Önüm merkezi

SY-2001A gidrawlik ýag süzgüji YA00016054 / 4656608 HITACHI ekskawator öndürijisine laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2001A

Haçly salgylanma:YA00016054 / 4656608

ENGINE:ZX200-5G ZX210-5G

IAR GOWY OD:150 (MM)

GIRIŞ DIAMETERI:98 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:464/433 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler Surat

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüçler üçin tehniki talaplar

(1) Süzgüç materialy belli bir iş basyşy astynda gidrawliki basyş bilen zaýalanmazlygy üçin belli bir mehaniki güýje eýe bolmalydyr.(2) Belli bir iş temperaturasynda öndürijilik durnukly bolmaly;ýeterlik berkligi bolmalydyr.(3) Poslama garşy gowy ukyp.(4) Gurluşy mümkin boldugyça ýönekeý we ululygy ykjam.(5) Arassalamak we saklamak aňsat, süzgüç elementini çalyşmak aňsat.(6) arzan baha.Gidrawlik süzgüçiň iş prinsipi: 1-nji suratda görkezilişi ýaly, süzgüçiň iş prinsipiniň shemasy.Gidrawlik ýagy turbadan çepden süzgüçä girýär, daşarky süzgüç elementinden içki ýadro akymyna, soňra rozetkadan çykýar.Haçan-da basyş artyp, aşýan klapanyň açylyş basyşyna ýetende, ýag aşýan klapandan, içki ýadro geçýär we rozetkadan çykýar.Daşarky süzgüç elementi içki süzgüç elementinden has takyklygy we içki süzgüç elementi gödek süzgüçlere degişlidir.Gidrawlik süzgüç synag usuly: ISO4572 halkara standarty, “gidrawlik süzgüç elementleriniň süzgüç öndürijiliginiň köp geçiş usulyna” baha bermek üçin dünýäniň dürli ýurtlary tarapyndan giňden kabul edildi.Synag mazmuny süzgüç elementini, dürli ululykdaky süzgüç derejeleri (β bahalary) üçin dakmak prosesiniň basyş tapawudy aýratynlyklaryny we Boýag güýjüni kesgitlemegi öz içine alýar.Birnäçe geçiş usuly, gidrawlik ulgamdaky süzgüçiň hakyky iş şertlerini simulasiýa edýär.Hapalaýjylar ulgam ýagyna çozmagy dowam etdirýärler we süzgüç bilen yzygiderli süzülýärler, süzülmedik bölejikler bolsa tankyna gaýdyp süzgüçden geçýärler.Enjam.Highokary takyklykly süzgüç öndürijiligini bahalandyrmagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, şeýle hem synag tozanynyň üýtgemegi we awtomatiki bölejik hasaplaýjylary üçin täze kalibrleme usullarynyň kabul edilmegi sebäpli ISO4572 soňky ýyllarda üýtgedildi we kämilleşdirildi.Üýtgedilenden soň, täze standart san synag usulyndan birnäçe gezek geçdi.ISO16889.

Önümiň beýany

S: NOOK.  SY-2001A
Haçly salgylanma  YA00016054 / 4656608
ENGINE  ZX200-5G ZX210-5G
IAR GOWY OD  150 (MM)
INTRNAL DIAMETER 98 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 464/433 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gidrawlik-süzgüç
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň