Önüm merkezi

SC-3566R VOLVO agyr ýük awtoulag kabinasynyň howa süzgüji 20409908 20489245 21758906 8143691 81436917 8144430 P782811 AF25305 CU 2184

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3566R

OEM NOOK.:VOLVO 20409908 VOLVO 20489245 VOLVO 21758906 VOLVO 8143691 VOLVO 81436917 VOLVO 8144430 KATERPILLAR 8143691

Haçly salgylanma:P782811 AF25305 CU 2184

Giriş:VOLVO FH 12 13 ýük maşyny

Uzynlyk:210/200 (MM)

Giňligi:209 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:49/39 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pawelson ® kabinanyň süzgüji

Awtoulag kondisioner süzgüji, awtoulagyň içindäki howany arassalamak üçin ýörite ulanylýan süzgüçdir.Efficiencyokary öndürijilikli adsorbsion materialy ulanmak - dokalan däl mata bilen işjeňleşdirilen uglerod birleşýän süzgüç matasy;ykjam gurluş, tüsse ysyny, poleni, tozany, zyýanly gazlary we dürli yslary netijeli süzüp biler.Süzgüç, şeýle hem ýag süzgüçiniň we howany arassalamagyň ýerine ýetirilmegi üçin bölejik hapalaryny netijeli süzüp we adsorb edip biler, şeýle hem TVOC, benzol, fenol, ammiak, formaldegid, ksilen, stirol we beýleki organiki gazlary aýryp biler.Awtoulaglarda, awtoulaglarda we täjirçilik ulaglarynda awtoulag kondisioner süzgüçleri üçin amatly materialdyr.

Kondisioner ulgamynda näsazlyk ýüze çyksa, hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmaly faktorlar:

1. Kondisioneriň enjamlary ýeterlik derejede açyldy, ýöne sowatmak ýa-da ýylatmak üçin howa çykarylyşy gaty az.Kondisioner ulgamy kadaly bolsa, munuň sebäbi ulanylýan kondisioner süzgüçiniň howa çalşygynyň täsiriniň pes bolmagy ýa-da kondisioner süzgüçiniň uzak wagtlap ulanylmagy bolup biler.wagtynda çalyşmak üçin.

2. Kondisioner tarapyndan çykan howanyň özboluşly ysy bar.Munuň sebäbi, kondisioner ulgamynyň köpden bäri ulanylmaýandygy, içerki ulgam we kondisioner süzgüçiniň çygly we çygly bolmagy sebäpli bolup biler.Kondisioner ulgamyny arassalamak we kondisioner süzgüçini çalyşmak maslahat berilýär.

3. Kondisioner süzgüji ýaňy çalşylan hem bolsa, içki aýlanyş daşarky dünýäden we içerden howanyň ysyny aýryp bilmez.Munuň sebäbi, kondisioner süzgüçiniň umumy görnüşiniň ulanylmagydyr.Işjeňleşdirilen uglerod seriýaly kondisioner süzgüçini ulanmak maslahat berilýär.Bazardaky kondisioner süzgüçiniň görnüşi we materialy, awtoulagyň zawoddan çykanda enjamlaşdyrylan asyl kondisioner süzgüçine baglydyr.Soňra bazaryň konfigurasiýasynyň sany zawod bilen birmeňzeş kondisioner süzgüçidir;sebäbi bu sarp edijileriň kabul edilmegini göz öňünde tutmalydyr.Aslynda, adaty kondisioner süzgüji ýa-da işjeňleşdirilen uglerod seriýaly kondisioner süzgüji bolsun, şol bir modelde gurlan süzgüçiň ululygy birmeňzeşdir.

Kabinä girýän howany daşardan süzmek, howanyň arassalygyny ýokarlandyrýar.Süzgüçiň umumy maddalary, kiçijik bölejikler, polen, bakteriýalar, senagat galyndylary gazy we tozan ýaly howadaky hapalary aňladýar.Kondisioner süzgüçiniň täsiri munuň öňüni almakdyr.Şeýle maddalar kondisioner ulgamyna girip, kondisioner ulgamyny ýok etmek, awtoulagdaky ýolagçylar üçin oňat howa gurşawyny üpjün etmek, awtoulagdaky adamlaryň saglygyny goramak we stakanyň duman bolmagynyň öňüni almak üçin girýär.

Önümiň beýany

SC-3566R VOLVO agyr ýük awtoulag kabinasynyň howa süzgüji 20409908 20489245 21758906 8143691 81436917 8144430 P782811 AF25305 CU 2184

QSNOOK. SC-3566R
OEM NOOK. VOLVO 20409908 VOLVO 20489245 VOLVO 21758906 VOLVO 8143691 VOLVO 81436917 VOLVO 8144430 KATERPILLAR 8143691
Haçly salgylanma P782811 AF25305 CU 2184
GÖRNÜŞ VOLVO FH 12 13 ýük maşyny
Uzynlyk 210/200 (MM)
Giňlik 209 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 49/39 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň