Önüm merkezi

SK-1346AB Hytaý ýük awtoulaglary we awtobus howa süzgüji SHACMAN F3000 1109ZB1020 1109A5DQ010 1109ZB1030 Altyn aagondarha awtobusy 1109100C9F0

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1346A

OEM NOOK.:DONGFENG 1109ZB1020 DONGFENG: 1109A5DQ010

Haçly salgylanma:AF25812 R000171 PA5445 A-57250

Giriş:SHACMAN F3000 Golden Dragon awtobusy YUTONG awtobusy

Daşarky DIAMETER:325 (MM)

Içerki DIAMETER:216/23 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:495/508 (MM)

 

S: NOOK:SK-1346B

OEM NOOK.:DONGFENG 1109ZB1030 Altyn aagondarha 1109100C9F0

Haçly salgylanma:R000172 AF25813 PA5446 A-57260

Giriş:SHACMAN F3000 Golden Dragon awtobusy YUTONG awtobusy

Daşarky DIAMETER:210 (MM)

Içerki DIAMETER:179/23 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:449/459 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň peýdalary we tehniki hyzmat maglumatlary

Iň amatly öndürijilik üçin içerki ýangyç hereketlendirijileri arassa kabul ediş howasyny talap edýär.Eger tozan ýa-da tozan ýaly howadan çykýan hapalar ýangyç kamerasyna girse, silindriň kellesinde çukur döräp, motoryň wagtyndan öň könelmegine sebäp bolup biler.Alma kamerasy bilen ýangyç kamerasynyň arasynda ýerleşýän elektron bölekleriniň işine-de uly täsir eder.

 

Inersenerler: önümleri ýol şertlerinde ähli bölejikleri netijeli süzüp bilerler diýýärler.Süzgüç ýokary süzgüç netijeliligi we güýçli mehaniki durnuklylyk aýratynlyklaryna eýedir.Toz, polen, gum, uglerod gara ýa-da suw damjalary bolsun, kabul ediş howasyndaky gaty ownuk bölejikleri süzüp bilýär.Bu ýangyjyň doly ýanmagyna kömek edýär we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün edýär.

 

Dykylan süzgüç, hereketlendirijiniň kabul edilmegine täsir edip, ýangyjyň ýeterlik bolmazlygyna sebäp bolup biler we ulanylmasa käbir ýangyç taşlanar.Şonuň üçin hereketlendirijiniň işleýşini üpjün etmek üçin howa süzgüçini yzygiderli barlamaly.Howa süzgüçiniň artykmaçlyklaryndan biri, ýokary süzgüç bolup, tehniki sikliň dowamynda howa süzgüçiniň ygtybarlylygyny üpjün edýär.

 

Umuman aýdanyňda, süzgüç elementiniň hyzmat möhleti çig mala baglylykda üýtgeýär.InerenerPAWELSON® ahyrynda aýtdy: ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin polipropilen süzgüç elementini 3 aýyň içinde çalyşmaly;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini 6 aýyň içinde çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementi blokirlemegi aňsatlaşdyrmaýar, sebäbi arassalap bolmaýar;keramiki süzgüç elementi, adatça, 9-12 aýyň içinde ulanylyp bilner.Süzgüç kagyzy hem enjamyň esasy nokatlaryndan biridir.Qualityokary hilli süzgüç enjamlaryndaky süzgüç kagyzy, adatça hapalary süzüp bilýän we güýçli hapalaýjy saklaýyş ukybyna eýe bolan sintetiki rezin bilen doldurylan mikrofiber kagyzdan ýasalýar.Degişli statistikalara görä, çykaryş güýji 180 kilowat bolan ýolagçy awtoulagy 30 000 kilometre baranda, takmynan 1,5 kilogram hapalar süzgüç enjamlary tarapyndan süzülýär.Mundan başga-da, enjamda süzgüç kagyzynyň berkligine uly talaplar bar.Howanyň uly akymy sebäpli süzgüç kagyzynyň berkligi güýçli howa akymyna garşy durup, süzgüç netijeliligini üpjün edip we enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Önümiň beýany

SK-1346AB Hytaý ýük awtoulaglary we awtobus howa süzgüji SHACMAN F3000 1109ZB1020 1109A5DQ010 1109ZB1030 Altyn aagondarha awtobusy 1109100C9F0

A:

S: NOOK. SK-1346A
OEM NOOK. DONGFENG 1109ZB1020 DONGFENG: 1109A5DQ010
Haçly salgylanma AF25812 R000171 PA5445 A-57250
GÖRNÜŞ SHACMAN F3000 Golden Dragon awtobusy YUTONG awtobusy
Daşarky DIAMETER 325 (MM)
Içerki DIAMETER 216/23 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 495/508 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1346B
OEM NOOK. DONGFENG 1109ZB1030 Altyn aagondarha 1109100C9F0
Haçly salgylanma R000172 AF25813 PA5446 A-57260
GÖRNÜŞ SHACMAN F3000 Golden Dragon awtobusy YUTONG awtobusy
Daşarky DIAMETER 210 (MM)
Içerki DIAMETER 179/23 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 449/459 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň