Önüm merkezi

SY-2613 TCM dizel forklift gidrawlik ýag süzgüji 214A7-52081 PT23586 SH 60113

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2613

OEM NOOK.:TCM 214A7-52081

Haçly salgylanma:PT23586 SH 60113

Giriş:TCM FD 15 Z17 FD 25 T7 FD 30 T6H FD 30 Z5 FHD 15 T3 FHD 18 T3 FHD 30 Z5 FHD 35 Z9

Daşarky DIAMETER:91 (MM)

Içerki DIAMETER:49 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:168/160/150 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüçler

Gidrawlik süzgüçleri näme üçin ulanmaly?

Gidrawlik süzgüçler esasan pudakdaky gidrawlik ulgamyň dürli görnüşlerinde ulanylýar.Bu süzgüçleriň gidrawlik ulgamynyň howpsuz işlemegini üpjün edýän köp artykmaçlygy bar.Gidrawlik ýag süzgüçleriniň käbir artykmaçlyklary aşakda görkezilýär.

Gidrawlik suwuklykda daşary ýurt bölejikleriniň bardygyny ýok ediň

Gidrawlik ulgamyny bölejikleriň hapalanmagyndan goraň

Umumy netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar

Gidrawlik ulgamynyň köpüsine laýyk gelýär

Bejeriş üçin arzan baha

Gidrawlik ulgamynyň hyzmat möhletini gowulandyrýar

Gidrawlik süzgüç näme edýär?

Gidrawlik suwuklyk her gidrawlik ulgamyň iň möhüm bölegidir.Gidrawlikada hiç bir ulgam dogry gidrawlik suwuklygy bolmazdan işlemeýär.Şeýle hem, suwuklyk derejesindäki islendik üýtgeşiklik, suwuklyk häsiýetleri we ş.m. ulanýan ulgamymyzy zaýalap biler.Gidrawlik suwuklygyň bu ähmiýeti bar bolsa, hapalansa näme bolar?

Gidrawlik ulgamyň ulanylyşynyň köpelmegine esaslanyp, gidrawlik suwuklygyň hapalanmagy töwekgelçiligi ýokarlanýar.Syzyşlar, pos, howa, kawitasiýa, zeper ýeten möhürler we ş.m. gidrawlik suwuklygy hapalaýar.Şeýle hapalanan gidrawlik suwuklyklar, problemalaryň bozulmagyna, wagtlaýyn we katastrofiki näsazlyklara bölünýär.Degradasiýa, gidrawlik ulgamyň işini haýallatmak bilen kadaly işlemegine täsir edýän şowsuzlyk klassifikasiýasydyr.Wagtlaýyn - tertipsiz aralyklarda ýüze çykýan aralyk şowsuzlyk.Netijede, betbagtçylykly şowsuzlyk, gidrawlik ulgamyňyzyň doly gutarmagydyr.Hapalanan gidrawlik suwuklyk problemalary agyr bolup biler.Onda, gidrawlik ulgamy hapalaýjylardan nädip goramaly?

Gidrawlik suwuklygyň süzülmesi, ulanylýan suwuklykdan hapalaýjylary ýok etmegiň ýeke-täk çözgüdi.Dürli görnüşli süzgüçleri ulanyp bölejikleriň süzülmesi, gidrawlik suwuklykdan metallar, süýümler, kremniy, elastomerler we pos ýaly hapalaýjy bölejikleri aýyrar.

Önümiň beýany

SY-2613 TCM dizel forklift gidrawlik ýag süzgüji 214A7-52081 PT23586 SH 60113

S: NOOK. SY-2613
OEM NOOK. TCM 214A7-52081
Haçly salgylanma PT23586 SH 60113
GÖRNÜŞ TCM FD 15 Z17 FD 25 T7 FD 30 T6H FD 30 Z5 FHD 15 T3 FHD 18 T3 FHD 30 Z5 FHD 35 Z9
Daşarky DIAMETER 91 (MM)
Içerki DIAMETER 49 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 168/160/150 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň