Önüm merkezi

SK-1049AB agyr ýük awtoulag howa süzgüji 219517 0010947904 7367183 7367182 AZ48195 AZ48196 4785748 4785749 60503834 3I0879

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1049A

OEM NOOK.:KESEL 219517 Mersedes-Benz 0010947904 LIEBHERR 7367183 JOHN DEERE AZ48195 VOLVO 4785748 KESEL 60503834 KATERPILLAR 3I0879

Haçly salgylanma:P181137 P153024 P778518 P181184 P140110 AF4060 C24650 / 6

Giriş:LIEBHERR (R914B 、 R924B 、 R944B) Generator agyr ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:240 (MM)

Içerki DIAMETER:135/13 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:484/494 (MM)

 

S: NOOK:SK-1049B

OEM NOOK.:VOLVO 4785749 LIEBHERR 7367182 JOHN DEER AZ48196

Haçly salgylanma:P776697 P778521 P775370 AF1843 CF1300

Giriş:LIEBHERR (R914B 、 R924B 、 R944B) Generator agyr ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:143/125 (MM)

Içerki DIAMETER:116/18 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:467 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

 

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementi gurluşyk tehnikasynyň iň möhüm bölegi.Süzgüç elementiniň hili ýük awtoulagynyň howa süzgüçiniň işleýşine täsir edýär.Redaktor mehaniki süzgüç elementiniň gündelik ulanylyşynda üns berilmeli meseleleri, şeýle hem käbir tehniki bilimleri ýygnady!Süzgüç elementleri, nebit süzgüç elementleri, ýangyç süzgüç elementleri, howa süzgüç elementleri we gidrawlik süzgüç elementleri ýaly gurluşyk tehnikasy üçin möhüm gurluşyk enjamlarydyr.Bu gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleri üçin aýratyn funksiýalaryny we tehniki hyzmat nokatlaryny bilýärsiňizmi?

 

1. Haýsy ýagdaýlarda ýag süzgüçini we ýük awtoulag süzgüçini çalyşmaly?

 

Fuelangyç süzgüji, ýangyçdaky demir oksidini, tozany we beýleki magazinesurnallary aýyrmak, ýangyç ulgamynyň petiklenmeginden gaça durmak, mehaniki könelmegi azaltmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmekdir.Adaty ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýangyç süzgüç elementiniň çalyşmagy ilkinji iş üçin 250 sagat, şondan soň her 500 sagatdan ybaratdyr.Çalyşmak wagty dürli ýangyç hil derejelerine görä çeýe gözegçilikde saklanmalydyr.Süzgüç elementiniň basyş ölçeýji duýduryşlary ýa-da basyşyň adaty däldigini görkezende, süzgüçiň adaty däldigini barlamaly.Bar bolsa, ony üýtgetmeli.Süzgüç elementiniň üstünde syzmak ýa-da ýarylmak we deformasiýa ýüze çykanda, süzgüçiň adaty däldigini ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, ony çalyşmaly.

 

2. Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementindäki ýag süzgüç elementiniň süzgüç usuly has gowumy?

 

Dwigatel ýa-da enjam üçin degişli süzgüç elementi süzgüç netijeliligi bilen tozany saklamak ukybynyň arasynda deňagramlylygy gazanmalydyr.Filokary süzgüç takyklygy bolan süzgüç elementini ulanmak, süzgüç elementiniň kül kuwwatynyň pesligi sebäpli süzgüç elementiniň hyzmat möhletini gysgaldyp biler.Uly göwrümli göteriji enjamlary kärendesine almak, nebit süzgüç elementiniň wagtyndan öň petiklenmek howpuny ýokarlandyrýar.

 

3. Pes ýag bilen ýangyç süzgüçiniň, arassa ýagyň we ýük awtoulag süzgüçiniň arasynda näme tapawut bar?

 

Arassa bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementi enjamlary netijeli gorap biler we beýleki enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Iň pes bug turbinaly ýaglaýjy süzgüç elementi enjamy gowy gorap bilmez, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp bilmez, hatda enjamyň ulanylyş ýagdaýyny erbetleşdirip bilmez.

 

4. qualityokary hilli ýag we ýangyç süzgüçiniň ulanylmagy enjama nähili peýdalar getirip biler?

 

PAWELSON® ýokary hilli bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementleriniň ulanylmagy enjamlaryň ömrüni netijeli uzaldyp, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp we ulanyjylar üçin pul tygşytlap biljekdigini aýtdy.

Önümiň beýany

SK-1049AB agyr ýük awtoulag howa süzgüji 219517 0010947904 7367183 7367182 AZ48195 AZ48196 4785748 4785749 60503834 3I0879

A:

S: NOOK. SK-1049A
OEM NOOK. KESEL 219517 Mersedes-Benz 0010947904 LIEBHERR 7367183 JOHN DEERE AZ48195 VOLVO 4785748 KESEL 60503834 KATERPILLAR 3I0879
Haçly salgylanma P181137 P153024 P778518 P181184 P140110 AF4060 C24650 / 6
GÖRNÜŞ LIEBHERR (R914B 、 R924B 、 R944B) Generator agyr ýük maşyny
Daşarky DIAMETER 240 (MM)
Içerki DIAMETER 135/13 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 484/494 (MM)

B:

S: NOOK.  SK-1049B
OEM NOOK.  VOLVO 4785749 LIEBHERR 7367182 JOHN DEER AZ48196
Haçly salgylanma P776697 P778521 P775370 AF1843 CF1300
GÖRNÜŞ  LIEBHERR (R914B 、 R924B 、 R944B) Generator agyr ýük maşyny
Daşarky DIAMETER  143/125 (MM)
Içerki DIAMETER  116/18 (MM)
GYSGAÇA beýiklik  467 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň