Önüm merkezi

SK-1901A Pawelson markaly howa demi CASE IH 159702A1 HITACHI 4437838 VOLVO 14596399 JCB KRJ3461 AF26675 PA5316 P502563 C 6006

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1901A

OEM NOOK.:KESE IH 159702A1 KESE IH 47587350 IH 47640920 HITACHI 4437838 JCB 335 / F0621 JCB KRJ3461 JOHN DEERE 4437838 KOMATSU 207-60-51310 KUBOTA RD411-62150 VOLVO 14500233

Haçly salgylanma:AF26675 PA5316 P502563 C 6006

Giriş:HYUNDAI howa howa demi

Daşarky DIAMETER:54.1 (MM)

Içerki DIAMETER:31 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:37/35 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji, howadaky tozany we gumy süzmek üçin karbýuratoryň ýa-da kabul ediş turbasynyň öňünde oturdylýar, silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün edýär
Süzgüç ýörelgesine laýyklykda howa süzgüçleri süzgüç görnüşine, merkezden gaçyryş görnüşine, ýag wannasynyň görnüşine we birleşýän görnüşine bölünip bilner.
Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we çalt heläkçilige sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda diňe wibrasiýa usuly, ýumşak çotgany aýyrmak usuly (gyrmyzy boýag bilen çotmak) ýa-da gysylan howany urmak usuly diňe kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Süzgüçli bölek üçin tozan ýygnaýan bölekdäki tozanlar, pyçaklar we siklon turbasy wagtynda aýrylmalydyr.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howanyň kabul edilmegine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin, adatça, kagyz süzgüç elementini dördünji gezek saklamaly bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi döwülen, deşiklenen ýa-da süzgüç kagyzy we ahyrky gapagy zaýalanan bolsa, derrew çalşylmalydyr.

Önümiň beýany

SK-1901A Pawelson markaly howa demi CASE IH 159702A1 HITACHI 4437838 VOLVO 14596399 JCB KRJ3461 AF26675 PA5316 P502563 C 6006

A:

S: NOOK. SK-1901A
OEM NOOK. KESE IH 159702A1 KESE IH 47587350 IH 47640920 HITACHI 4437838 JCB 335 / F0621 JCB KRJ3461 JOHN DEERE 4437838 KOMATSU 207-60-51310 KUBOTA RD411-62150 VOLVO 14500233
Haçly salgylanma AF26675 PA5316 P502563 C 6006
GÖRNÜŞ HYUNDAI howa howa demi
Daşarky DIAMETER 54.1 (MM)
Içerki DIAMETER 31 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 37/35 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň