika ulaglarynyň sürüjilik howpsuzlygynyň gizlin howpuny diýen ýaly azaldyp biler.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1526A
Haçly salgylanma MANN C20500, HITACHI 59042630, VOLVO 3840033/20405827, VOLVO 14261549, DEUTZ FAHR 1180867, BALDWIN RS3992
DONALDSON P778994
FLEETGUARD AF26395 AF25723
Awtoulag JS200SC 、 FA101UHAB 、 318D2、318D2L 、 FA101AB 、 LG6150 、 FA101AB
Daşarky DIAMETER   197 (MM)
Içerki DIAMETER 117 (MM)
GYSGAÇA beýiklik  367/399 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1526B
Haçly salgylanma MANN CF500, DEUTZ FAHR 1180872, BALDWIN RS3993
DONALDSON P780036
FLEETGUARD AF25724 AF26396
Daşarky DIAMETER 104 98/103/106(MM)
Içerki DIAMETER 94 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 382 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň