Önüm merkezi

SK-1305AB performanceokary öndürijilikli LIEBHERR ekskawator howa süzgüç elementi 11822826 11822827 P628866 P628862 R 920 R 922 R 924 C LITRONIC

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1305A

OEM NOOK.:LIEBHERR 11822826

Haçly salgylanma:S628866

Giriş:LIEBHERR R 920 R 922 R 924 C LITRONIK

Daşarky DIAMETER:272/253 (MM)

Içerki DIAMETER:146 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:412/422 (MM)

 

S: NOOK:SK-1305B

OEM NOOK.:LIEBHERR 11822827

Haçly salgylanma:S628862

Giriş:LIEBHERR R 920 R 922 R 924 C LITRONIK

Daşarky DIAMETER:145/138 (MM)

Içerki DIAMETER:110 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:373/377 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçleriniň ulanylyş aýratynlyklary haýsylar?

Howa süzgüçiniň wezipesi howadaky bölejik hapalaryny aýyrmakdyr.Porzin maşyny (içerki ýangyç dwigateli, garşylykly kompressor we ş.m.) işleýän wagty, dem alýan howada tozan we beýleki hapalar bar bolsa, bölekleriň könelmegini agyrlaşdyrar, şonuň üçin howa süzgüji gurulmalydyr.Howa süzgüji iki bölekden, süzgüç elementinden we gabykdan durýar.Howa süzgüçiniň esasy talaplary ýokary süzgüç netijeliligi, pes akym garşylygy we uzak wagtlap tehniki hyzmat etmezden üznüksiz ulanmakdyr.

Howa süzgüçiniň amaly diapazony

1. Metallurgiýa pudagynda howa süzgüçleri köplenç açyk ojakda zarýad bermekde, öwrüjini dolandyrmakda, partlaýjy peje gözegçilik etmekde, elektrik peçine gözegçilik ulgamlarynda we hemişelik dartyş enjamlarynda ulanylýar.

2. Ekskawatorlar, ýük awtoulag kranlary, graderler we yrgyldy rolikleri ýaly gurluşyk tehnikalarynda gidrawliki geçiriş ulanýan enjamlar howa süzgüçlerini ulanar.

3. Oba hojalygynda, kombaýnlar we traktorlar ýaly oba hojalyk enjamlary howa süzgüçlerini hem ulanýarlar.

4. Maşyn gurallary pudagynda, enjamlaryň gowy işlemegini üpjün etmek üçin, gurallaryň geçiriji enjamlarynyň 85% -e çenli howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

5. lighteňil dokma önümçiliginiň senagatlaşmagynda kagyz maşynlary, çaphana we dokma maşynlary ýaly gidrawliki tehnologiýany ulanýan önümçilik gurallary howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

6. Awtoulag pudagynda, gidrawliki ýoldan gidýän ulaglar, howa iş ulaglary we ýangyn söndüriji ulaglar ýaly gidrawlik tehnologiýasyny ulanýan enjamlar, enjamlaryň netijeli işlemegini üpjün etmek üçin howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

Howa süzgüçleri esasan pnewmatik tehnikalarda, içerki ýangyç tehnikalarynda we beýleki meýdanlarda ulanylýar.Funksiýa, bu enjamlar we enjamlar üçin arassa howa bilen üpjün etmek, bu enjamlaryň we enjamlaryň iş wagtynda hapa bölejikleri bilen dem almagynyň we aşgazanyň we zeper ýetmeginiň ähtimallygyny ýokarlandyrmakdyr.Howa süzgüçiniň esasy bölekleri süzgüç elementi we örtükdir.Süzgüç elementi, gazyň süzülmegine jogapkär esasy süzgüç bölegi, örtük bolsa süzgüç elementi üçin zerur goragy üpjün edýän daşarky gurluşdyr.Howa süzgüçiniň iş talaplary, howa süzgüçli netijeli işlemek, howa akymyna aşa garşylyk goşmazlyk we uzak wagtlap üznüksiz işlemekdir.

Şeýle hem, gidrawliki enjamyň gidrawlik ulgamynda dürli derejede ulanylyşy bar, esasan gidrawlik ulgam tankynyň içiniň we daşyndaky basyş tapawudyny sazlamak üçin ulanylýar.Üzük geýmek.Dwigateliň işlemegi üçin zerur bolan üç mediýanyň arasynda howa köp mukdarda ulanylýar we atmosferadan gelýär.Howa süzgüji howadaky asylan bölejikleri netijeli süzüp bilmese, has ýeňil silindr, porşen we porşen halkalarynyň könelmegini çaltlaşdyrar we has agyr ýagdaýlar silindriň dartylmagyna we hyzmat möhletiniň gysgalmagyna sebäp bolar. hereketlendiriji.

Howa süzgüç önüminiň aýratynlyklary:

Howa süzgüji uly tozan saklaýyş ukybyna eýedir;

Howa süzgüçiniň pes işleýiş garşylygy we uly ýel güýji bar;

Howa süzgüçini gurmak gaty aňsat;

≥0.3μm bölejikleriň süzgüç netijeliligi 99,9995% -den ýokary;

Kompýuter tarapyndan dolandyrylýan awtomatiki bukulýan maşyn ulgamy, ýelim pürküji bukulmak üçin ulanylýar we eplenýän beýiklik aralygy 22-96mm aralygynda ädimsiz düzedilip bilner.Ulanyş gerimi: Derman, elektronika, azyk, ýarymgeçiriji, takyk tehnika we awtoulag ýaly dürli pudaklarda arassalaýyş enjamlary we arassa ussahanalar üçin amatly.

howa süzgüji

Howa süzgüçleriniň ähli görnüşleriniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, ýöne kabul edilýän howa göwrümi bilen süzgüç netijeliliginiň arasynda hökmany suratda gapma-garşylyk bar.Howa süzgüçleri boýunça çuňňur gözlegler geçirilende, howa süzgüçlerine bolan talaplar barha ýokarlanýar.Dwigateliň işiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin süýüm süzgüç elementi howa süzgüçleri, goşa süzgüçli material howa süzgüçleri, howa süzgüçleri, hemişelik temperatura howa süzgüçleri we ş.m. ýaly howa süzgüçleriniň käbir täze görnüşleri peýda boldy.

Önümiň beýany

SK-1305AB performanceokary öndürijilikli LIEBHERR ekskawator howa süzgüç elementi 11822826 11822827 P628866 P628862 R 920 R 922 R 924 C LITRONIC

A:

S: NOOK. SK-1305A
OEM NOOK. LIEBHERR 11822826
Haçly salgylanma S628866
GÖRNÜŞ LIEBHERR R 920 R 922 R 924 C LITRONIK
Daşarky DIAMETER 272/253 (MM)
Içerki DIAMETER 146 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 412/422 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1305B
OEM NOOK. LIEBHERR 11822827
Haçly salgylanma S628862
GÖRNÜŞ LIEBHERR R 920 R 922 R 924 C LITRONIK
Daşarky DIAMETER 145/138 (MM)
Içerki DIAMETER 110 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 373/377 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň