Önüm merkezi

SK-1510AB-1 K2442 Hytaýda ýol rolikli forklift ekskawatory üçin gurluşyk tehnikasynyň howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1510A-1

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:

Giriş:Rol rolikleri Forklift ekskawatory

Daşarky DIAMETER:241 (MM)

Içerki DIAMETER:161/13 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:422/432 (MM)

 

S: NOOK:SK-1510B-1

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:

Giriş:Rol rolikleri Forklift ekskawatory

Daşarky DIAMETER:152 (MM)

Içerki DIAMETER:121/11 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:400/410 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementlerini gündelik ulanmak

Süzgüç elementi, nebit süzgüç elementi, ýangyç süzgüç elementi, howa süzgüç elementi we gidrawlik süzgüç elementi ýaly gurluşyk tehnikasynyň möhüm bölegi.Bu gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleri üçin aýratyn funksiýalaryny we tehniki hyzmat nokatlaryny bilýärsiňizmi?Xiaobian, gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleriniň gündelik ulanylyşyny ýygnady.Meselä üns bermek, şeýle hem käbir tehniki bilimler!

1. Süzgüç elementini haçan çalyşmaly?

Fuelangyç süzgüji, ýangyçdaky demir oksidini, tozany we beýleki magazinesurnallary aýyrmak, ýangyç ulgamynyň ýapylmagynyň öňüni almak, mehaniki könelmegi azaltmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmekdir.

Adaty ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýangyç süzgüç elementiniň çalyşmagy ilkinji iş üçin 250 sagat, şondan soň her 500 sagatdan ybaratdyr.Çalyşmak wagty dürli ýangyç hil derejelerine görä çeýe gözegçilikde saklanmalydyr.

Süzgüç elementiniň basyş ölçeýji duýduryşlary ýa-da basyşyň adaty däldigini görkezende, süzgüçiň adaty däldigini ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, ony üýtgetmeli.

Süzgüç elementiniň üstünde syzmak ýa-da ýarylmak we deformasiýa ýüze çykanda, süzgüçiň adaty däldigini ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, ony çalyşmaly.

2. nebit süzgüçiniň süzgüç usuly näçe ýokary bolsa, şonça gowy?

Dwigatel ýa-da enjam üçin süzgüçli element, süzgüç netijeliligi bilen kül saklamak ukybynyň arasynda deňagramlylygy gazanmalydyr.

Filokary süzgüç takyklygy bilen süzgüç elementini ulanmak, süzgüç elementiniň kül kuwwatynyň pesligi sebäpli süzgüç elementiniň hyzmat möhletini gysgaldyp biler we şeýlelik bilen ýag süzgüç elementiniň wagtyndan öň ýapylmak howpuny ýokarlandyryp biler.

3. Pes nebit we ýangyç süzgüji bilen enjamdaky arassa ýag we ýangyç süzgüçiniň arasynda näme tapawut bar?

Arassa ýag we ýangyç süzgüç elementleri enjamlary netijeli gorap biler we beýleki enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Pes nebit we ýangyç süzgüç elementleri enjamlary gowy gorap bilmez, enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp bilmez, hatda enjamlaryň ulanylyşyny hasam erbetleşdirip bilmez.

4. qualityokary hilli ýag ulanyp, ýangyç süzgüji enjama nähili peýdalar getirip biler?

Qualityokary hilli nebit we ýangyç süzgüç elementleriniň ulanylmagy enjamyň ömrüni netijeli uzaldyp biler, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp, ulanyjylar üçin pul tygşytlap biler.

5. Enjam kepillik möhletini geçdi we uzak wagtlap ulanylýar.Qualityokary hilli ajaýyp süzgüç elementlerini ulanmak zerurmy?

Enjamlaşdyrylan dwigatel könelmäge we ýyrtylmaga has ýykgyn edýär, netijede silindr çekilýär.Netijede, köne enjamlar könelýän köýnegi durnuklaşdyrmak we hereketlendirijiniň işleýşini saklamak üçin ýokary hilli süzgüçleri talap edýär.

Otherwiseogsam, abatlamak üçin köp pul sarp etmeli bolarsyňyz, ýogsam motoryňyzy ir döwmeli bolarsyňyz.Hakyky süzgüç elementlerini ulanmak bilen, umumy iş çykdajylaryňyzyň (abatlamak, abatlamak, düýpli abatlamak we amortizasiýa üçin çykdajylaryň) azaldylmagyny üpjün edip bilersiňiz, şeýle hem motoryňyzyň ömrüni uzaldyp bilersiňiz.

6. Süzgüç elementi arzan bolsa, motora gurnap bolarmy?

Içerki süzgüç elementleriniň köpüsi, asyl bölekleriniň geometrik ululygyny we daşky görnüşini göçürip alýarlar, ýöne süzgüç elementiniň laýyk bolmaly in engineeringenerçilik ülňülerine üns bermeýärler, hatda in engineeringenerçilik standartlarynyň mazmunyna düşünmeýärler.

Süzgüç elementi hereketlendiriji ulgamyny goramak üçin niýetlenendir.Süzgüç elementiniň öndürijiligi tehniki talaplary kanagatlandyryp bilmese we süzgüç effekti ýitirilse, hereketlendirijiniň öndürijiligi ep-esli azalýar we hereketlendirijiniň iş möhleti gysgalýar.

Mysal üçin, dizel hereketlendirijisiniň ömri motoryň zaýalanmagynyň öň ýanynda “iýilen” 110-230 gram tozan bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Şonuň üçin netijesiz we pes süzgüç elementleri hereketlendirijiniň ulgamyna has köp magazinesurnal girmegine sebäp bolar, netijede hereketlendirijiniň irki abatlanylmagyna sebäp bolar.

7. Ulanylan süzgüç elementi enjamda hiç hili kynçylyk döretmeýär, şonuň üçin ulanyjynyň ýokary hilli satyn almak üçin has köp pul satyn almagy zerur dälmi?

Netijesiz, pes hilli süzgüç elementiniň motoryňyza täsirini derrew görüp ýa-da görüp bilmersiňiz.Dwigatel kadaly işleýän ýaly bolup biler, ýöne zyýanly hapalar hereketlendiriji ulgamyna eýýäm girip, hereketlendirijiniň bölekleriniň poslamagyna, poslamagyna, könelmegine we ş.m. sebäp bolup biler.

Bu zyýanlar resessiwdir we belli bir derejä ýygnananda ýüze çykar.Alamatlary häzir görüp bilmeýändigiňiz, meseläniň ýokdugyny aňlatmaýar.Mesele ýüze çykansoň, giç bolup biler, şonuň üçin ýokary hilli, hakyky, kepillendirilen süzgüç elementine ýapyşmak hereketlendirijini iň ýokary goragy üpjün eder.

Howa süzgüji elementi hereketlendirijiniň kabul ediş ulgamynda ýerleşýär.Esasy wezipesi, silindre girjek howadaky zyýanly hapalary süzmek, silindriň, porşanyň, porşen halkasynyň, klapan we klapan oturgyjynyň irki könelmegini azaltmak, kadaly işlemegini we çykmagyny üpjün etmek üçin hereketlendiriji.Kuwwat kepillendirilýär.

Adaty ýagdaýlarda dürli modeller tarapyndan ulanylýan howa süzgüç elementiniň çalyşma wagty başgaça bolýar, ýöne howa süzgüçiniň ýapylmagy görkezijisi açylanda daşarky howa süzgüç elementi arassalanmalydyr.Iş gurşawy erbet bolsa, içki we daşarky howa süzgüçleriniň çalyşma sikli gysgaldylmalydyr.

8. Süzgüç çalyşmak ädimleri

1. Dwigateli öçüreniňizden soň, enjamy açyk, tozansyz ýerde goýuň;

2. Ahyrky gapagy aýyrmak we daşarky süzgüç elementini aýyrmak üçin klibi goýberiň;

3. Daşarky süzgüç elementini eliňiz bilen ýuwaşlyk bilen basyň, daşarky süzgüç elementini kakmak we daşarky süzgüç elementiniň içinden howa öwürmek üçin gysylan howany ulanmak düýbünden gadagan;

4. Süzgüçiň içini arassalaň, daşarky süzgüç elementini we ahyrky gapagyny guruň we gysgyjy berkidiň;

5. Dwigateli işlediň we pes iş tizliginde işlediň;

6. Monitordaky howa süzgüçiniň ýapylma görkezijisini barlaň.Görkeziji açyk bolsa, derrew ýapyň we daşarky süzgüçi we içki süzgüçi çalyşmak üçin 1-6 ädimleri gaýtalaň.

Howa süzgüji elementi, ekskawator süzgüç elementindäki ilkinji gorag kepilligi.Umuman, howa süzgüçini çalşanyňyzda ýa-da arassalanyňyzda, töwerekdäki böleklere zeper ýetirmezlige üns beriň.

 

Önümiň beýany

SK-1510AB-1 K2442 Hytaýda ýol rolikli forklift ekskawatory üçin gurluşyk tehnikasynyň howa süzgüji

A:

S: NOOK. SK-1510A-1
OEM NOOK.
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ Rol rolikleri Forklift ekskawatory
Daşarky DIAMETER 241 (MM)
Içerki DIAMETER 161/13 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 422/432 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1510B-1
OEM NOOK.
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ Rol rolikleri Forklift ekskawatory
Daşarky DIAMETER 152 (MM)
Içerki DIAMETER 121/11 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 400/410 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň