Önüm merkezi

SK-1234AB Oba hojalygy tehnikasy üçin bal ary howa süzgüji 32925682 10413351 82988916 RE253519 RE253518

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1234 (A)

OEM NOOK.:JCB 32925682 LIEBHERR 10413351 KESEL 82988916 KESEL 87037984 JOHN DEERE RE253518

Haçly salgylanma:P608533 AF26656 P957293

GÖRNÜŞ:Oba hojalygy maşynlary gazuw-agtaryş gurluşyk maşynlary

Uzynlyk:250 (MM)

Giňligi:151 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:176/179 (MM)

S: NOOK:SK-1234 (B)

OEM NOOK.:JCB 32925683 LIEBHERR 10413349 KESEL 85988917 JOHN DEERE RE253519 VOLVO 16237822

Haçly salgylanma:P600975 AF26655 P789164

GÖRNÜŞ:Oba hojalygy maşynlary gazuw-agtaryş gurluşyk maşynlary

Uzynlyk:210 (MM)

Giňligi:107 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:36/69 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Oba hojalygy üçin bal ary howa süzgüji 32925682 10413351 82988916 RE253519 RE253518

 

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji, howadaky tozany we gumy süzmek üçin karbýuratoryň ýa-da kabul ediş turbasynyň öňünde oturdylýar, silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün edýär
Süzgüç ýörelgesine laýyklykda howa süzgüçleri süzgüç görnüşine, merkezden gaçyryş görnüşine, ýag wannasynyň görnüşine we birleşýän görnüşine bölünip bilner.
Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we çalt heläkçilige sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda diňe wibrasiýa usuly, ýumşak çotgany aýyrmak usuly (gyrmyzy boýag bilen çotmak) ýa-da gysylan howany urmak usuly diňe kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Süzgüçli bölek üçin tozan ýygnaýan bölekdäki tozanlar, pyçaklar we siklon turbasy wagtynda aýrylmalydyr.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howanyň kabul edilmegine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin, adatça, kagyz süzgüç elementini dördünji gezek saklamaly bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi döwülen, deşiklenen ýa-da süzgüç kagyzy we ahyrky gapagy zaýalanan bolsa, derrew çalşylmalydyr.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1234 (A)
OEM NOOK. JCB 32925682 LIEBHERR 10413351 KESEL 82988916 KESEL 87037984 JOHN DEERE RE253518
Haçly salgylanma P608533 AF26656 P957293
GÖRNÜŞ Oba hojalygy maşynlary gazuw-agtaryş gurluşyk maşynlary
Uzynlyk 250 (MM)
Giňlik 151 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 176/179 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1234 (B)
OEM NOOK. JCB 32925683 LIEBHERR 10413349 KESEL 85988917 JOHN DEERE RE253519 VOLVO 16237822
Haçly salgylanma P600975 AF26655 P789164
GÖRNÜŞ Oba hojalygy maşynlary gazuw-agtaryş gurluşyk maşynlary
Uzynlyk 210 (MM)
Giňlik 107 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 36/69 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň