Önüm merkezi

SK-1190AB HYUNDAI ekskawator howa süzgüç toplumy 11NB20120 14L101560 11NB20120A 11NB20130 14L101570 P181183 AF26664 R000633 AF27843 R000634

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1190A

OEM NOOK.:HYUNDAI 11NB20120 HYUNDAI 14L101560 HYUNDAI 11NB20120A

Haçly salgylanma:P181183 AF26664 R000633

Giriş:HYUNDAI (R450LC-3 、 R450LC-5 、 R450LC-7 、 R455LC-7 、 R455LC-7S 、 R505LC-7)

Daşarky DIAMETER:303 (MM)

Içerki DIAMETER:193/18 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:542/554 (MM)

 

S: NOOK:SK-1190B

OEM NOOK.:HYUNDAI 11NB20130 HYUNDAI 14L101570

Haçly salgylanma:AF27843 R000634

Giriş:HYUNDAI (R450LC-3 、 R450LC-5 、 R450LC-7 、 R455LC-7 、 R455LC-7S 、 R505LC-7)

Daşarky DIAMETER:174/155 (MM)

Içerki DIAMETER:124 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:380 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HYUNDAI ekskawator süzgüç elementini çalyşyň

HYUNDAI ekskawator süzgüç elementini goldaýan modeller aksiýadan elýeterlidir: HYUNDAI ýag süzgüç elementi, HYUNDAI dizel süzgüç elementi, HYUNDAI howa süzgüç elementi, HYUNDAI gidrawlik ýag süzgüç elementi, HYUNDAI nebit-suw bölüji süzgüç elementi we arzan bahany üpjün edýän beýleki görnüşli süzgüç elementleri, çalt eltip bermek we pudakda deňeşdirmekde ýokary hilli.

Howa süzgüçiniň roly:

Motoryň kadaly işlemegi üçin köp mukdarda arassa howa çekilmeli. Howadaky zyýanly maddalar (tozan, kolloid, alýumin, kislotaly demir we ş.m.) dem alsa, silindr we porşen bölekleri köpeler. silindriň we porşen komponentleriniň adatdan daşary könelmegine we hatda motor ýagy bilen garyşmagyna sebäp bolýar.geýmek, hereketlendirijiniň işiniň ýaramazlaşmagyna, hereketlendirijiniň ömrüniň gysgalmagyna we hereketlendirijiniň könelmeginiň öňüni alýar.Şol bir wagtyň özünde howa süzgüçinde ses azaltmak funksiýasy hem bar.Howa süzgüji, iň oňat ulanyş effektini gazanmak üçin adatça 10,000-15,000 kilometri çalyşmagy talap edýär.

Kondisioner süzgüçiniň roly:

HYUNDAI ekskawator kabinasynyň içinde we daşynda howa aýlanyşyny süzmek üçin ulanylýar.Passengersolagçylaryň saglygyny üpjün etmek we awtoulagdaky ysy aýyrmak üçin awtoulagda boş bolan tozany, hapalary, tüsse ysyny, polen we ş.m. aýyryň.Şol bir wagtyň özünde, kondisioner süzgüji penjiräni atomlaşdyrmak aňsat däl ýaly funksiýa hem berýär..Kondisioner süzgüji - iň gowy effekt gazanmak üçin adatça 8000-10000 km çalyşmagy talap edýär.Düşünişmezlik: Köp adam kondisioner süzgüji diňe tomusda kondisioner açylanda işleýär diýip pikir edýärler;aslynda, ýylyň dowamynda awtoulagyň içine girýän howany süzmek üçin ulanylýar.Saglygyňyzy goramak üçin bu kiçijik süzgüçiň täsirine üns bermäň!

Nebit süzgüçiniň roly:

Içki ýangyç hereketlendirijisiniň bir bölegi hökmünde, çalgy ulgamynda möhüm rol oýnaýar.Metal köýnek galyndylary, uglerod bölejikleri we kolloidler ýaly hereketlendirijiniň ýagy bilen kem-kemden öndürilip, ýangyç prosesinde hereketlendirijiniň ýagyna garylyp bilner.Bu hapalar hereket edýän bölekleriň könelmegini çaltlaşdyrar we ýaglaýjy ýag zynjyrynyň aňsatlyk bilen döremegine sebäp bolar.Filag süzgüji, içki ýangyç hereketlendirijisiniň kadaly işlemegini üpjün edýär, içerki ýangyç hereketlendirijisiniň hyzmat möhletini ep-esli gowulandyrýar we beýleki bölekleriň hyzmat möhletini uzaldýar.

Fuelangyç süzgüçiniň roly:

Fuelangyç süzgüçiniň wezipesi, hereketlendirijiniň ýanmagy bilen talap edilýän ýangyjy (benzin, dizel) süzmek, tozan, metal tozy, suw organiki maddalary we ş.m. ýapyk ýag süzgüji ýaly daşary ýurt maddalarynyň öňüni almakdyr.

HYUNDAI ekskawator süzgüç elementine hyzmat etmek we hyzmat etmek:

1. Gündelik hyzmat: howa süzgüç elementini barlaň, arassalaň ýa-da çalşyň;sowadyş ulgamynyň içini arassalamak;aýakgap boltlaryny barlaň we berkidiň;ýoluň arka dartyşyny barlamak we sazlamak;ekskawatoryň howa kabul edijisini barlaň;çelek dişlerini çalyşmak;ekskawator belgi Çelek arassalanyşyny sazlamak;öňdäki penjire arassalaýjy suwuklyk derejesini barlaň;ekskawator kondisionerini barlamak we sazlamak;kabinadaky poly arassalamak;döwüjiniň süzgüç elementini çalyşyň (islege görä).

2. Täze ekskawator 250 sagat işlänsoň, ýangyç süzgüç elementi we goşmaça ýangyç süzgüç elementi çalşylmalydyr;ekskawator dwigateli klapanynyň arassalanylyşyny barlaň.

3. Sowadyş ulgamynyň içini arassalanyňyzda, hereketlendiriji doly sowadylandan soň, suw çüýşesiniň içki basyşyny boşatmak üçin suw sanjym portunyň gapagyny ýuwaş-ýuwaşdan gowşadyň, soňra suw akyp biler;hereketlendiriji işleýän wagtynda motory arassalamaň, ýokary tizlikli aýlanýan fanat howp döreder;arassalananda ýa-da sowadyjy çalşylanda, enjam tekiz ýerde saklanmalydyr;sowadyjy we poslama inhibitory tablisa laýyklykda çalyşmaly.

HYUNDAI ekskawator gurmak süzgüç elementiniň ätiýaçlyk çäreleri

1. Gurmakdan ozal, süzgüç elementiniň zaýalanandygyny ýa-da O-halkasynyň ýagdaýynyň bardygyny barlaň.

2. Süzgüç elementini guranyňyzda elleriňizi arassa saklaň ýa-da arassa ellik geýiň.

3. Gurmakdan ozal, O-halkanyň daşyna Vaselini dakyň.

4. Süzgüç elementini guranyňyzda, gaplaýan plastik haltany aýyrmaň.Plastiki sumkany yza çekiň.Upperokarky kellesi syzdyrylandan soň, süzgüç elementiniň aşaky kellesini çep eli bilen we süzgüç elementiniň göwresini sag eliňiz bilen saklaň we süzgüç elementini lýuboýyň süzgüç elementiniň oturgyjyna goýuň., berk basyň, gurnanyňyzdan soň plastik haltany aýyryň.

HYUNDAI ekskawator kondisioner süzgüç elementi her 1000 sagatdan ýa-da 5 aýdan bir gezek çalşylmalydyr.Howa süzgüji ýapyk bolsa, howanyň kabul edilmegi azalar we sowadyş / ýyladyş kuwwaty azalar.Şonuň üçin ony yzygiderli arassalamaly ýa-da çalyşmaly (kondisioner süzgüçleriniň käbir markalary taksiniň yzky böleginde ýerleşýär).

Gysylan howa üçin iň ýokary basyş 5 BAR bolan arassa, gury gysylan howany ulanyň.Ujuny 3 - 5 sm ýakynlaşdyrmaň.Süzgüçi içerden arassalaň.

HYUNDAI ekskawator süzgüç elementi laýyk modeller:

R35-9VS R17-9VS R110VS R75 VS R60VS HX60 HX55 R75DVS R75BVS R130VS R225LVS R275L VS R215VS R150LVS R385LVS R350LVS R305LVS 495L VS R520LVS

HyundaiEkskawator süzgüç aýratynlyklary:

1. qualityokary hilli süzgüç kagyzy, ýokary süzgüç netijeliligi we uly kül kuwwaty.

2. Süzgüç elementiniň bukjalarynyň sany hyzmat möhletiniň talaplaryna laýyk gelýär.

3. Süzgüç elementiniň birinji we soňky bukjalary klipler ýa-da ýörite ýelim bilen birikdirilýär.

4. Merkezi turbanyň materialy ajaýyp we spiral görnüşinde gaýtadan işlenýär, deformasiýa aňsat däl.

5. filtr kagyzy we ahyrky gapagy gowy möhürlener ýaly ýokary hilli süzgüç ýelimi.

HYUNDAI süzgüç elementi aşakdakylary öz içine alýar: HYUNDAI ýag süzgüç elementi, HYUNDAI dizel süzgüç elementi, HYUNDAI agyr senagat howa süzgüç elementi, HYUNDAI gidrawliki ýag süzgüç elementi, HYUNDAI nebit-suw bölüji süzgüç elementi we beýleki bahaly süzgüç elementleri, arzan bahany, çalt üpjünçiligi we ajaýyplygy üpjün edýär pudagy deňeşdirmekde hil.

Ekskawator süzgüç elementleri, adatça, gidrawliki ýag süzgüç elementleri.Funksiýasyna we süzgüç materialyna görä, ony ekskawator howa süzgüç elementine, maşyn süzgüç elementine, suwuk süzgüç elementine we ekskawator dizel süzgüç elementine bölmek mümkin.Ekskawator dizel süzgüji iki bölege bölünýär: gödek süzgüç we inçe süzgüç.Ekskawator süzgüç elementleri, ekskawator şassisi, ýangyç guýujy enjamlar we hereketlendirijiler ýaly içerki iş enjamlaryny goramak üçin oturdylýar.Ekskawator dizel süzgüç elementi esasan hereketlendirijini goramak üçin niýetlenendir we ekskawator süzgüç elementi adatça hereketlendirijiniň öňünde oturdylýar.Oilagdaky hapalar daşardan girýär ýa-da içinden emele gelýär.Oilagdaky hapalary netijeli süzmek we dyrmaşmak ýa-da poslamak ýaly hereketlendirijä zeper ýetmezlik üçin ekskawator tarapyndan gaty süzülmeli we soňra süzülmeli.Ekskawator howa süzgüji, şassiniň we howadaky hapalar sebäpli dörän ýag silindriniň könelmezligi üçin howadaky hapalary süzmekdir.Haýsy süzgüç elementine garamazdan, ekskawatoryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ony yzygiderli barlamaly we çalyşmaly.

Süzgüç elementi, enjamyň kadaly işlemegini ýa-da howanyň arassalygyny gorap bilýän suwuklygy ýa-da az mukdarda gaty bölejikleri süzmek üçin ulanylýar.Suwuklyk belli bir ululykdaky süzgüç ekrany bilen süzgüç elementine girende, onuň hapalary petiklenýär we arassa suwuklyk süzgüç elementinden geçýär.çykmagy.Suwuk süzgüç elementi hapalanan suwuklygy (nebit, suw we ş.m.) önümçilik we ýaşaýyş üçin zerur ýagdaýa, ýagny suwuklygyň belli bir arassaçylyga ýetmegine arassalaýar.

Önümiň beýany

SK-1190AB HYUNDAI ekskawator howa süzgüç toplumy 11NB20120 14L101560 11NB20120A 11NB20130 14L101570 P181183 AF26664 R000633 AF27843 R000634

A:

S: NOOK. SK-1190A
OEM NOOK. HYUNDAI 11NB20120 HYUNDAI 14L101560 HYUNDAI 11NB20120A
Haçly salgylanma P181183 AF26664 R000633
GÖRNÜŞ HYUNDAI (R450LC-3 、 R450LC-5 、 R450LC-7 、 R455LC-7 、 R455LC-7S 、 R505LC-7)
Daşarky DIAMETER 303 (MM)
Içerki DIAMETER 193/18 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 542/554 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1190B
OEM NOOK. HYUNDAI 11NB20130 HYUNDAI 14L101570
Haçly salgylanma AF27843 R000634
GÖRNÜŞ HYUNDAI (R450LC-3 、 R450LC-5 、 R450LC-7 、 R455LC-7 、 R455LC-7S 、 R505LC-7)
Daşarky DIAMETER 174/155 (MM)
Içerki DIAMETER 124 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 380 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň