Önüm merkezi

SK-1242AB Hytaý PF9001000M BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8 we DOOCUN 230 ekskawatory üçin bal ary howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1242A

OEM NOOK.:PF9001000M

Haçly salgylanma:

Giriş:BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8

DOOCUN 230 ekskawator

Uzynlyk:(MM)

Giňligi:(MM)

GYSGAÇA beýiklik:(MM)

 

S: NOOK:SK-1242B

OEM NOOK.:PF9001000M

Haçly salgylanma:

Giriş:

BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8

DOOCUN 230 ekskawator

Uzynlyk:(MM)

Giňlik: (MM)

GYSGAÇA beýiklik:(MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ary süzgüçiniň öndürijilik artykmaçlyklary

Ary süzgüçiniň öndürijilik artykmaçlyklary

Süzgüç elementi süzgüç önümleri we enjamlary üçin esasy komponent bolup, hatda dürli amaly ssenariýalarda süzgüç effekti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Saýlamak üçin süzgüç elementleriniň köp görnüşi bar bolsa-da, süzgüç elementleriniň hemmesi senagat programmalarynyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez., Iň oňat peýdalanmak üçin süzgüç elementiniň funksional görnüşlerini esasly tapawutlandyrmaly.Aslynda, bal ary süzgüç elementiniň öndürijiligi gaty amatly.Ulanylýan kiçi göwrümli süzgüç hökmünde süzgüç bilen üpjün edilen durnuklylyk gaty gowy bolup biler.Nebit ulgamynyň süzgüç meselesi, şonuň üçin bal ary süzgüç elementi logistika ýük awtoulaglary ýaly ulaglarda giňden ulanyldy.
Süzgüç önümlerine we sarp edilýän önümlere islegiň häzirki döwürde has ulydygy jedelsiz.Diňe logistika we transport pudagynda howa kabul ediş ulgamy we logistika ulaglary, ýeňil awtoulaglar we konteýner agyr ýük awtoulaglary ýaly logistika ulaglarynyň nebit ulgamy ýokary hilli süzgüç elementlerine baglydyr., ýöne hakyky ulanylyş prosesinde, bal ary süzgüç elementiniň süzgüçiň ähli ugurlarynda has kämillik ýaşyna ýetendigini we hereketlendirijiniň howa we ýagdaky bölejik hapalaryny netijeli süzüp biljekdigini görersiňiz, şonuň üçin dürli çylşyrymly ulag şertlerinde ulanylar. .Durnukly we ygtybarly öndürijiligiň artykmaçlyklaryna doly oýnaň.
Elbetde, ýük awtoulaglary sürmek wagtynda köplenç dürli çylşyrymly ýol şertleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, şonuň üçin diňe bir re modeim we adaty funksiýalary bolan süzgüç elementi doly ygtyýarly däl.Howa kabul ediş ulgamyna ýa-da nebit ulgamyna garamazdan, bölejikleriň hapalanmagy sebäpli birneme biperwaýlyk bolar.Hapalanmak, howpsuzlyga gizlin howp salýar.Bu wagt, ýük awtoulagynyň howa süzgüçlerini oturtmak we ulanmak süzgüç kuwwatyny göze görünmeýän derejede ýokarlandyryp biler.Şeýlelik bilen ne howa, ne-de nebit önümleri hapalanmaz we howpsuzlyga howp salmaz.Şonuň üçin howa süzgüji üçin süzgüçiň ýalňyş ulanylmagyna ýer ýok.
Süzgüç elementiniň üstünde spesifikasiýalarda we modellerde tapawutlar bar bolsa-da, gabat gelýän amaly ssenariýada, esasanam ýük awtoulagynyň süzgüçinde öz roluny oýnap bilýänçä, hereketlendirijiniň ýagyna we howasyna täsir edip biljekdigini görmek bolýar. kabul ediş ulgamy.Logistik ulagyň tehniki inersenerleri ýük awtoulag süzgüç ulgamynyň yzygiderli hyzmat edilmegine we hyzmat edilmegine üns berip bilseler, logistika ulaglarynyň sürüjilik howpsuzlygynyň gizlin howpuny diýen ýaly azaldyp biler.

Önümiň beýany

SK-1242AB Hytaý PF9001000M BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8 we DOOCUN 230 ekskawatory üçin bal ary howa süzgüji

A:

QSNOOK. SK-1242A
OEM NOOK. PF9001000M
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8
Uzynlyk
Giňlik
GYSGAÇA beýiklik

B:

QSNOOK. SK-1242B
OEM NOOK. PF9001000M
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ BONNY Gidrawlik Grabber WZY40-8
Uzynlyk
Giňlik
GYSGAÇA beýiklik

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň