Önüm merkezi

SK-1430AB China Mining awtoulag süzgüç elementi PU3846 zawodyň bahasy

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1430A

OEM NOOK.:PU3846 A.

Haçly salgylanma:

Giriş:China Mining

Daşarky DIAMETER:378 (MM)

Içerki DIAMETER:277 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:459/469 (MM)

 

S: NOOK:SK-1430AB

OEM NOOK.:PU3846 B.

Haçly salgylanma:

Giriş:China Mining

Daşarky DIAMETER:260 (MM)

Içerki DIAMETER:126 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:401/422 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?

Howa süzgüji näme?Uckük awtoulaglary üçin ýokary öndürijilikli howa süzgüçini nädip saýlamaly?

Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň wezipesi motory zyýanly hapalaýjylardan we islenmeýän howa bölejiklerinden goramakdyr.Bu islenmeýän bölejikler motora girse, motora gaty täsir edip biler.Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň bu esasy görnüşi, ýük awtoulagyňyzyň işleýşinde möhüm rol oýnaýar, sebäbi howa süzgüçiniň barlygynda awtoulagyňyzyň hereketlendirijisi oňat hereket eder, netijede ýokary öndürijilikli ýük awtoulagy bolar. ýük awtoulagynyň süzgüçiniň saglygy ýük awtoulagynyň eýesi üçin gaty möhüm mesele.Erbet howa süzgüji, awtoulagyňyzyň umumy saglygy üçin erbet alamat bolup biler.

Howa süzgüçiňiziň ähmiýeti:

Motoryňyzy goramak

Arassa howanyň hereketlendirijisine girmegi üçin döredilen howa süzgüji, hapa, tozan we ýaprak ýaly howa bilen hapalanýan maddalaryň hereketlendiriji bölümine çekilmeginiň öňüni almak bilen awtoulagyňyzyň ilkinji gorag liniýasydyr.Wagtyň geçmegi bilen hereketlendirijiniň howa süzgüji hapa bolup, hereketlendirijä girýän howany süzmek ukybyny ýitirip biler.Howa süzgüçiňiz hapa we galyndylar bilen örtülen bolsa, awtoulagyňyzyň hereketlendirijisine uly täsir edip biler.

Süzgüçlerimiziň artykmaçlygy

1. highokary süzgüç netijeliligi

2. Uzak ömür

3. Dwigateliň könelmegi, ýangyç harçlanyşyny azaltmak

3. Gurmak aňsat

4. Önüm we hyzmat täzelikleri

Önümiň beýany

SK-1430AB China Mining awtoulag süzgüç elementi PU3846 zawodyň bahasy

A:

S: NOOK. SK-1430A
OEM NOOK. PU3846 A.
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ China Mining
Daşarky DIAMETER 378 (MM)
Içerki DIAMETER 277 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 459/469 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1430AB
OEM NOOK. PU3846 B.
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ China Mining
Daşarky DIAMETER 260 (MM)
Içerki DIAMETER 126 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 401/422 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň