Önüm merkezi

SK-1336AB SCANIA 1869992 1869994 1866695 1728817 1869990 P953210 AF1001 C31017 üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1336A

OEM NOOK.:SCANIA 1869992 SCANIA 1869994 SCANIA 1866695 SCANIA 1728817

Haçly salgylanma:P953210 AF1001 C31017 P953212 RS5671

Giriş:SCANIA ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:303 (MM)

Içerki DIAMETER:171 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:499/535 (MM)

 

S: NOOK:SK-1336B

OEM NOOK.:Skaniýa 1869990

Haçly salgylanma:P953214 CF17006

Giriş:SCANIA ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:169/162 (MM)

Içerki DIAMETER:131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:472/477 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agyr ýük awtoulag howa süzgüç elementleriniň aýratynlyklary we wezipeleri

Agyr ýük awtoulag süzgüç elementleriniň aýratynlyklary we wezipeleri

Motoryň kadaly işlemegi üçin dem almak üçin ýeterlik arassa howa bolmaly.Dwigatel materiallaryna (tozan, kolloid, alýumin, kislotaly demir we ş.m.) zyýanly howa dem alsa, silindr we porşen ýygnamakdaky ýük artar, netijede silindr we porşen gurnamagynyň adaty bolmadyk könelmegi, hatda motoryň içine girmegi mümkin ýag, has giň köýnek, hereketlendirijiniň işiniň ýaramazlaşmagyna we hereketlendirijiniň ömrüniň gysgalmagyna sebäp bolýar.Agyr süzgüç elementi motoryň könelmeginiň öňüni alyp biler we awtoulag howa süzgüç elementi hem ses azaltmak funksiýasyna eýedir.

1. Awtoulagyň hyzmat ediş möhleti ep-esli gysgaldylýar we ýangyç üpjünçiligi kuwwaty ýeterlik bolmaz - kuwwat peselmegini dowam etdirýär, gara tüsse, başlamakda kynçylyk çekýär ýa-da silindr dişlenýär, bu bolsa sürüjilik maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyna täsir eder.

2. Garnituralaryň bahasy pes bolsa-da, soňraky tehniki hyzmatyň bahasy ýokary.

Agyr süzgüç elementini ulanmagyň wezipesi, ýangyjyň öndürilmegi we daşalmagy döwründe galyndylary süzmek we ýangyç dolandyryş ulgamynyň daşky gurşawy zaýalamagynyň we daşky gurşawyň zaýalanmagynyň öňüni almakdyr.Howa süzgüç elementini ulanmak adamyň burnuna deňdir we howanyň hereketlendirijä göni girmeginiň ilkinji usulydyr. "Dereje", onuň wezipesi howadaky çäge meselesini we käbir togtadylan bölejikleri süzmekdir. hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün ediň.Agyr süzgüç elementiniň wezipesi, hereketlendirijiniň ýokary tizlikde işlemeginde emele gelen metal bölejikleriniň we hereketlendirijiniň ýagyny goşmak prosesinde tozan we gumyň öňüni almak, ähli çalgy ulgamynyň arassalanmagyny üpjün etmek, azaltmak komponentleriň könelmegi we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini uzaltmak.

Agyr ýük awtoulag süzgüçiniň aýratynlyklary näme?

1. precokary takyklyk süzgüç tehnologiýasy: has täsirli ähli bölejikleri süzüň (> 1-2um)

2. Süzgüç tehnologiýasynyň ýokary netijeliligi: süzgüçden geçýän bölejik öýjükleriniň sanyny azaltmak

3. Motoryň irki könelmeginiň öňüni alyň.Howa akymynyň ölçeglerine zeper ýetmeginiň öňüni alyň

4. Awtoulag dwigateli üçin iň gowy howa ýangyjynyň gatnaşygyny üpjün etmek üçin pes diferensial basyş.Maglumat süzgüç ulgamynyň ýitgisini azaltmak

Uly süzgüç meýdany, köp mukdarda kül, uzak ömri we pes iş çykdajylary

Önümiň beýany

SK-1336AB SCANIA 1869992 1869994 1866695 1728817 1869990 P953210 AF1001 C31017 üçin agyr ýük awtoulag howa süzgüji

A:

S: NOOK. SK-1336A
OEM NOOK. SCANIA 1869992 SCANIA 1869994 SCANIA 1866695 SCANIA 1728817
Haçly salgylanma  P953210 AF1001 C31017 P953212 RS5671
GÖRNÜŞ SCANIA ýük maşyny
Daşarky DIAMETER 303 (MM)
Içerki DIAMETER 171 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 499/535 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1336B
OEM NOOK. Skaniýa 1869990
Haçly salgylanma P953214 CF17006
GÖRNÜŞ SCANIA ýük maşyny
Daşarky DIAMETER 169/162 (MM)
Içerki DIAMETER 131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 472/477 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň