Önüm merkezi

SK-1195AB HITACHI ZX200-5G ZX210-5G ekskawatory üçin ýokary öndürijilikli HITACHI ekskawator howa süzgüç toplumlary 4642122 4642117 P789077 P788912

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1195A

OEM NOOK.:HITAÇI 4642122

Haçly salgylanma:P789077

Giriş:HITACHI (ZX200-5G 、 ZX210-5G)

Daşarky DIAMETER:225/236 (MM)

Içerki DIAMETER:139/131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:353/367 (MM)

 

S: NOOK:SK-1195B

OEM NOOK.:HITACHI 4642117

Haçly salgylanma:S788912

Giriş:HITACHI (ZX200-5G 、 ZX210-5G)

Daşarky DIAMETER:130 (MM)

Içerki DIAMETER:103.5 / 18 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:274/282 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hitachi ekskawator süzgüçli kartrijleri çalyşýar

“Hitachi” ekskawator süzgüç elementine gabat gelýän modeller aksiýadan elýeterlidir: “Hitachi” ýag süzgüç elementi, “Hitachi” dizel süzgüç elementi, “Hitachi” howa süzgüç elementi, “Hitachi” gidrawlik ýag süzgüç elementi, “Hitachi” nebit-suw bölüji süzgüç elementi we arzan bahany üpjün edýän süzgüç elementleri, pudagy deňeşdirmekde çalt üpjünçilik we ýokary hilli.gaty gowy.

Hitachi ekskawator süzgüç elementlerine hyzmat etmek we hyzmat etmek:

1. Gündelik hyzmat: howa süzgüç elementini barlaň, arassalaň ýa-da çalşyň;sowadyş ulgamynyň içini arassalamak;aýakgap boltlaryny barlaň we berkidiň;ýoluň arka dartyşyny barlamak we sazlamak;ekskawatoryň howa kabul edijisini barlaň;çelek dişlerini çalyşmak;ekskawator belgi Çelek arassalanyşyny sazlamak;öňdäki penjire arassalaýjy suwuklyk derejesini barlaň;ekskawator kondisionerini barlamak we sazlamak;kabinadaky poly arassalamak;döwüjiniň süzgüç elementini çalyşyň (islege görä).

 

2. Täze ekskawator 250 sagat işlänsoň, ýangyç süzgüç elementi we goşmaça ýangyç süzgüç elementi çalşylmalydyr;ekskawator dwigateli klapanynyň arassalanylyşyny barlaň.

 

3. Sowadyş ulgamynyň içini arassalanyňyzda, hereketlendiriji doly sowadylandan soň, suw çüýşesiniň içki basyşyny boşatmak üçin suw sanjym portunyň gapagyny ýuwaş-ýuwaşdan gowşadyň, soňra suw akyp biler;hereketlendiriji işleýän wagtynda motory arassalamaň, ýokary tizlikli aýlanýan fanat howp döreder;arassalananda ýa-da sowadyjy çalşylanda, enjam tekiz ýerde saklanmalydyr;sowadyjy we poslama inhibitory tablisa laýyklykda çalyşmaly.

 

Hitachi ekskawatorlarynda süzgüç elementlerini oturtmagyň çäreleri

1. Gurmakdan ozal, süzgüç elementiniň zaýalanandygyny ýa-da O-halkasynyň ýagdaýynyň bardygyny barlaň.

2. Süzgüç elementini guranyňyzda elleriňizi arassa saklaň ýa-da arassa ellik geýiň.

3. Gurmakdan ozal, O-halkanyň daşyna Vaselini dakyň.

4. Süzgüç elementini guranyňyzda, gaplaýan plastik haltany aýyrmaň.Plastiki sumkany yza çekiň.Upperokarky kellesi syzdyrylandan soň, süzgüç elementiniň aşaky kellesini çep eli bilen we süzgüç elementiniň göwresini sag eliňiz bilen saklaň we süzgüç elementini lýuboýyň süzgüç elementiniň oturgyjyna goýuň., berk basyň, gurnanyňyzdan soň plastik haltany aýyryň.

 

Hitachi ekskawatorynyň kondisioner süzgüç elementi her 1000 sagatdan ýa-da 5 aýdan bir gezek çalşylmalydyr.Howa süzgüji ýapyk bolsa, howanyň kabul edilmegi azalar we sowadyş / ýyladyş kuwwaty azalar.Şonuň üçin ony yzygiderli arassalamaly ýa-da çalyşmaly (kondisioner süzgüçleriniň käbir markalary taksiniň yzky böleginde ýerleşýär).

 

Gysylan howa üçin iň ýokary basyş 5 BAR bolan arassa, gury gysylan howany ulanyň.Ujuny 3 - 5 sm ýakynlaşdyrmaň.Süzgüçi içerden arassalaň.

 

Hitachi ekskawator süzgüç adapter modelleri:

ZX130H-5A ZX55USR-5A ZX70-5A ZX60-5A ZX130-5A ZH200-5A ZX170LC-5A ZX210H-5A

 

ZX210LC-5A ZX200-5A ZX210K-5A ZX250K-5A ZX260LCH-5A ZX250LC-5A ZX250H-5A ZX240-5A ZX490LCH-5A ZX400LCH-5A ZX360K-5A ZX300-5A ZX3X

 

Hitachi ekskawator süzgüç aýratynlyklary:

1. qualityokary hilli süzgüç kagyzy, ýokary süzgüç netijeliligi we uly kül kuwwaty.

2. Süzgüç elementiniň bukjalarynyň sany hyzmat möhletiniň talaplaryna laýyk gelýär.

3. Süzgüç elementiniň birinji we soňky bukjalary klipler ýa-da ýörite ýelim bilen birikdirilýär.

4. Merkezi turbanyň materialy ajaýyp we spiral görnüşinde gaýtadan işlenýär, deformasiýa aňsat däl.

5. filtr kagyzy we ahyrky gapagy gowy möhürlener ýaly ýokary hilli süzgüç ýelimi.

 

Hitachi süzgüç elementi öz içine alýar: Hitachi ýag süzgüç elementi, Hitachi dizel süzgüç elementi, Hitachi agyr senagat howa süzgüç elementi, Hitachi gidrawliki ýag süzgüç elementi, Hitachi nebit-suw bölüji süzgüç elementi we beýleki süzgüç elementleri, arzan bahany, çalt üpjünçiligi we ajaýyplygy üpjün edýär pudagy deňeşdirmekde hil.

Önümiň beýany

SK-1195AB HITACHI ZX200-5G ZX210-5G ekskawatory üçin ýokary öndürijilikli HITACHI ekskawator howa süzgüç toplumlary 4642122 4642117 P789077 P788912

A:

S: NOOK. SK-1195A
OEM NOOK. HITAÇI 4642122
Haçly salgylanma P789077
GÖRNÜŞ HITACHI (ZX200-5G 、 ZX210-5G)
Daşarky DIAMETER 225/236 (MM)
Içerki DIAMETER 139/131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 353/367 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1195B
OEM NOOK. HITACHI 4642117
Haçly salgylanma S788912
GÖRNÜŞ HITACHI (ZX200-5G 、 ZX210-5G)
Daşarky DIAMETER 130 (MM)
Içerki DIAMETER 103.5 / 18 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 274/282 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň