Önüm merkezi

SC-3176 Skaniýa ýük awtoulag kabinasynyň howa süzgüji 137 9952 142 0197 191 3503 PA4938 P786611 AF25829 CU 1722 CA-8301 üpjün etmek

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3176

OEM NOOK.:SCANIA 137 9952 SCANIA 142 0197 SCANIA 191 3503

Haçly salgylanma:PA4938 P786611 AF25829 CU 1722 CA-8301

Giriş:SKANI TRA GÖRNÜŞI

Uzynlyk:230/222 (MM)

Giňligi:205 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:68/33 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler Surat

Haryt bellikleri

Truckük awtoulag kabinasynyň howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Awtoulag dwigatellerinde kagyz ýadro howa süzgüçleriniň ulanylmagy has ýygylaşýar.Şeýle-de bolsa, käbir sürüjiler kagyz ýadro howa süzgüçleriniň süzgüç effekti gowy däl diýip pikir edip, kagyz ýadro howa süzgüçlerine henizem garşylyk görkezýärler.Aslynda, kagyz ýadro howa süzgüçiniň ýag wannasynyň howa süzgüji bilen deňeşdirilende köp artykmaçlygy bar:

1. Süzgüçiň netijeliligi 99,5% -e deňdir (ýagly hammam howa süzgüji 98%), tozan geçiriş derejesi bolsa bary-ýogy 0,1% -0.3%;

2. Gurluşy ykjam we ulagyň bölekleriniň ýerleşişi bilen çäklenmän islendik tarapa gurnalyp bilner;

3. Bejeriş wagtynda ýag sarp etmeýär, şeýle hem pagta ýüplüklerini, deri we metal materiallaryny köp tygşytlap biler;

4. Ownuk hil we arzan baha.

Süzülmedik howa hereketlendirijiniň silindrlerine geçmezligi üçin howa süzgüçini möhürlände gowy kagyz ýadrosyny ulanmak möhümdir.

1. Gurmak wagtynda howa süzgüji bilen hereketlendirijini kabul ediji turbanyň arasynda flanes, rezin turba ýa-da göni baglanyşyk ulanylsa-da, howa syzmagynyň öňüni almak üçin berk we ygtybarly bolmaly.Süzgüç elementiniň iki ujuna rezin gaplar oturdylmalydyr;Kagyz süzgüç elementini ezmezlik üçin gapagyň ganat hozy gaty berk bolmaly däldir.

2. Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we çalt heläkçilige sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda diňe titremäniň usulyny, ýumşak çotganyň çotgasy usulyny (gyrmyzy boýag bilen çotmak) ýa-da kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin gysylan howa urmak usulyny ulanyň.Süzgüçli bölek üçin tozan ýygnaýan bölekdäki tozanlar, pyçaklar we siklon turbasy wagtynda aýrylmalydyr.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howanyň kabul edilmegine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin kagyz süzgüç elementini dördünji gezek saklamaly bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi döwülen, deşiklenen ýa-da süzgüç kagyzy we ahyrky gapagy zaýalanan bolsa, derrew çalşylmalydyr.

3. Ulanylanda, esasy howa süzgüçiniň ýagyş bilen çyglanmagynyň öňüni almaly, sebäbi kagyz ýadrosy köp suw siňdirensoň, howanyň kabul edilmegine garşylygy ep-esli ýokarlandyrar we ömri gysgaldar.Mundan başga-da, kagyz ýadro howa süzgüji nebit we ot bilen gatnaşyga girmeli däldir.

Käbir ulag hereketlendirijileri siklon howa süzgüji bilen enjamlaşdyrylandyr.Kagyz süzgüç elementiniň ujundaky plastmassa örtük.Gapakdaky pyçaklar howany aýlamaga mejbur edýär we tozanyň 80% merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen bölünip, tozan ýygnaýjyda ýygnalýar.Olaryň arasynda kagyz süzgüç elementine ýetýän tozan, dem alýan tozanyň 20% -ini we süzgüçleriň umumy netijeliliginiň takmynan 99,7% -ini düzýär.Şonuň üçin siklon howa süzgüçini saklanyňyzda, süzgüç elementindäki ýokumly kepeni sypdyrmaň.

Önümiň beýany

SC-3176 Skaniýa ýük awtoulag kabinasynyň howa süzgüji 137 9952 142 0197 191 3503 PA4938 P786611 AF25829 CU 1722 CA-8301 üpjün etmek

QSNOOK. SC-3176
OEM NOOK. SCANIA 137 9952 SCANIA 142 0197 SCANIA 191 3503
Haçly salgylanma PA4938 P786611 AF25829 CU 1722 CA-8301
GÖRNÜŞ SKANI TRA GÖRNÜŞI
Uzynlyk 230/222 (MM)
Giňlik 205 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 68/33 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Kabin-süzgüç
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň