Önüm merkezi

SK-1335AB SCANIA ýük awtoulag süzgüji 1869993 RS30142 1869995 1728667 1869991 çalyşýar

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1335 (A)

OEM NOOK.:SCANIA 1869993 BALDWIN RS30142 SCANIA 1869995 SCANIA 1728667

Haçly salgylanma:P953211 AF27940 C31014 / 1 C31014

GÖRNÜŞ:SKANI TRA GÖRNÜŞI

Daşarky DIAMETER:303/304 (MM)

Içerki DIAMETER:171 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:416/452 (MM)

S: NOOK:SK-1335 (B)

OEM NOOK.:SCANIA 1869991 SCANIA 1335681

Haçly salgylanma:P953215 AF27995 CF17007

GÖRNÜŞ:SKANI TRA GÖRNÜŞI

Daşarky DIAMETER:169/162 (MM)

Içerki DIAMETER:131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:391/396 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süzgüç näme üçin üýtgedilmeli?

Soňky döwürde şular ýaly zat hakda köp gürleşdim.Emma köp adam nädip saýlamalydygyny bilenok, PAWELSON® süzgüç öndürijileri şu gün size düşündirer:

 

Filag süzgüji hereketlendirijiniň ýaglaýyş ulgamynda ýerleşýär.Onuň ýokarky akymy nebit nasosy, aşaky akymy bolsa hereketlendirijiniň ýaglanmaly dürli bölekleri.Onuň wezipesi, ýagdaky zyýanly hapalary süzmek we çalmak, sowatmak we arassalamak roluny oýnaýan çeňňek, kamsa, super güýçlendiriji, porşon halkasy we beýleki hereket edýän jübütleri arassa ýag bilen üpjün etmekdir.Bu komponentleriň ömrüni uzaldyň.Howa süzgüji, esasan, howadan bölejik hapalaryny aýyrmak üçin jogapkärdir.Porzin maşyny (içerki ýangyç dwigateli, garşylykly kompressor we ş.m.) işleýän wagty, dem alýan howada tozan we beýleki hapalar bar bolsa, bölekleriň könelmegini agyrlaşdyrar, şonuň üçin howa süzgüji gurulmalydyr.

 

Hytaýyň süzgüç öndürijisi PAWELSON® howa süzgüçiniň süzgüç elementinden we jaýdan ybaratdygyny aýtdy.Howa süzgüçiniň esasy talaplary ýokary süzgüç netijeliligi, pes akym garşylygy we uzak wagtlap tehniki hyzmat etmezden üznüksiz ulanmakdyr.Fuelangyç süzgüji, ýangyç nasosy bilen gazlandyryjy korpusyň arasyndaky turbageçirijide yzygiderli birikdirilýär.Fuelangyç süzgüçiniň wezipesi, ýangyçdaky demir oksidini süzmekdir.Fuelangyç süzgüçiniň gurluşy alýumin gabygyndan we içindäki poslamaýan polatdan ybarat ýaýdan durýar.Garaşma ýokary netijelilik süzgüç kagyzy bilen enjamlaşdyrylandyr., akym meýdanyny köpeltmek üçin.EFI süzgüçleri karbýurator süzgüçleri bilen ulanylyp bilinmez.EFI süzgüji köplenç 200-300KPA ýangyç basyşyny göterýändigi sebäpli, süzgüçiň gysyş güýji, adatça 500KPA-dan ýokary bolmaly, karbýurator süzgüji beýle ýokary basyşa ýetmek zerurlygy ýok.

 

PAWELSON®-yň pikiriçe, umumy benzinde dürli hapalar bar we uzak wagtlap ulanylandan soň belli bir hapalar ýangyç çüýşesine goýlar.Aboveokardaky sebäpler benziniň hiline täsir eder.Benzin torunyň wezipesi ýokardaky hapalary süzmekdir.Fuelangyç guýulýan benzin, benzin torunyň süzülmesi arkaly hereketlendirijiniň ýanýan kamerasyna baryp ýetýär we arassalygy we arassalygy kepillendirilip bilner.

Önümiň beýany

SK-1335AB SCANIA ýük awtoulag süzgüji 1869993 RS30142 1869995 1728667 1869991 çalyşýar

A:

QSNOOK. SK-1335 (A)
OEM NOOK. SCANIA 1869993 BALDWIN RS30142 SCANIA 1869995 SCANIA 1728667
Haçly salgylanma P953211 AF27940 C31014 / 1 C31014
GÖRNÜŞ SKANI TRA GÖRNÜŞI
Daşarky DIAMETER 303/304 (MM)
Içerki DIAMETER 171 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 416/452 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1335 (B)
OEM NOOK. SCANIA 1869991 SCANIA 1335681
Haçly salgylanma P953215 AF27995 CF17007
GÖRNÜŞ SKANI TRA GÖRNÜŞI
Daşarky DIAMETER 169/162 (MM)
Içerki DIAMETER 131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 391/396 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň