Önüm merkezi

SK-1239AB-1 Gök P608766 P785965 Arzan bahasy bilen gurçuk ekskawator howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1239A-1

OEM NOOK.:KATERPILLAR 2277448 GENIE 0745010084 VALTRA 37352500 VMC AF608766

Haçly salgylanma:P608766

Giriş:Katerpillar ekskawator howa süzgüji

Uzynlyk:259 (MM)

Giňligi:167 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:171 (MM)

 

S: NOOK:SK-1239B-1

OEM NOOK.:KATERPILLAR 2277449 ​​GENIE 0745010085 JCB 32926072 VALTRA 37352700 VMC AF785965

Haçly salgylanma:P785965

Giriş:Katerpillar ekskawator howa süzgüji

Uzynlyk:209 (MM)

Giňligi:142 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:44/48 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süzgüç näme üçin üýtgedilmeli?

Soňky döwürde şular ýaly zat hakda köp gürleşdim.Emma köp adam nädip saýlamalydygyny bilenok, PAWELSON® süzgüç öndürijileri şu gün size düşündirer:

 

Filag süzgüji hereketlendirijiniň ýaglaýyş ulgamynda ýerleşýär.Onuň ýokarky akymy nebit nasosy, aşaky akymy bolsa hereketlendirijiniň ýaglanmaly dürli bölekleri.Onuň wezipesi, ýagdaky zyýanly hapalary süzmek we çalmak, sowatmak we arassalamak roluny oýnaýan çeňňek, kamsa, super güýçlendiriji, porşon halkasy we beýleki hereket edýän jübütleri arassa ýag bilen üpjün etmekdir.Bu komponentleriň ömrüni uzaldyň.Howa süzgüji, esasan, howadan bölejik hapalaryny aýyrmak üçin jogapkärdir.Porzin maşyny (içerki ýangyç dwigateli, garşylykly kompressor we ş.m.) işleýän wagty, dem alýan howada tozan we beýleki hapalar bar bolsa, bölekleriň könelmegini agyrlaşdyrar, şonuň üçin howa süzgüji gurulmalydyr.

 

Hytaýyň süzgüç öndürijisi PAWELSON® howa süzgüçiniň süzgüç elementinden we jaýdan ybaratdygyny aýtdy.Howa süzgüçiniň esasy talaplary ýokary süzgüç netijeliligi, pes akym garşylygy we uzak wagtlap tehniki hyzmat etmezden üznüksiz ulanmakdyr.Fuelangyç süzgüji, ýangyç nasosy bilen gazlandyryjy korpusyň arasyndaky turbageçirijide yzygiderli birikdirilýär.Fuelangyç süzgüçiniň wezipesi, ýangyçdaky demir oksidini süzmekdir.Fuelangyç süzgüçiniň gurluşy alýumin gabygyndan we içindäki poslamaýan polatdan ybarat ýaýdan durýar.Garaşma ýokary netijelilik süzgüç kagyzy bilen enjamlaşdyrylandyr., akym meýdanyny köpeltmek üçin.EFI süzgüçleri karbýurator süzgüçleri bilen ulanylyp bilinmez.EFI süzgüji köplenç 200-300KPA ýangyç basyşyny göterýändigi sebäpli, süzgüçiň gysyş güýji, adatça 500KPA-dan ýokary bolmaly, karbýurator süzgüji beýle ýokary basyşa ýetmek zerurlygy ýok.

 

PAWELSON®-yň pikiriçe, umumy benzinde dürli hapalar bar we uzak wagtlap ulanylandan soň belli bir hapalar ýangyç çüýşesine goýlar.Aboveokardaky sebäpler benziniň hiline täsir eder.Benzin torunyň wezipesi ýokardaky hapalary süzmekdir.Fuelangyç guýulýan benzin, benzin torunyň süzülmesi arkaly hereketlendirijiniň ýanýan kamerasyna baryp ýetýär we arassalygy we arassalygy kepillendirilip bilner.

Önümiň beýany

SK-1239AB-1 P608766 P785965 Arzan bahasy bilen gurçuk ekskawator howa süzgüji

A:

QSNOOK. SK-1239A-1
OEM NOOK. KATERPILLAR 2277448 GENIE 0745010084 VALTRA 37352500 VMC AF608766
Haçly salgylanma P608766
GÖRNÜŞ Katerpillar ekskawator howa süzgüji
Uzynlyk 259 (MM)
Giňlik 167 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 171 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1239B-1
OEM NOOK. KATERPILLAR 2277449 ​​GENIE 0745010085 JCB 32926072 VALTRA 37352700 VMC AF785965
Haçly salgylanma P785965
GÖRNÜŞ Katerpillar ekskawator howa süzgüji
Uzynlyk 209 (MM)
Giňlik 142 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 44/48 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň