Önüm merkezi

SK-1270AB Earther hereketlendiriji enjamlar JCB Backhoe Loader howa süzgüji 333 / D2696 333D2696 16237820 P951850 P600975 arzan bahaly üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1270A

OEM NOOK.:JCB: 333D2696 VOLVO: 16237820

Haçly salgylanma:P951850 BS01-165

Giriş:JCB Backhoe Loader

Uzynlyk:250 (MM)

Giňligi:148 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:156 (MM)

 

S: NOOK:SK-1270B

OEM NOOK.:JCB 32925683 LIEBHERR 10413349 KESEL 85988917 JOHN DEERE RE253519 VOLVO 16237822

Haçly salgylanma:P600975 AF26655 P789164

Giriş:JCB Backhoe Loader

Uzynlyk:210 (MM)

Giňlik:107 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:39/69 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arka ýükleýjiniň hyzmaty

Arka ýükleýjiniň hyzmaty ýerine ýetirilmeýär, bu arka ýükleýjiniň hyzmat möhletine gönüden-göni täsir edýär.Howa süzgüji elementi, howanyň arka ýükleýji motoryna girmegi üçin barlag nokadyna meňzeýär.Motoryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin hapalary we bölejikleri süzer.Arka ýükleýji howa süzgüç elementini arassalanyňyzda we çalyşanyňyzda haýsy çäreleri görmeli?

Howa süzgüçine hyzmat etmezden we saklamazdan ozal hereketlendiriji ýapylmaly we howpsuzlyk gözegçiligi gulplanan ýagdaýda bolmaly.Dwigatel işleýän wagtynda hereketlendiriji çalşylsa we arassalansa, motora tozan girer.

Arka ýükleýjiniň howa süzgüçini arassalamak üçin seresaplyklar:

1. Howa süzgüç elementini arassalanyňyzda, howa süzgüçiniň örtügini ýa-da daşarky süzgüç elementini we ş.m. aýyrmak üçin otwýortka ýa-da beýleki gurallary ulanmaň.

2. Arassalananyňyzda içki süzgüç elementini sökmäň, ýogsam tozan girip, hereketlendirijide kynçylyk döreder.

3. Howa süzgüç elementini arassalanyňyzda, süzgüç elementini hiç zat bilen kakmaň ýa-da kakmaň we arassalananyňyzda howa süzgüç elementini uzak wagtlap açyk goýmaň.

4. Arassalanandan soň, süzgüç elementiniň süzgüç materialynyň, gaznanyň ýa-da rezin möhürleýiş böleginiň ulanylyş ýagdaýyny tassyklamaly.Zeper ýeten bolsa, ony yzygiderli ulanyp bolmaz.

5. Süzgüç elementini arassalandan soň, lampa bilen barlanyňyzda, süzgüç elementinde ownuk deşikler ýa-da inçe bölekler bar bolsa, süzgüç elementini çalyşmaly.

6. Her gezek süzgüç elementi arassalananda, indiki doganyň arassalaýyş ýygylyk belligini howa süzgüji ýygnagynyň daşky gapagyndan aýyryň.

Yzky ýükleýjiniň howa süzgüç elementini çalyşanyňyzda seresaplyklar:

Arka ýükleýji süzgüç elementi 6 gezek arassalananda, rezin möhür ýa-da süzgüç materialy zaýalanýar we ş.m. howa süzgüç elementini wagtynda çalyşmaly.Çalyşanyňyzda üns bermek üçin aşakdaky nokatlar bar.

1. Daşarky süzgüç elementini çalyşanyňyzda içki süzgüç elementiniň hem şol bir wagtda çalşylmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

2. Zeper ýeten gazetleri we süzgüçli serişdeleri ýa-da zeperlenen rezin möhürler bilen süzgüç elementlerini ulanmaň.

3. akeasama süzgüç elementlerini ulanyp bolmaýar, sebäbi süzgüç effekti we möhürleme öndürijiligi birneme pes we tozan girenden soň motora zeper ýetirer.

4. Içki süzgüç elementi möhürlenende ýa-da süzgüç materialy zaýalananda we deformasiýa edilende täze bölekleri çalyşmaly.

5. Täze süzgüç elementiniň möhürleýji böleginiň tozana ýa-da ýag tegmillerine ýapyşandygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly, bar bolsa arassalamaly.

6. Süzgüç elementini salanyňyzda, ahyrynda rezin çişse ýa-da daşarky süzgüç elementi göni itilmese we gapagy gysgyç bilen berkidilen bolsa, gapagyň ýa-da süzgüçli jaýyň zaýalanmagy howpy bar.

 

Önümiň beýany

SK-1270AB Earther hereketlendiriji enjamlar JCB Backhoe Loader howa süzgüji 333 / D2696 333D2696 16237820 P951850 P600975 arzan bahaly üpjün ediji

A:

QSNOOK. SK-1270A
OEM NOOK. JCB: 333D2696 VOLVO: 16237820
Haçly salgylanma P951850 BS01-165
GÖRNÜŞ JCB Backhoe Loader
Uzynlyk 250 (MM)
Giňlik 148 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 156 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1270B
OEM NOOK. JCB 32925683 LIEBHERR 10413349 KESEL 85988917 JOHN DEERE RE253519 VOLVO 16237822
Haçly salgylanma P600975 AF26655 P789164
GÖRNÜŞ JCB Backhoe Loader
Uzynlyk 210 (MM)
Giňlik 107 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 39/69 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň