Habar merkezi

Generator süzgüç girişini düzdi

下载

Ilki bilen dizel süzgüç elementi

Dizel süzgüç elementi, dizel hereketlendirijisiniň ýagyny kabul etmegiň hilini üpjün etmek üçin möhüm komponentlerden biridir.Içki ýangyç hereketlendirijilerinde ulanylýan dizel üçin ýörite dizel arassalaýjy enjam.Dizeldäki mehaniki hapalaryň, kolloidleriň, asfalteniň we başgalaryň 90% -den gowragyny süzüp bilýär, bu dizeliň arassalygyny iň ýokary derejede üpjün edip we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini gowulaşdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, dizel ýagyndaky inçe tozany we çyglylygy netijeli ýapyp biler we ýangyç sepýän nasoslaryň, dizel burunlarynyň we beýleki süzgüç elementleriniň hyzmat möhletini netijeli uzaldyp biler.
Ikinjiden, nebit-suw bölüji
Nebit-suw bölüji sözüň doly manysynda nebit bilen suwy aýyrmagy aňladýar.Principleörelge, suw bilen ýangyjyň arasyndaky dykyzlyk tapawudyna görä hapalary we suwy aýyrmak üçin agyrlyk güýjüniň çökündilerini ulanmakdyr.Içinde diffuziýa konuslary we süzgüç ekranlary ýaly aýralyk elementleri bar.Dwigatel ýagy suw bölüjisiniň we dizel süzgüç elementiniň gurluşy we işi başga.Nebit-suw bölüji diňe suwy bölüp bilýär we hapalary süzüp bilmeýär.Aşakda drena plug wilkasy bar, ony çalyşmazdan yzygiderli suwarmak bolýar.Dizel süzgüçleri hapalary süzýär we yzygiderli çalyşmaly.

Üçünjiden, howa süzgüji

Howa süzgüç elementi, süzgüçiň bir görnüşidir, howa süzgüçli kartrij, howa süzgüji, stil we ş.m. hem diýilýär. Dwigatel işleýän wagtynda köp mukdarda howa alýar.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen silindriň arasynda has uly bölejikler girýär, bu bolsa gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri gysmaga” sebäp bolar.Howa süzgüji, silindriň içine ýeterlik we arassa howany üpjün etmek üçin howadaky tozan we gum bölejiklerini süzmek üçin karbýuratoryň ýa-da kabul ediş turbasynyň öňünde oturdylýar.
Dördünjiden, ýag süzgüji
Filag süzgüç elementine ýag süzgüji hem diýilýär.Nebitiň özünde belli bir mukdarda kolloid, hapalar, suw we goşundylar bar.Filag süzgüçiniň wezipesi, ýagdaky güneşleri, kolloidleri we çyglylygy süzmek we her ýaglaýjy bölegine arassa ýag bermekdir.Bölekleriň könelmegini azaldyň we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini uzaldyň.
Gysgaça mazmun:Diz Dizel süzgüçini dizel generator toplumynda her 400 sagatdan çalyşmaly.Çalyşmak sikli dizeliň hiline-de baglydyr.Dizeliň hili pes bolsa, çalyşmak siklini gysgaltmaly.Oil Dizel generator toplumy işläninde her 200 sagatdan ýag süzgüçini çalyşmaly.Air Howanyň süzgüçini görkezijiniň görkezilişine görä çalyşyň.Dizel generatorynyň ulanylýan ýerindäki howanyň hili pes bolsa, howa süzgüçiniň çalyşmagy hem gysgaldylmalydyr.

 


Iş wagty: Noýabr-29-2022