Önüm merkezi

SK-1572A MAN ýük awtoulag howa süzgüji 81084050023 Volvo Penta generatory 68562431 C23513 C23513 / 1 P785001 AF26262

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1572A

OEM NOOK.:MAN 81084050023 SULLAIR 68562431

Haçly salgylanma:C23513 C23513 / 1 P785001 AF26262

Giriş:MAN ýük awtoulagy Volvo Penta generator toplumlary

Daşarky DIAMETER:227 (MM)

Içerki DIAMETER:130/116 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:305/288/265 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Söwda ulagynyň süzgüçini näçe gezek çalyşmaly?

Söwda ulagynyň süzgüçini näçe gezek çalyşmaly?

Umuman aýdanyňda, täjirçilik ulaglarynyň süzgüç elementi her 10,000 kilometre we 16 aýda çalşylýar.Elbetde, dürli markalaryň howa süzgüçine hyzmat ediş sikli birmeňzeş däl.Specificörite sikl awtoulag öndürijisiniň talaplaryna we öz ulanylyşynyň ösüşine görä çalşyrylyp bilner.Daşky gurşaw we beýleki faktorlar belli bir iş wagtyny düzýär.Mysal üçin, awtoulag güýçli duman bilen ulanylsa, ony her 3 aýdan çalyşmak iň gowusydyr.

Süzgüç üçin agyr ýük awtoulag süzgüç elementiniň süzgüç talaplary:

1. precokary takyklyk süzgüç tehnologiýasy: has uly bölejikleri süzüň.

2. Süzgüç tehnologiýasynyň ýokary netijeliligi: süzgüçdäki bölejikleriň sanyny azaltmak.

3. Dwigateliň işiniň irki könelmegi we ýyrtylmagy meselesiniň öňüni alyň we howa massasynyň akymynyň zeperlenmeginiň öňüni alyň.

4. Pes diferensial basyş iň gowy howa ýangyjynyň gatnaşygyny üpjün edýär we süzgüç ýitgisini azaldýar.

5. Söwda ulagynyň süzgüç elementi uly süzgüç meýdany, ýokary kül kuwwaty we uzak ömri bar.

6. Ownuk gurnama meýdançasy we ykjam gurluş dizaýny.

7. Howa süzgüç elementiniň zaýalanmagynyň we howpsuzlyk süzgüç elementiniň döwülmeginiň öňüni almak üçin ýokary çyglylyk.

Söwda ulagy süzgüçini çalyşmak ädimleri

Birinji ädim, hereketlendiriji bölüminiň gapagyny açmak we agyr ýük awtoulagynyň süzgüç elementiniň ýagdaýyny tassyklamak.Howa süzgüji, adatça, hereketlendiriji bölüminiň çep tarapynda, ýagny çep öň tigiriň üstündäki boşlukda ýerleşýär.Inedördül plastmassa gara gutyny görüp bilersiňiz we süzgüç elementi oturdyldy. Diňe iki dürli metal gysgyçlary galdyryň we howa süzgüçiniň gapagyny ýokaryk galdyryň.

Ikinji ädimde howa süzgüç elementini aýyryň we has köp tozany barlaň.Süzgüç elementiniň ujuna ýeňil degip bolýar ýa-da süzgüç elementindäki tozany içinden gysylan howa bilen arassalap bolýar.Süzgüç elementini kran suwy bilen ýuwmaň.Mysal üçin, “Scania” howa süzgüçiniň çynlakaý bökdençligini barlamak üçin täze süzgüçi çalyşmaly.

Üçünji ädim, howa süzgüji zyňylandan soň agyr süzgüç gutusyny düýpli arassalamakdyr.Howa süzgüçiniň aşagynda tozan köp bolar, bu hereketlendirijiniň güýjüniň ýitmegine sebäp bolýar.Süzgüçiň ýerleşýän ýeri, “Scania” howa süzgüji, adatça, hereketlendiriji bölüminiň çep tarapynda, ýagny çep öň tigiriň üstünde ýerleşýär.Şeýle inedördül plastmassa gara gutyny görüp, süzgüç elementi içerde oturdylýar.Söwda ulagynyň süzgüç elementleriniň aýratyn modellerini nurbat bilen düzediň.Bu wagt howa süzgüçindäki nurbatlary açmak üçin laýyk otwýortka saýlamaly.

Önümiň beýany

SK-1572A MAN ýük awtoulag howa süzgüji 81084050023 Volvo Penta generatory 68562431 C23513 C23513 / 1 P785001 AF26262

A:

S: NOOK. SK-1572A
OEM NOOK. MAN 81084050023 SULLAIR 68562431
Haçly salgylanma C23513 C23513 / 1 P785001 AF26262
GÖRNÜŞ MAN ýük awtoulagy Volvo Penta generator toplumlary
Daşarky DIAMETER 227 (MM)
Içerki DIAMETER 130/116 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 305/288/265 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň