Önüm merkezi

SK-1436AB JOHN DEERE traktor howa süzgüji RE587791 RE587792 RE580337 RE580338 P635443 P635447 öndüriji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1436A

OEM NOOK.:JOHN DEERE RE587791 JOHN DEERE RE580337

Haçly salgylanma:S635443

Giriş:JOHN DEERE TRACTOR 8245 R 8270 R 8295 R 8320 R 8345 R 8370 R.

Daşarky DIAMETER:302 (MM)

Içerki DIAMETER:264 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:360 (MM)

 

S: NOOK:SK-1436B

OEM NOOK.:JOHN DEERE RE587792 JOHN DEERE RE580338

Haçly salgylanma:S635447

Giriş:JOHN DEERE TRACTOR 8245 R 8270 R 8295 R 8320 R 8345 R 8370 R.

Daşarky DIAMETER:183 (MM)

Içerki DIAMETER:146 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:336.5 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Traktor howa süzgüçleriniň işi

Traktor howa süzgüçleriniň işi

Traktor howa süzgüçleriniň wezipesi, nebitdäki hapalary netijeli süzmek, nebit akymyna garşylygy azaltmak, ýag çalmagy üpjün etmek we iş wagtynda komponentleriň könelmegini azaltmakdyr.

Fuelangyç süzgüç elementiniň wezipesi, ýangyç ýagyndaky tozan, demir tozany, metal oksidleri we palçyk ýaly hapalary netijeli süzmek, ýangyç ulgamynyň ýapylmagynyň öňüni almak, ýanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmek;Süzgüç elementi hereketlendirijiniň kabul ediş ulgamynda ýerleşýär we esasy wezipesi silindre girýän howany netijeli süzmek, şeýlelik bilen silindriň, porşeniň, porşen halkasynyň, klapanyň we klapan oturgyjynyň irki könelmegini azaldyp, gara tüssäniň öňüni alýar. we hereketlendirijiniň kadaly işleýşini gowulandyrmak.Kuwwatlylygy kepillendirilýär.

Gözlegleriň netijesi, hereketlendirijiniň könelişmek meselesiniň esasan üç dürli görnüşi öz içine alýandygyny görkezýär: poslaýjy köýnek, kontakt köýnegi we abraziw köýnek we abraziw köýnek köne bahasynyň 60% -70% -ini düzýär.Traktoryň süzgüç elementi, adatça, gaty kyn şertlerde işleýär.Maglumatlary goramak üçin gowy süzgüç elementini emele getirmesek, hereketlendirijiniň silindr we porşen halkasy çalt öser we könelýär."Üç ýadro" -yň esasy wezipesi, howanyň, nebitiň we ýangyjyň süzülmesini netijeli gowulandyrmak we awtoulag dwigatelleriniň işleýşini dolandyrmagyň netijeliligini üpjün etmek arkaly abraziwleriň motora zeperini azaltmakdyr.

Adatça, hereketlendirijiniň ýag süzgüji her 50 sagatdan, soň bolsa her 300 sagatdan, ýangyç süzgüji bolsa her 100 sagatdan, soň bolsa 300 sagatdan, nebit doldurmak bilen ýangyjyň hiline baglylykda üýtgeýär, derejäniň tapawudy sebäpli, öndüriji howa süzgüçiniň çalyşma siklini ýerlikli uzaltmagy ýa-da gysgaltmagy maslahat berýär.Dürli modeller tarapyndan ulanylýan howa süzgüçiniň çalyşma sikli iş gurşawynyň howa hiline görä üýtgeýär.Howa süzgüçiniň çalyşma sikli zerur bolanda sazlanar.Içerki we daşarky süzgüçleri çalyşyň.

Önümiň beýany

SK-1436AB JOHN DEERE traktor howa süzgüji RE587791 RE587792 RE580337 RE580338 P635443 P635447 öndüriji

A:

S: NOOK. SK-1436A
OEM NOOK. JOHN DEERE RE587791 JOHN DEERE RE580337
Haçly salgylanma S635443
GÖRNÜŞ JOHN DEERE TRACTOR 8245 R 8270 R 8295 R 8320 R 8345 R 8370 R.
Daşarky DIAMETER 302 (MM)
Içerki DIAMETER 264 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 360 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1436B
OEM NOOK. JOHN DEERE RE587792 JOHN DEERE RE580338
Haçly salgylanma S635447
GÖRNÜŞ JOHN DEERE TRACTOR 8245 R 8270 R 8295 R 8320 R 8345 R 8370 R.
Daşarky DIAMETER 183 (MM)
Içerki DIAMETER 146 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 336.5 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň