Önüm merkezi

SK-1516AB Case M160 NEW HOLLAND Traktory üçin howa süzgüçini çalyşmak

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1516A

Haçly salgylanma:KESEL 82008606, Täze Gollandiýa 82008606, KESEL 82034440

DONALDSON:S606946

FLEETGUARD:AF25371

IAR GOWY OD:215/228 (MM)

Daşarky DIAMETER:124.5 / 14 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:387/400 (MM)

 

S: NOOK:SK-1516B

Haçly salgylanma:KESEL 82034441, Täze Gollandiýa 82008607

FLEETGUARD:AF25457

IAR GOWY OD:150/119 (MM)

Daşarky DIAMETER:102/14 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:344/387 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň ähmiýeti

Motoryň awtoulagyň ýüregi, ýag bolsa awtoulagyň ganydygyny bilýär.Bilýärsiňmi?Şeýle hem awtoulagyň gaty möhüm bölegi, ýagny howa süzgüji bar.Howa süzgüji sürüjiler tarapyndan köplenç äsgerilmeýär, ýöne her kimiň bilmeýän zady, gaty peýdaly bir kiçijik bölegi.Pes howa süzgüçleriniň ulanylmagy ulagyňyzyň ýangyç sarp edişini artdyrar, ulagyň çynlakaý palçyk uglerod çökündilerini öndürmegine, howa akymynyň ölçeýjisini, agyr gazly klapan uglerod ýataklaryny we ş.m. sebäp bolmagyna sebäp bolar. Benziniň ýa-da dizeliň ýakylmagyny bilýäris hereketlendiriji silindr köp mukdarda howanyň dem almagyny talap edýär.Howada tozan köp.Tozanyň esasy düzüm bölegi aýna, keramika we kristal bolan gaty we eräp bilmeýän gaty kremniniň dioksidi (SiO2).Demiriň esasy düzümi demirden has kyn.Dwigateliň içine girse, silindriň könelmegini agyrlaşdyrar.Agyr ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýagyny ýakar, silindri kakar we adaty bolmadyk sesleri çykarar we netijede hereketlendirijiniň düýpli abatlanmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin bu tozanyň hereketlendirijä girmeginiň öňüni almak üçin hereketlendirijiniň giriş turbasynyň girelgesine howa süzgüji oturdylýar.

produtc Bejeriş

1. Süzgüç elementi süzgüçiň esasy bölegi.Specialörite materiallardan ýasalan we ýörite tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty talap edýän gowşak bölek;
2. Süzgüç uzak wagtlap işlänsoň, içindäki süzgüç elementi belli bir mukdarda hapalary petikledi, bu basyşyň ýokarlanmagyna we akym tizliginiň peselmegine sebäp bolar.Bu wagt ony wagtynda arassalamaly;
3. Arassalanyňyzda, süzgüç elementini deformasiýa etmezlige ýa-da zeper ýetirmezlige üns beriň.
Adatça, ulanylýan çig mallara baglylykda süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti başga, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin PP süzgüç elementini üç aýyň içinde çalyşmaly; ;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini alty aýdan çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementini arassalap bolmaýandygy sebäpli, adatça PP pagta we işjeňleşdirilen uglerodyň arka ujuna ýerleşdirilýär, bu dykylmagyna sebäp bolmak aňsat däl;keramiki süzgüç elementi adatça 9-12 aý ulanylyp bilner.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1516A
HaçlarGEÇIRIŞ KESEL 82008606, Täze Gollandiýa 82008606, KESEL 82034440
DONALDSON S606946
FLEETGUARD AF25371
IAR GOWY OD 215/ 228 (MM)
Daşarky DIAMETER 124.5 / 14(MM)
GYSGAÇA beýiklik 387/400(MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1516B
Haçly salgylanma KESEL 82034441, Täze Gollandiýa 82008607
FLEETGUARD AF25457
IAR GOWY OD 150/119(MM)
Daşarky DIAMETER 102/14 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 344/387(MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň