Önüm merkezi

SY-2666 Kubota gidrawlik gaýdyp süzgüji RB411-62190 H-88040 SH 60166 öndüriji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2666

OEM NOOK.:KUBOTA RB411-62190

Haçly salgylanma:H-88040 SH 60166

Giriş:Kubota gidrawlik gaýdyp süzgüji

Daşarky DIAMETER:90 (MM)

Içerki DIAMETER:50/25 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:177/158/150 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüç näme edýär?

Gidrawlik süzgüçleri näme üçin ulanmaly?

Gidrawlik süzgüçler esasan pudakdaky gidrawlik ulgamyň dürli görnüşlerinde ulanylýar.Bu süzgüçleriň gidrawlik ulgamynyň howpsuz işlemegini üpjün edýän köp artykmaçlygy bar.Gidrawlik ýag süzgüçleriniň käbir artykmaçlyklary aşakda görkezilýär.

Gidrawlik suwuklykda daşary ýurt bölejikleriniň bardygyny ýok ediň

Gidrawlik ulgamyny bölejikleriň hapalanmagyndan goraň

Umumy netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar

Gidrawlik ulgamynyň köpüsine laýyk gelýär

Bejeriş üçin arzan baha

Gidrawlik ulgamynyň hyzmat möhletini gowulandyrýar

Gidrawlik süzgüç näme edýär?

Gidrawlik suwuklyk her gidrawlik ulgamyň iň möhüm bölegidir.Gidrawlikada hiç bir ulgam dogry gidrawlik suwuklygy bolmazdan işlemeýär.Şeýle hem, suwuklyk derejesindäki islendik üýtgeşiklik, suwuklyk häsiýetleri we ş.m. ulanýan ulgamymyzy zaýalap biler.Gidrawlik suwuklygyň bu ähmiýeti bar bolsa, hapalansa näme bolar?

Gidrawlik ulgamyň ulanylyşynyň köpelmegine esaslanyp, gidrawlik suwuklygyň hapalanmagy töwekgelçiligi ýokarlanýar.Syzyşlar, pos, howa, kawitasiýa, zeper ýeten möhürler we ş.m. gidrawlik suwuklygy hapalaýar.Şeýle hapalanan gidrawlik suwuklyklar, problemalaryň bozulmagyna, wagtlaýyn we katastrofiki näsazlyklara bölünýär.Degradasiýa, gidrawlik ulgamyň işini haýallatmak bilen kadaly işlemegine täsir edýän şowsuzlyk klassifikasiýasydyr.Wagtlaýyn - tertipsiz aralyklarda ýüze çykýan aralyk şowsuzlyk.Netijede, betbagtçylykly şowsuzlyk, gidrawlik ulgamyňyzyň doly gutarmagydyr.Hapalanan gidrawlik suwuklyk problemalary agyr bolup biler.Onda, gidrawlik ulgamy hapalaýjylardan nädip goramaly?

Gidrawlik suwuklygyň süzülmesi, ulanylýan suwuklykdan hapalaýjylary ýok etmegiň ýeke-täk çözgüdi.Dürli görnüşli süzgüçleri ulanyp bölejikleriň süzülmesi, gidrawlik suwuklykdan metallar, süýümler, kremniy, elastomerler we pos ýaly hapalaýjy bölejikleri aýyrar.

Önümiň beýany

SY-2666 Kubota gidrawlik gaýdyp süzgüji RB411-62190 H-88040 SH 60166 öndüriji

S: NOOK. SY-2666
OEM NOOK. KUBOTA RB411-62190
Haçly salgylanma H-88040 SH 60166
GÖRNÜŞ Kubota gidrawlik gaýdyp süzgüji
Daşarky DIAMETER 90 (MM)
Içerki DIAMETER 50/25 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 177/158/150 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň