Önüm merkezi

SK-1372AB Hytaý WEICHAI güýji 13074774 LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N ekskawator forklift howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1372A

OEM NOOK.:13074774 PRIMARY

Haçly salgylanma:K1838

Giriş:LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N. üçin WEICHAI POWER

Daşarky DIAMETER:179 (MM)

Içerki DIAMETER:105 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:378/394 (MM)

 

S: NOOK:SK-1372B

OEM NOOK.:13074774 HOWPSUZlyk

Haçly salgylanma:K1838

Giriş:LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N. üçin WEICHAI POWER

Daşarky DIAMETER:102/97 (MM)

Içerki DIAMETER:85 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:379/385 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SK-1372AB Hytaý WEICHAI güýji 13074774 LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N ekskawator forklift howa süzgüji

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüçini çalyşmalymy?

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementlerini ulanmak we dolandyrmak işinde, süzgüç elementiniň çalşylmalydygy ýa-da edilmezligi hemişe hemmeler üçin kynçylyk döreder.Süzgüç elementiniň hiline nädip baha bermeli?Köp ýyllyk önümçilik tejribesine esaslanyp, PAWELSON® siziň üçin aşakdaky ýagdaýlary seljerer: Süzgüç elementini haçan çalyşmaly?

Ulanyjylaryň köpüsi, gidrawliki ýag süzgüçiniň aýlaw klapany we ulgamyň howpsuzlyk klapany birmeňzeş işleýär diýip pikir edýärler: gidrawlik ýag süzgüç elementi ýapylansoň, aýlaw klapan açylýar we ulgamdaky turbid suwuklygyň doly akymy geçer, bu ulgama täsir eder.Bu ýalňyşlyk.habarlylyk.Süzgüjiň aýlaw klapany açylanda, süzgüç elementi bilen bloklanan hapalaýjy maddalar aýlanyp geçýän klapanyň üsti bilen ulgama täzeden girer.Bu döwürde ýerli nebitiň hapalanmagy konsentrasiýasy we takyk süzgüç elementi gidrawliki komponentlere uly zyýan ýetirer.Öňki hapalanma gözegçiligi hem manysyny ýitirer.Ulgam gaty ýokary iş dowamlylygyny talap etmese, aýlaw klapany bolmazdan gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementini saýlaň.Aýlanyp geçýän klapanly süzgüç saýlananda-da, süzgüçiň hapalanmagy geçirijini böwetläninde, süzgüç elementini wagtynda arassalamaly ýa-da çalyşmaly.Bu ulgamyň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmegiň usulydyr.Aslynda, süzgüç elementiniň petiklenendigi we duýduryş berlendigi ýüze çykarylanda, süzgüç elementiniň çalşylmalydygyny eýýäm görkezdi.Çalyşmazlyk islegi enjamlara belli bir zeper ýetirer.Circumstancesagdaýlar bar bolsa derrew çalyşmak maslahat berilýär.

PAWELSON® düşündirdi, gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleriniň hiline nädip baha bermeli?

Ulanyjylaryň köpüsi, nebitiň hapalanmagyny anyklaýyş enjamlary ýoklugy sebäpli süzgüçiň işleýşine baha bermek üçin süzgüçiň hyzmat möhletini ulanýarlar.Süzgüçiň ýapylmagynyň tizligi süzgüçiň gowy ýa-da erbet işleýşini görkezýär, ikisem bir taraply.Süzgüçiň süzgüç öndürijiligi esasan süzgüç gatnaşygy, hapa saklaýyş ukyby we asyl basyşyň ýitmegi ýaly öndürijilik görkezijileri bilen şöhlelenýändigi sebäpli, takyk süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti näçe uzak bolsa, şonça-da şol bir iş şertlerinde we gidrawlik ulgamynyň arassalygy.

Takyklygy näçe takyk bolsa, hil şonça gowy diýip pikir edýän ulanyjylar hem bar.Elbetde, bu pikir hem bir taraply.Süzgüçiň takyklygy gaty takyk.Elbetde, süzgüçiň blokirleme täsiri has gowudyr, ýöne şol bir wagtyň özünde akym tizligi talaplara laýyk gelmez we süzgüç elementi has çalt petiklener.Şonuň üçin gurluşyk üçin tehnika süzgüç elementiniň takyklygy ýokary hilli.

Önümiň beýany

SK-1372AB Hytaý WEICHAI güýji 13074774 LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N ekskawator forklift howa süzgüji

A:

S: NOOK. SK-1372A
OEM NOOK. 13074774 PRIMARY
Haçly salgylanma K1838
GÖRNÜŞ LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N. üçin WEICHAI POWER
Daşarky DIAMETER 179 (MM)
Içerki DIAMETER 105 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 378/394 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1372B
OEM NOOK. 13074774 HOWPSUZlyk
Haçly salgylanma K1838
GÖRNÜŞ LIUGONG CLG 936 L 835 H 833 N. üçin WEICHAI POWER
Daşarky DIAMETER 102/97 (MM)
Içerki DIAMETER 85 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 379/385 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň