Önüm merkezi

SK-1309AB Hytaý zawody ýokary hilli ekskawator howa süzgüji 17500260 17500263 Volvo ekskawator üçin 380D 480D at güýji Lingong 400

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1309A

OEM NOOK.:17500260

Haçly salgylanma:

Giriş:Volvo ekskawator 380D 480D at güýji Lingong 400

Daşarky DIAMETER:311 (MM)

Içerki DIAMETER:198 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:570/609 (MM)

 

S: NOOK:SK-1309B

OEM NOOK.:17500263

Haçly salgylanma:

Giriş:Volvo ekskawator 380D 480D at güýji Lingong 400

Daşarky DIAMETER:194/171 (MM)

Içerki DIAMETER:138 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:580/585 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleriniň funksiýalary näme?

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleriniň funksiýalary näme?

 

  1. Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementiniň roly

 

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementiniň wezipesi, ýagdaky hapalary netijeli süzmek, nebit akymyna garşylygy azaltmak, ýag çalmagy üpjün etmek we iş wagtynda dürli komponentleriň könelmegini azaltmak;ýangyç süzgüç elementiniň wezipesi, ýangyçdaky tozany, demir örtükleri we metallary netijeli süzmekdir.Oksidler, palçyk we beýleki hapalar ýangyç ulgamynyň ýapylmagynyň öňüni alyp biler, ýanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün edip biler;howa süzgüç elementi hereketlendirijiniň kabul ediş ulgamynda ýerleşýär we esasy wezipesi silindre girjek howadaky zyýanly hapalary süzmekdir.Pistonlaryň, porşen halkalarynyň, klapanlaryň we klapan oturgyçlarynyň irki könelmegi motoryň kadaly işlemegini we çykyş güýjüni üpjün edýär.

Netijeler, hereketlendirijiniň könelmeginiň esasan poslama köýnekleri, kontakt köýneklerini we abraziw eşikleri öz içine alýandygyny we abraziw eşikleriň könelişen mukdarynyň 60% -den 70% -ine çenli bardygyny görkezýär.Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleri, adatça, gaty kyn şertlerde işleýär.Gowy gorag emele gelmese, hereketlendirijiniň silindr we porşon halkalary çalt könelýär."Üç ýadro" -yň esasy wezipesi, howany, ýagy we ýangyjy süzgüç bilen abraziwleriň motora ýetirýän zyýanyny azaltmak we hereketlendirijiniň işiniň netijeliligini üpjün etmekdir.

 

  1. Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementiniň çalyşma sikli

 

Adaty ýagdaýlarda, hereketlendirijiniň ýag süzgüç elementiniň çalyşmagy ilkinji iş üçin 50 sagat, soň bolsa her 300 sagatdan işleýär;ýangyç süzgüç elementini çalyşmak sikli ilkinji iş üçin 100 sagat, soň bolsa her 300 sagatdan işleýär.Nebitiň we ýangyjyň hil derejeleriniň tapawudy çalyşma siklini ýerlikli uzaldyp ýa-da gysgaldyp biler;Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleriniň we dürli modeller tarapyndan ulanylýan howa süzgüç elementleriniň çalyşma siklleri dürli-dürli, howa süzgüç elementleriniň çalyşma sikli iş gurşawynyň howa hiline görä sazlanýar.Çalyşanyňyzda içki we daşarky süzgüç elementleri bilelikde çalşylmalydyr.Howa süzgüç elementiniň ösüşi we arassalanmagy üçin gysylan howa hilini ulanmak maslahat berilmeýändigini bellemelidiris, sebäbi ýokary basyşly howa akymy süzgüç kagyzyna zeper ýetirer we gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementiniň süzgüç netijeliligine täsir eder.

Önümiň beýany

SK-1309AB Hytaý zawody ýokary hilli ekskawator howa süzgüji 17500260 17500263 Volvo ekskawator üçin 380D 480D at güýji Lingong 400

A:

S: NOOK. SK-1309A
OEM NOOK. 17500260
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ Volvo ekskawator 380D 480D at güýji Lingong 400
Daşarky DIAMETER 311 (MM)
Içerki DIAMETER 198 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 570/609 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1309B
OEM NOOK. 17500263
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ Volvo ekskawator 380D 480D at güýji Lingong 400
Daşarky DIAMETER 194/171 (MM)
Içerki DIAMETER 138 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 580/585 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň