Önüm merkezi

SY-2676 HIDROMEK Backhoe Loader HMK 102 BF 28/51001 F2851001 HY 14355 SH 65676 üçin gidrawlik ýag süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2676

OEM NOOK.:GIDROMEK F 28/51001 F2851001

Haçly salgylanma:HY 14355 SH 65676

Giriş:GIDROMEK HMK 102 B.

Daşarky DIAMETER:84 (MM)

Içerki DIAMETER:45 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:309/304 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüçleriň işi

Gidrawlik süzgüçleriň işi

Suwuklyklarda hapalaýjylary ýygnamagyň köp usuly bar.Hapalaýjy maddalary ele almak üçin süzgüç materiallaryndan ýasalan enjama süzgüç diýilýär.Magnit materiallar magnit süzgüçleri diýilýän magnit hapalaýjylary adsorb etmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, elektrostatiki süzgüçler, aýratyn süzgüçler we ş.m. gidrawlik ulgamynda suwuklykda ýygnanan hapalaýjy bölejikleriň hemmesine gidrawlik süzgüçler diýilýär.Iň köp ulanylýan gidrawlik süzgüçler, hapalaýjy maddalary saklamak üçin gözenekli materiallardan ýa-da egrem görnüşli böleklerden, şeýle hem gidrawlik ulgamlarynda ulanylýan magnit süzgüçlerden we elektrostatiki süzgüçlerden başga-da.

Aboveokarda agzalan hapalar gidrawlik ýagyna garylandan soň, gidrawliki ýagyň aýlanmagy bilen, hemme ýerde zeper ýetirer, bu bolsa gidrawlik ulgamynyň kadaly işlemegine çynlakaý täsir eder.Ownuk deşikler we boşluklar akýar ýa-da ýapylýar;otnositel hereket edýän bölekleriň arasyndaky ýag plyonkasyna zeper ýetiriň, boşlugyň üstüni çyzyň, içerki syzyşlary ýokarlandyryň, netijeliligi peseldiň, ýylylygy öndürmegi ýokarlandyryň, ýagyň himiki täsirini agyrlaşdyryň we ýagyň ýaramazlaşmagyna sebäp boluň.Önümçilik statistikasyna görä, gidrawlik ulgamdaky näsazlyklaryň 75% -den gowragy gidrawliki ýagda garylan hapalar sebäpli ýüze çykýar.Şonuň üçin nebitiň arassalygyny saklamak we ýagyň hapalanmagynyň öňüni almak gidrawlik ulgam üçin örän möhümdir.

Umumy gidrawlik süzgüç esasan süzgüç elementinden (ýa-da süzgüç ekrany) we gabykdan (ýa-da skeletden) durýar.Süzgüç elementindäki köp sanly boşluklar ýa-da gözenekler ýagyň akym meýdanyny emele getirýär.Şonuň üçin, ýagda garylan hapalaryň ululygy bu kiçijik boşluklardan ýa-da gözeneklerden has uly bolanda, petiklener we ýagdan süzüler.Dürli gidrawlik ulgamlaryň dürli talaplary barlygy sebäpli, ýagda garylan hapalary doly süzmek mümkin däl, käwagt talap etmek hökman däl.

Önümiň beýany

SY-2676 HIDROMEK Backhoe Loader HMK 102 BF 28/51001 F2851001 HY 14355 SH 65676 üçin gidrawlik ýag süzgüji

S: NOOK. SY-2676
OEM NOOK. GIDROMEK F 28/51001 F2851001
Haçly salgylanma HY 14355 SH 65676
GÖRNÜŞ GIDROMEK HMK 102 B.
Daşarky DIAMETER 84 (MM)
Içerki DIAMETER 45 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 309/304 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň