Önüm merkezi

SK-1112AB KOMATSU ekskawator howa süzgüji 600-181-7260 600-181-7360 600-181-7400 P522449 AF4743K P182052

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1112A

OEM NOOK.:600-181-7260

Haçly salgylanma:P522449 AF4743K P182052

Giriş:KOMATSU (PC60-7 、 PC38-1 、 PC40-1 、 PC40-31 、 PC45-31 、 PC60-1 / 2/3/5 、 PC80-3)

Daşarky DIAMETER:133/163 (MM)

Içerki DIAMETER:86/18 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:278/288 (MM)

 

S: NOOK:SK-1112B

OEM NOOK.:600-181-7360 600-181-7400

Haçly salgylanma:AF4744 P500096

Giriş:KOMATSU (PC60-7 、 PC38-1 、 PC40-1 、 PC40-31 、 PC45-31 、 PC60-1 / 2/3/5 、 PC80-3)

Daşarky DIAMETER:82 (MM)

Içerki DIAMETER:54/17 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:239/251 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

 

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementi gurluşyk tehnikasynyň iň möhüm bölegi.Süzgüç elementiniň hili ýük awtoulagynyň howa süzgüçiniň işleýşine täsir edýär.Redaktor mehaniki süzgüç elementiniň gündelik ulanylyşynda üns berilmeli meseleleri, şeýle hem käbir tehniki bilimleri ýygnady!Süzgüç elementleri, nebit süzgüç elementleri, ýangyç süzgüç elementleri, howa süzgüç elementleri we gidrawlik süzgüç elementleri ýaly gurluşyk tehnikasy üçin möhüm gurluşyk enjamlarydyr.Bu gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleri üçin aýratyn funksiýalaryny we tehniki hyzmat nokatlaryny bilýärsiňizmi?

 

1. Haýsy ýagdaýlarda ýag süzgüçini we ýük awtoulag süzgüçini çalyşmaly?

 

Fuelangyç süzgüji, ýangyçdaky demir oksidini, tozany we beýleki magazinesurnallary aýyrmak, ýangyç ulgamynyň petiklenmeginden gaça durmak, mehaniki könelmegi azaltmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmekdir.Adaty ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýangyç süzgüç elementiniň çalyşmagy ilkinji iş üçin 250 sagat, şondan soň her 500 sagatdan ybaratdyr.Çalyşmak wagty dürli ýangyç hil derejelerine görä çeýe gözegçilikde saklanmalydyr.Süzgüç elementiniň basyş ölçeýji duýduryşlary ýa-da basyşyň adaty däldigini görkezende, süzgüçiň adaty däldigini barlamaly.Bar bolsa, ony üýtgetmeli.Süzgüç elementiniň üstünde syzmak ýa-da ýarylmak we deformasiýa ýüze çykanda, süzgüçiň adaty däldigini ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, ony çalyşmaly.

 

2. Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementindäki ýag süzgüç elementiniň süzgüç usuly has gowumy?

 

Dwigatel ýa-da enjam üçin degişli süzgüç elementi süzgüç netijeliligi bilen tozany saklamak ukybynyň arasynda deňagramlylygy gazanmalydyr.Filokary süzgüç takyklygy bolan süzgüç elementini ulanmak, süzgüç elementiniň kül kuwwatynyň pesligi sebäpli süzgüç elementiniň hyzmat möhletini gysgaldyp biler.Uly göwrümli göteriji enjamlary kärendesine almak, nebit süzgüç elementiniň wagtyndan öň petiklenmek howpuny ýokarlandyrýar.

 

3. Pes ýag bilen ýangyç süzgüçiniň, arassa ýagyň we ýük awtoulag süzgüçiniň arasynda näme tapawut bar?

 

Arassa bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementi enjamlary netijeli gorap biler we beýleki enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Iň pes bug turbinaly ýaglaýjy süzgüç elementi enjamy gowy gorap bilmez, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp bilmez, hatda enjamyň ulanylyş ýagdaýyny erbetleşdirip bilmez.

 

4. qualityokary hilli ýag we ýangyç süzgüçiniň ulanylmagy enjama nähili peýdalar getirip biler?

 

PAWELSON® ýokary hilli bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementleriniň ulanylmagy enjamlaryň ömrüni netijeli uzaldyp, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp we ulanyjylar üçin pul tygşytlap biljekdigini aýtdy.

Önümiň beýany

SK-1112AB KOMATSU ekskawator howa süzgüji 600-181-7260 600-181-7360 600-181-7400 P522449 AF4743K P182052

A:

S: NOOK. SK-1112A
OEM NOOK. 600-181-7260
Haçly salgylanma P522449 AF4743K P182052
GÖRNÜŞ KOMATSU (PC60-7 、 PC38-1 、 PC40-1 、 PC40-31 、 PC45-31 、 PC60-1 / 2/3/5 、 PC80-3)
Daşarky DIAMETER 133/163 (MM)
Içerki DIAMETER 86/18 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 278/288 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1112B
OEM NOOK. 600-181-7360 600-181-7400
Haçly salgylanma AF4744 P500096
GÖRNÜŞ KOMATSU (PC60-7 、 PC38-1 、 PC40-1 、 PC40-31 、 PC45-31 、 PC60-1 / 2/3/5 、 PC80-3)
Daşarky DIAMETER 82 (MM)
Içerki DIAMETER 54/17 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 239/251 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň