Önüm merkezi

SC-3655 JCB 3 CX 3 CX 4 T Backhoe Loader kabinasynyň süzgüji 30/926362 332 / F8191 CA-43030 CU2217-2

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3655

OEM NOOK.:JCB 30/926362 JCB 332 / F8191

Haçly salgylanma:CA-43030 CU2217-2

Giriş:JCB 3 CX 3 CX 4 T.

Uzynlyk:445 (MM)

Giňligi:192 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:18 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kabinanyň howa süzgüji?

Bu gün size kondisioner süzgüçini yzygiderli çalyşmagyň ähmiýeti barada gürleşerin.Kondisioner süzgüçini yzygiderli çalyşmak, maska ​​ýaly howpsuzlygyňyzy goraýar.

Kondisioner süzgüçiniň funksiýasy we maslahat berilmegi

(1) Kondisioner süzgüçiniň roly:

Awtoulag sürülende tozan, tozan, polen, bakteriýalar, senagat galyndylary gazy ýaly ýalaňaç göze görünmeýän köp sanly inçe bölejikler bolar we kondisioner ulgamyna girer.Awtoulag kondisioner süzgüçiniň wezipesi bu zyýanly maddalary süzmek, awtoulagdaky howanyň hilini ýokarlandyrmak, awtoulagdaky ýolagçylar üçin howpsuz we amatly dem alyş gurşawyny döretmek we awtoulagdaky adamlaryň saglygyny goramakdyr.

(2) Maslahat berilýän çalyşma sikli:

Asyl “Mersedes-Benz” kondisioner süzgüçini her 20,000 kilometrde ýa-da her 2 ýylda birinjisi çalyşyň;

Howanyň hapalanmagy we ýygy-ýygydan dumanly sebitler, şeýle hem duýgur toparlar (garrylar, çagalar ýa-da allergiýa ýykgyn edýänler) üçin çalyşmagyň wagty degişli gysgaldylmaly we çalyşmagyň ýygylygy ýokarlandyrylmaly.

Wagtynda çalyşmazlyk töwekgelçiligi:

Uzak wagtlap ulanylýan kondisioner süzgüçiniň üstü, süzgüç gatlagyny ýapjak, kondisioner süzgüçiniň howa geçirijiligini azaldýan we ulaga girýän arassa howanyň mukdaryny azaldýan köp mukdarda tozany siňdirer.Awtoulagdaky ýolagçylar, sürüjiniň howpsuzlygyna täsir edýän kislorod ýetmezçiligi sebäpli başyny aýlap ýa-da ýadap bilerler.

Müşderileriň köpüsi ýüzýän topragy aýyrandan soň süzgüçi ulanmagy dowam etdirip bilerler öýdýärler.Şeýle-de bolsa, aslynda köne kondisioner süzgüçindäki işjeňleşdirilen uglerod gatlagy gaty köp zyýanly gazlaryň adsorbsiýasy sebäpli doýar we mundan beýläk adsorbsion täsiri bolmaz we yzyna dolanyp bolmaýar.Şowsuz kondisioner süzgüçini uzak wagtlap ulanmak ýolagçylaryň dem alyş ýollarynyň, öýkenleriniň we beýleki adam organlarynyň saglygyna zyýan ýetirer.

Şol bir wagtyň özünde, kondisioner süzgüji uzak wagtlap çalşylmasa, howa girişi petiklener, sowuk howanyň howa çykaryşy az bolar we sowadyş haýal bolar.

Galp esbaplary ulanmagyň gizlin howplary

Süzgüç materialy pes, poleniň, tozanyň we beýleki zyýanly maddalaryň süzgüç täsiri aýdyň däl;

Süzgüç meýdanynyň kiçi bolmagy sebäpli, ulanylandan soň böwet emele getirmek aňsat, netijede awtoulagda arassa howa ýeterlik däl we ýolagçylary ýadatmak aňsat;

Hiç bir nanofiber gatlagy ýygnanmaýar we PM2.5 süzüp bilmeýär;

Işjeňleşdirilen uglerod bölejikleriniň mukdary az ýa-da senagat çykaryjy gaz ýaly zyýanly gazlary netijeli siňdirip bilmeýän işjeňleşdirilen uglerody öz içine almaýar we uzak möhletleýin ulanmak ýolagçylaryň saglygyna howp salýar;

Iň ýönekeý plastmassa gaty çarçuwaly dizaýny ulanyp, çyglylyk ýa-da basyş bilen deformasiýa etmek, süzmek täsirini ýitirmek we ýolagçylaryň saglygyna täsir etmek aňsat.

Maslahat

1. Howanyň hapalanmagy bilen gurşawda süreniňizde, awtoulagdaky howanyň hilini üpjün etmek we kondisioner süzgüçiniň ömrüni uzaltmak üçin gysga wagtyň içinde içerki aýlanyş re modeimine geçip bilersiňiz (ulag awtomatiki usulda daşky görnüşe geçer) kondisioneriň içki aýlanyşyndan soň aýlanyş tertibi belli bir wagtlap işleýär. Fiziki oňaýsyzlyk döretmezlik üçin erbet re modeim);

2. Kondisioner ulgamyny (bugarmak gutusy, howa kanaly we awtoulagda sterilizasiýa) ýylda azyndan bir gezek arassalaň;

3. Howa yssy bolmasa, ulagyň iki gapdalyndaky penjireleri aşak goýuň we awtoulagdaky howany arassa saklamak üçin howa çalşygy üçin has köp penjire açyň;

4. Kondisioner bilen adatça süreniňizde, barmaly ýerine barmazdan ozal sowadyjy nasosy öçürip bilersiňiz, ýöne howa üpjünçiliginiň işini dowam etdirip bilersiňiz we tebigy ýeliň bugarmak gutusynda suwy guramagyna ýol açyp bilersiňiz;

Tomusda ýagyş köp bolýar, geçelgesindäki awtoulag sürýänini azaltmaga synanyşyň, ýogsam kondisioneriň aşaky böleginde köp çökündiler döremegine sebäp bolar, bu bolsa kondensatoryň uzak wagtlap poslamagyna sebäp bolar, kondisioneriň hyzmat möhletini gysgaldýar.

Önümiň beýany

SC-3655 JCB 3 CX 3 CX 4 T Backhoe Loader kabinasynyň süzgüji 30/926362 332 / F8191 CA-43030 CU2217-2

QSNOOK. SC-3655
OEM NOOK. JCB 30/926362 JCB 332 / F8191
Haçly salgylanma CA-43030 CU2217-2
GÖRNÜŞ JCB 3 CX 3 CX 4 T.
Uzynlyk 445 (MM)
Giňlik 192 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 18 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň