Önüm merkezi

SK-1531AB C261100 CF1650 Howany arassalaýjy we süzgüç IVECO SCANIA agyr ýük awtoulagyna 1510905 1510942 500020002 laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1531A

Haçly salgylanma:MANN C261100, MANN 81.08405-0029, LIEBHERR 592299014, SKANI 15A 1510905, IVECO 500020002

DONALDSON:P789377

FLEETGUARD:AF26677

Daşarky DIAMETER:254 250 (MM)

Içerki DIAMETER:174/162 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:492/528 (MM)

 

S: NOOK:SK-1531B

Haçly salgylanma:MANN CF1650, MANN 81.08405-0027, SKANI 15A 1510942

DONALDSON:S955466

FLEETGUARD:AF26678

Daşarky DIAMETER:154 150 (MM)

Içerki DIAMETER:137/131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:504 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň funksiýasy

Dwigateliň howasyna girýän tozan bölejiklerini bloklaň, hereketlendirijä girjek howany arassalaň, ýangyç kamerasyndaky howany arassalaň, doly ýanmak maksadyna ýetiň, tozan ýygnamagyny azaldyň, hereketlendiriji bölekleriniň wagtyndan öň könelmeginiň öňüni alyň, gara tüssäniň öňüni alyň we kadaly bolmagyny üpjün ediň hereketlendirijisi

Howa süzgüçine hyzmat etmek boýunça gollanma

1. Howanyň süzgüç ulgamynyň hemmesi negatiw basyşda.Daşarky howa awtomatiki usulda ulgama girer, şonuň üçin howa süzgüç girelgesinden başga ähli birikmelere (turbalar, flanesler) howa syzmagyna ýol berilmeýär.
2. Her gün sürmezden ozal howa süzgüçiniň köp mukdarda tozan ýygnanandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, wagtynda arassalaň we dogry guruň.
3. Howa süzgüç elementiniň deformasiýa edilendigini ýa-da söküp bolmajakdygyny barlanyňyzda, tehniki işgärleriň ýolbaşçylygynda howa süzgüç elementini çalşyň.

Gowy we erbet süzgüç maslahatlary

Filtrleriň hemmesi hereketlendirijiniň böleklerini goramak, arassalamak we hereketlendirijiniň ömrüni uzaltmak üçin ulanylýar.Dürli süzgüçleriň üstünden we süzgüçiň ulanylýan wagtyndan süzgüçiň hiline baha bermek dogry däl.Süzgüçiň hiline ilki bilen aşakdaky taraplary göz öňünde tutmaly:

1. Süzgüç kagyzynyň hili
Gowy hilli süzgüç kagyzy we pes hilli süzgüç kagyzy ýüzünde birmeňzeş, ýöne içerki tapawut gaty uly.Diňe hünärmen zawod barlag enjamlary ep-esli üýtgeşiklik döredip biler.Süzgüç kagyzynyň hili süzgüçiň netijeliligi bilen baglanyşykly we gowy hilli süzgüç kagyzy süzülýär.Ulgamda köp hapalar, demir we tozan bar.Has pes süzgüçli kagyz, goragy üpjün edip bilmeýän az hapalary, demirleri we tozany süzýär we hereketlendiriji bilen baglanyşykly bölekleri geýmek aňsat.

önüm aýratynlygy

1. Poslamaýan polat süzgüç elementiniň bir meýdany üçin uly akymy bar;
2. Gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, basyşa garşylyk we könelişme garşylygy;
3. Poslamaýan polat süzgüç elementi, birmeňzeş we takyk süzgüç takyklygy;
4. Gowy süzgüç öndürijiligi, 2-200um süzgüç bölejikleriniň ululygy üçin birmeňzeş süzgüç öndürijiligi
5. Poslamaýan polatdan süzgüç elementi pes temperatura we ýokary temperatura gurşawy üçin amatlydyr;çalşylmazdan arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner.

Arza diapazony

Suw we nebit süzgüç, nebithimiýa senagaty, nebit ýatak turbageçirijisi;
Uelangyç enjamlaryny we gurluşyk tehnikalaryny we enjamlaryny ýangyç süzmek;
Suw arassalaýyş pudagynda enjamlary süzmek;
Derman we azyk önümçiligi;
Aýlanýan vakuum nasos ýagynyň süzülmesi;

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1531A
Haçly salgylanma MANN C261100, MANN 81.08405-0029, LIEBHERR 592299014, SKANI 15A 1510905, IVECO 500020002
DONALDSON P789377
FLEETGUARD AF26677
Daşarky DIAMETER 254 250 (MM)
Içerki DIAMETER 174/162 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 492/528 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1531B
Haçly salgylanma MANN CF1650, MANN 81.08405-0027, SKANI 15A 1510942
DONALDSON S955466
FLEETGUARD AF26678
Daşarky DIAMETER 154 150 (MM)
Içerki DIAMETER 137/131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 504 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň