Önüm merkezi

SK-1333AB VOLVO 210D ekskawator üçin gurluşyk enjamlary howa süzgüç elementi 17500251 17500253

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1333A

OEM NOOK.:17500251

Haçly salgylanma:

Giriş:VOLVO 210D ekskawator

Daşarky DIAMETER:233/234 (MM)

Içerki DIAMETER:147 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:458/497 (MM)

 

S: NOOK:SK-1333B

OEM NOOK.:17500253

Haçly salgylanma:

Giriş:VOLVO 210D ekskawator

Daşarky DIAMETER:146/126 (MM)

Içerki DIAMETER:94 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:473/478 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Volvo” ekskawator süzgüçini çalyşyň

Volvo ekskawator süzgüç elementini goldaýan modeller aksiýadan elýeterlidir: Volvo ýag süzgüç elementi, Volvo dizel süzgüç elementi, Volvo howa süzgüç elementi, Volvo gidrawlik ýag süzgüç elementi, Volvo nebit-suw bölüji süzgüç elementi we arzan bahany üpjün edýän süzgüç elementleri, Senagatda çalt üpjünçilik we hil gaty gowy.

“Volvo” ekskawator süzgüç elementlerine ideg we hyzmat:

1. Gündelik hyzmat: howa süzgüç elementini barlaň, arassalaň ýa-da çalşyň;sowadyş ulgamynyň içini arassalamak;aýakgap boltlaryny barlaň we berkidiň;ýoluň arka dartyşyny barlamak we sazlamak;ekskawatoryň howa kabul edijisini barlaň;çelek dişlerini çalyşmak;ekskawator belgi Çelek arassalanyşyny sazlamak;öňdäki penjire arassalaýjy suwuklyk derejesini barlaň;ekskawator kondisionerini barlamak we sazlamak;kabinadaky poly arassalamak;döwüjiniň süzgüç elementini çalyşyň (islege görä).

2. Täze ekskawator 250 sagat işlänsoň, ýangyç süzgüç elementi we goşmaça ýangyç süzgüç elementi çalşylmalydyr;ekskawator dwigateli klapanynyň arassalanylyşyny barlaň.

3. Sowadyş ulgamynyň içini arassalanyňyzda, hereketlendiriji doly sowadylandan soň, suw çüýşesiniň içki basyşyny boşatmak üçin suw sanjym portunyň gapagyny ýuwaş-ýuwaşdan gowşadyň, soňra suw akyp biler;hereketlendiriji işleýän wagtynda motory arassalamaň, ýokary tizlikli aýlanýan fanat howp döreder;arassalananda ýa-da sowadyjy çalşylanda, enjam tekiz ýerde saklanmalydyr;sowadyjy we poslama inhibitory tablisa laýyklykda çalyşmaly.

“Volvo” ekskawatorlarynda süzgüç elementlerini oturtmagyň çäreleri

1. Gurmakdan ozal, süzgüç elementiniň zaýalanandygyny ýa-da O-halkasynyň ýagdaýynyň bardygyny barlaň.

2. Süzgüç elementini guranyňyzda elleriňizi arassa saklaň ýa-da arassa ellik geýiň.

3. Gurmakdan ozal, O-halkanyň daşyna Vaselini dakyň.

4. Süzgüç elementini guranyňyzda, gaplaýan plastik haltany aýyrmaň.Plastiki sumkany yza çekiň.Upperokarky kellesi syzdyrylandan soň, süzgüç elementiniň aşaky kellesini çep eli bilen we süzgüç elementiniň göwresini sag eliňiz bilen saklaň we süzgüç elementini lýuboýyň süzgüç elementiniň oturgyjyna goýuň., berk basyň, gurnanyňyzdan soň plastik haltany aýyryň.

“Volvo” ekskawator kondisioner süzgüç elementi her 1000 sagatdan ýa-da 5 aýdan bir gezek çalşylmalydyr.Howa süzgüji ýapyk bolsa, howanyň kabul edilmegi azalar we sowadyş / ýyladyş kuwwaty azalar.Şonuň üçin ony yzygiderli arassalamaly ýa-da çalyşmaly (kondisioner süzgüçleriniň käbir markalary taksiniň yzky böleginde ýerleşýär).

Gysylan howa üçin iň ýokary basyş 5 BAR bolan arassa, gury gysylan howany ulanyň.Ujuny 3 - 5 sm ýakynlaşdyrmaň.Süzgüçi içerden arassalaň.

“Volvo” ekskawator süzgüç aýratynlyklary:

1. qualityokary hilli süzgüç kagyzy, ýokary süzgüç netijeliligi we uly kül kuwwaty.

2. Süzgüç elementiniň bukjalarynyň sany hyzmat möhletiniň talaplaryna laýyk gelýär.

3. Süzgüç elementiniň birinji we soňky bukjalary klipler ýa-da ýörite ýelim bilen birikdirilýär.

4. Merkezi turbanyň materialy ajaýyp we spiral görnüşinde gaýtadan işlenýär, deformasiýa aňsat däl.

5. filtr kagyzy we ahyrky gapagy gowy möhürlener ýaly ýokary hilli süzgüç ýelimi.

Ekskawator süzgüç elementleri, adatça, gidrawliki ýag süzgüç elementleri.Funksiýasyna we süzgüç materialyna görä, ony ekskawator howa süzgüç elementine, maşyn süzgüç elementine, suwuk süzgüç elementine we ekskawator dizel süzgüç elementine bölmek mümkin.Ekskawator dizel süzgüji iki bölege bölünýär: gödek süzgüç we inçe süzgüç.Ekskawator süzgüç elementleri, ekskawator şassisi, ýangyç guýujy enjamlar we hereketlendirijiler ýaly içerki iş enjamlaryny goramak üçin oturdylýar.Ekskawator dizel süzgüç elementi esasan hereketlendirijini goramak üçin niýetlenendir we ekskawator süzgüç elementi adatça hereketlendirijiniň öňünde oturdylýar.Oilagdaky hapalar daşardan girýär ýa-da içinden emele gelýär.Oilagdaky hapalary netijeli süzmek we dyrmaşmak ýa-da poslamak ýaly hereketlendirijä zeper ýetmezlik üçin ekskawator tarapyndan gaty süzülmeli we soňra süzülmeli.Ekskawator howa süzgüji, şassiniň we howadaky hapalar sebäpli dörän ýag silindriniň könelmezligi üçin howadaky hapalary süzmekdir.Haýsy süzgüç elementine garamazdan, ekskawatoryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ony yzygiderli barlamaly we çalyşmaly.

Süzgüç elementi, enjamyň kadaly işlemegini ýa-da howanyň arassalygyny gorap bilýän suwuklygy ýa-da az mukdarda gaty bölejikleri süzmek üçin ulanylýar.Suwuklyk belli bir ululykdaky süzgüç ekrany bilen süzgüç elementine girende, onuň hapalary petiklenýär we arassa suwuklyk süzgüç elementinden geçýär.çykmagy.Suwuk süzgüç elementi hapalanan suwuklygy (nebit, suw we ş.m.) önümçilik we ýaşaýyş üçin zerur ýagdaýa, ýagny suwuklygyň belli bir arassaçylyga ýetmegine arassalaýar.

Önümiň beýany

SK-1333AB VOLVO 210D ekskawator üçin gurluşyk enjamlary howa süzgüç elementi 17500251 17500253

A:

S: NOOK. SK-1333A
OEM NOOK. 17500251
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ VOLVO 210D ekskawator
Daşarky DIAMETER 233/234 (MM)
Içerki DIAMETER 147 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 458/497 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1333B
OEM NOOK. 17500253
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ VOLVO 210D ekskawator
Daşarky DIAMETER 146/126 (MM)
Içerki DIAMETER 94 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 473/478 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň