Önüm merkezi

SA-1140 INGERSOLL RAND 88210620 88171913 89243778 A0009891311 1613900100 569003301 P784578 C 1140 SETRA MERCEDES-BENZ awtobus howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SA-1140

OEM NOOK.:INGERSOLL RAND 88210620 INGERSOLL RAND 88171913 INGERSOLL RAND 89243778 MERCEDES-BENZ A0009891311 MERCEDES-BENZ 0009891311 ATLAS COPCO 1613900100 BOGE 569003301

Haçly salgylanma:PA4758 P784578 AF26403 E714L C 1140

Giriş:

SETRA MERCEDES-BENZ awtobusy
INGERSOLL RAND KOMPressORY

Daşarky DIAMETER:98 (MM)

Içerki DIAMETER:68 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:80 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa kompressorynyň tozan süzgüçiniň süzgüç öndürijiliginiň derňewi

Howa kompressorynyň tozany aýyrýan süzgüç elementiniň wezipesi, esasy hereketlendirijiniň öndürýän ýagy öz içine alýan gysylan howany sowadyja girizmek we mehaniki bölüniş arkaly süzmek üçin nebit we gaz süzgüç elementine girmek, ýag dumanyny saklamak we jemlemekdir. gaz we süzgüç elementiniň düýbünde jemlenen we ýag gaýdýan turbanyň üsti bilen gaýdýan ýag damjalaryny emele getiriň Kompressor ýaglaýyş ulgamyna kompressor has arassa, ýokary hilli gysylan howany çykarýar;ýönekeý söz bilen aýdylanda, gysylan howadaky gaty tozany, ýag we gaz bölejiklerini we suwuk maddalary aýyrýan enjam.

Tozan süzgüçiniň süzgüç öndürijiligi esasan süzgüç netijeliliginde, tozany saklaýyş kuwwatynda, howanyň geçirijiliginde we garşylygynda we hyzmat ediş möhletinde öz beýanyny tapýar.Aşakda tozan süzgüçiniň işleýşine gysgaça seljerme berilýär:

Filtrasiýa netijeliligi

Bir tarapdan, tozan süzgüçiniň süzgüç netijeliligi süzgüç materialynyň gurluşy bilen baglanyşykly, beýleki tarapdan, süzgüç materialynda emele gelen tozan gatlagyna hem baglydyr.Süzgüç material gurluşy nukdaýnazaryndan gysga süýümleriň süzgüç netijeliligi uzyn süýümlerden has ýokary we duýulýan süzgüç materiallarynyň süzgüç netijeliligi matalardan has ýokary.Filokary süzgüçli material.Tozan gatlagynyň emele gelmegi nukdaýnazaryndan, inçe süzgüç materialy üçin, arassalanandan soň tozan gatlagy ýok edilýär we netijeliligi ep-esli peselýär, galyň süzgüç materialy üçin tozanyň bir bölegi saklanyp bilner. arassalanandan soň süzgüç materialy, aşa arassalanmazlyk üçin.Umuman aýdanyňda, süzgüç materialy ýarylmasa iň ýokary netijelilige ýetip bolar.Şonuň üçin dizaýn parametrleri dogry saýlanylsa, süzgüç elementiniň tozany aýyrmak täsiri kynçylyk döretmeli däldir.

Toz saklamak ukyby

Toz saklaýyş kuwwaty, tozan ýükleri diýlip hem atlandyrylýar, berlen garşylyk bahasy (kg / m2) ýetende bir meýdanyň süzgüç materialynda toplanan tozanyň mukdaryny aňladýar.Süzgüç elementiniň tozan saklaýyş ukyby süzgüç materialynyň garşylygyna we arassalaýyş sikline täsir edýär.Köp tozan aýyrmazlyk we süzgüç elementiniň ömrüni uzaltmak üçin süzgüç elementiniň iň uly tozan saklaýyş ukybyna eýe bolmagy talap edilýär.Toz saklaýyş ukyby süzgüç materialynyň gözenekliligi we howanyň geçirijiligi bilen baglanyşyklydyr we duýulýan süzgüç materialy mata süzgüç materialyndan has uly tozan saklaýyş ukybyna eýedir.

Howanyň geçirijiligi we garşylygy

Dem alýan süzgüç, belli bir basyş tapawudy boýunça süzgüç materialynyň bir meýdanyndan geçýän gazyň mukdaryny aňladýar.Süzgüç elementiniň garşylygy howanyň geçirijiligi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Howanyň geçirijiligini kalibrlemek üçin hemişelik basyş tapawudynyň gymmaty ýurt boýunça üýtgeýär.Japanaponiýa we ABŞ 127Pa, Şwesiýa 100Pa, Germaniýa 200Pa alýar.Şonuň üçin howanyň geçirijiligini saýlanyňyzda synagda alnan basyş tapawudy göz öňünde tutulmalydyr.Howanyň geçirijiligi süýümiň nepisligine, süýüm üýşmesiniň görnüşine we dokma usulyna baglydyr.Şwesiýanyň maglumatlaryna görä, süzgüçli süýümli süzgüç materialynyň howa geçirijiligi 200-800 kub metr / (inedördül metr ˙h), ştapel süýümli syýahat materialynyň howa geçirijiligi 300-1000 kub metr / (inedördül metr ˙h). , Düzülen süzgüç materialynyň howa geçirijiligi 400-800 kub metr / (inedördül metr ˙h).Howanyň geçirijiligi näçe ýokary bolsa, bir meýdana rugsat berilýän howa göwrümi (belli bir ýük) şonça-da ulydyr.

Howanyň geçirijiligi, adatça arassa süzgüç materialynyň howa geçirijiligini aňladýar.Süzgüç matasyna tozan ýygnananda howanyň geçirijiligi peseler.Tozanyň tebigatyna baglylykda, umumy howa geçirijiligi başlangyç howa geçirijiliginiň diňe 20% -40% -ini (süzgüç materialy arassa bolanda howa geçirijiligi), inçe tozan üçin bolsa bary-ýogy 10% -20% bolýar. .Howa çalşygy azalýar, tozany aýyrmagyň netijeliligi ýokarlanýar, ýöne garşylyk ep-esli ýokarlanýar.

Howa kompressory tozan süzgüçiniň hyzmat ediş möhleti

Süzgüç elementiniň ömri, süzgüç elementiniň adaty ulanyş şertlerinde partlamagy üçin gerek wagty aňladýar.Süzgüç elementiniň ömrüniň uzynlygy süzgüç elementiniň hiline (material, dokma usuly, gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy we ş.m.) iki faktor baglydyr.Şol şertlerde tozany aýyrmagyň gowy dizaýny süzgüç elementiniň hyzmat möhletini hem uzaldyp biler.

1. Ahyrky örtük plastinkasy we içki we daşarky gorag torlary poslama garşy we poslama garşy gowy ýerine ýetirýän, şeýle hem owadan daşky görnüşi we gowy güýji bilen ýokary hilli elektrokimiki plastinka materiallaryndan ýasalýar.

2. Süzgüçli kartrijiň howa berkligini üpjün etmek üçin oňat çeýeligi, ýokary güýji we garramaga garşy ýapyk öýjükli rezin möhürleýji halkasy (göwher ýa-da konus) ulanylýar.

Daşary ýurtdan getirilýän ýokary hilli we ýokary netijelilik ýelimi saýlanýar we baglanyşyk bölegi berk we çydamly bolup, süzgüçli kartrijiň hyzmat ediş möhletini we ýokary ýükli üznüksiz işlemekde howpsuzlygyny üpjün edýän zaýalanýan we döwülmez.

Önümiň beýany

SA-1140 INGERSOLL RAND 88210620 88171913 89243778 A0009891311 1613900100 569003301 P784578 C 1140 SETRA MERCEDES-BENZ awtobus howa süzgüji

A:

S: NOOK. SA-1140
OEM NOOK. INGERSOLL RAND 88210620 INGERSOLL RAND 88171913 INGERSOLL RAND 89243778 MERCEDES-BENZ A0009891311 MERCEDES-BENZ 0009891311 ATLAS COPCO 1613900100 BOGE 569003301
Haçly salgylanma PA4758 P784578 AF26403 E714L C 1140
GÖRNÜŞ SETRA MERCEDES-BENZ awtobusy
INGERSOLL RAND KOMPressORY
Daşarky DIAMETER 98 (MM)
Içerki DIAMETER 68 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 80 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň