Önüm merkezi

26510353 600-185-3110 F434072 üçin SK-1003AB hereketlendiriji howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1003A PU

Haçly salgylanma:26510353, 600-185-3110, F434072

DONALDSON:P777638 P781039

FLEETGUARD:AF25492 AF25964

IAR GOWY OD:205MM)

GYSGAÇA beýiklik:420/406 (MM)

Daşarky DIAMETER:108
S: NOOK:SK-1003B

Haçly salgylanma:600-185-3120, 32912902

DONALDSON:P777639

FLEETGUARD:AF25491

IAR GOWY OD:108/103 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:405 / 397MM)

Daşarky DIAMETER: 88


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kondisioner süzgüç elementinden tapawutlanýar.Howa süzgüji hereketlendirijiniň howasyny süzýär, şeýle hem tozan we bölejikleri süzýär.Kondisioner süzgüç elementi, tozany we poleni süzmek üçin kondisioner ýa-da daşarky aýlanyş ýaly kondisioner howasyny süzýär.Aşakdakylar bilen baglanyşykly girişler: 1. Howa süzgüç elementiniň wezipesi, silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün etmek üçin hereketlendiriji silindrine girýän howany inçe süzmekdir.Arassa we päsgelçiliksiz saklanyp bilinjekdigi motoryň ömri bilen baglanyşykly.Adaty ýagdaýlarda ulag her alty aýda bir gezek ýa-da 10,000 kilometre çalyşmaly.Awtoulag güýçli duman ýa-da pişik astynda ulanylanda, ony üç aýda bir gezek çalyşmak iň gowusydyr.2. Kondisioner süzgüç elementiniň wezipesi, howanyň arassalygyny ýokarlandyrmak, awtoulagdaky adamlar üçin amatly howa gurşawyny üpjün etmek we adamlaryň saglygyny goramak üçin daşardan bölüme girýän howany süzmekdir. awtoulagda.Adaty ýagdaýlarda ony alty aýda bir gezek çalyşmak maslahat berilýär.Şeýle hem, sürüjiniň daşky gurşawyna görä kesgitlenip bilner.Daşky gurşaw birneme çygly bolsa ýa-da duman ýokary bolsa, çalyşma sikli degişli gysgaldylyp bilner.

Önüm aýratynlygy

1. Poslamaýan polat süzgüç elementiniň bir meýdany üçin uly akymy bar;
2. Gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, basyşa garşylyk we könelişme garşylygy;
3. Poslamaýan polat süzgüç elementi, birmeňzeş we takyk süzgüç takyklygy;
4. Gowy süzgüç öndürijiligi, 2-200um süzgüç bölejikleriniň ululygy üçin birmeňzeş süzgüç öndürijiligi
5. Poslamaýan polatdan süzgüç elementi pes temperatura we ýokary temperatura gurşawy üçin amatlydyr;çalşylmazdan arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1003A PU
Haçly salgylanma 26510353, 600-185-3110, F434072
DONALDSON P777638 P781039
FLEETGUARD AF25492 AF25964
IAR GOWY OD 205MM)
GYSGAÇA beýiklik 420/406 (MM)
Daşarky DIAMETER 108

B:

QSNOOK. SK-1003B
Haçly salgylanma 600-185-3120, 32912902
DONALDSON P777639
FLEETGUARD AF25491
IAR GOWY OD 108/103 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 405/397 (MM)
Daşarky DIAMETER 88

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň