Önüm merkezi

SY-2738 JOHN DEERE Feller Buncher, JOHN DEERE F061786 P173178 P566990 PT9403MPG üçin gidrawlik ýag süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2738

OEM NOOK.:JOHN DEERE F061786

Haçly salgylanma:P173178 P566990 PT9403MPG

Giriş:JOHN DEERE Feller Buncher

Daşarky DIAMETER:114 (MM)

Içerki DIAMETER:85 / 67.5 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:412/386 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik ýag süzgüç elementini saýlanyňyzda aşakdaky nokatlara üns bermeli:

Gidrawlik ýagynyň hili gidrawlik ulgamyň işleýşine uly täsir edýär we köp kemçilikler kök urýar.Nebit hapalanmagynyň öňüni alyň Gidrawlik ýag süzgüçlerini, ýagdaky hapalaýjylary duzaga alyp we ýagy arassa saklap bilýän ýerlere guruň., nebit ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek.

Gidrawlik ýag süzgüçiniň esasy wezipesi gidrawlik ýagy süzmekdir we gidrawlik ulgamynda dürli hapalar hökmany suratda ýüze çykýar.Esasy çeşmeler: poslamak, çäge guýmak, kebşirlemek şlaklary, demir örtükler, boýag, boýag deri we pagta ýüplük bölekleri we ş.m. ýaly arassalanandan soň gidrawlik ulgamynda galan mehaniki hapalar we daşardan gidrawlik ulgamyna girýän hapalar. ýag doldurgyjy we tozan halkasyna girýän tozan we ş.m. ýaly: iş döwründe emele gelen hapalar, möhüriň gidrawliki täsiri netijesinde emele gelen galyndylar, hereketiň degişlilikde könelmegi we ýyrtylmagy netijesinde dörän metal poroşok, kolloid, asfalten, uglerodyň galyndysy we ş.m. ýagyň oksidleýji ýaramazlygy netijesinde emele gelýär.

Aboveokardaky hapalar gidrawlik ýagyna garylandan soň, gidrawliki ýagyň aýlanmagy bilen, hemme ýerde weýran ediji rol oýnar, gidrawliki ulgamyň kadaly işleýşine çynlakaý täsir eder, meselem, arasynda azajyk boşluk goýmak; gidrawlik komponentlerinde we herekete getiriji bölekler.Ownuk deşikler we boşluklar ýapylýar ýa-da ýapylýar;deňeşdirip hereket edýän bölekleriň arasyndaky ýag plyonkasyny ýok ediň, boşlugyň üstüni çyzyň, içerki syzmagy ýokarlandyryň, netijeliligi peseldiň, ýylylygy ýokarlandyryň, ýagyň himiki täsirini agyrlaşdyryň we ýagyň ýaramazlaşmagyna sebäp boluň.Önümçilik statistikasyna görä, gidrawlik ulgamdaky näsazlyklaryň 75% -den gowragy gidrawliki ýagda garylan hapalar sebäpli ýüze çykýar.Şonuň üçin gidrawlik ulgamy üçin nebitiň arassalygyny saklamak we nebitiň hapalanmagynyň öňüni almak gaty möhümdir.

Gidrawlik ýag süzgüç elementini saýlanyňyzda aşakdaky nokatlara üns bermeli:

1. Gidrawlik ýag süzgüç elementiniň süzgüç takyklygy

Her gidrawlik ulgam gidrawlik ýagyň arassalygyny göz öňünde tutmalydyr, bu hem gidrawlik ýag süzgüç elementini ulanmagyň asyl maksadydyr, şonuň üçin süzgüç takyklygy ilkinji gezek göz öňünde tutulýar.

Käbir adamlar aýdarlar: Bu ýagdaýda näme üçin iň ýokary takyklyk bilen (süzgüç arassa bolar ýaly) gidrawlik ýag süzgüç elementini saýlamok?

Precokary takyklykly süzgüç effekti hakykatdanam gowy, ýöne bu hakykatdanam uly düşünişmezlik.Gidrawlik ulgamy tarapyndan talap edilýän gidrawlik ýag süzgüç elementiniň takyklygy "ýokary" däl-de, "laýyk".Precokary takyklykly gidrawliki ýag süzgüç elementleri, nebitiň geçiş ukybyna görä pes (we dürli pozisiýalarda gurlan gidrawliki ýag süzgüç elementleriniň takyklygy birmeňzeş bolup bilmez) we ýokary takyklykly gidrawlik ýag süzgüç elementleriniň hem petiklenmegi ähtimal.Biri gysga ömri we ýygy-ýygydan çalşylmalydyr.

Ikinjiden, gidrawlik ýag süzgüçiniň güýji

Ikinjiden, güýç we poslama garşylyk.Gowy gidrawlik ýag süzgüç elementiniň berkligi standartlara laýyk gelmelidir.Turbageçirijiniň gidrawlik ýag süzgüç elementi nasosyň aşaky akymyna ýokary basyşa çydamly bolmalydyr.Oilag sorujy süzgüç elementi, nebit akymynyň täsir etmezligini üpjün etmek şertine garşy durmagy başarmalydyr.Basyş deformasiýa etmeýär we mesh takyklygyň üýtgemegine sebäp bolmak üçin diametri üýtgetmeýär.

Şol bir wagtyň özünde, käbir ulgamlarda ulanylýan ýag belli bir derejede poslaýar we adaty süzgüç elementleriniň ýa-da poslama garşy süzgüç elementleriniň aýratyn ulanylyşy hakyky ýagdaýa görä kesgitlenmeli.

3. Gidrawlik ýag süzgüç elementini oturtmak üçin seresaplyklar

Gurnama ýeri göz öňünde tutulmalydyr, bu hem gaty möhüm bölek.Ony nirede gurmalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, gidrawliki ýag süzgüç elementini saýlap bilmersiňiz.Dürli pozisiýalarda gidrawlik ýag süzgüç elementiniň işleýşi we takyklygy hem tapawutlanýar.

Gidrawlik ýag süzgüçini nädip saýlamaly?Aslynda, gidrawlik ýag süzgüçini satyn almak esasan üç nokada bagly: birinjisi takyklyk, her gidrawlik ulgam gidrawlik ýagyň arassalygyny göz öňünde tutmalydyr, bu hem nebit süzgüçini ulanmagyň asyl maksadydyr.Ikinjisi güýç we poslama garşylyk;ahyrynda dürli süzgüç funksiýalary we takyklygy bolan süzgüç elementleri dürli gurnama ýagdaýlaryna görä saýlanýar.

Bulary bilenden soň, süzgüç elementini saýlamak we ulanmak size uly kömek eder diýip hasaplaýaryn.

Önümiň beýany

SY-2738 JOHN DEERE Feller Buncher, JOHN DEERE F061786 P173178 P566990 PT9403MPG üçin gidrawlik ýag süzgüji

S: NOOK. SY-2738
OEM NOOK. JOHN DEERE F061786
Haçly salgylanma P173178 P566990 PT9403MPG
GÖRNÜŞ JOHN DEERE Feller Buncher
Daşarky DIAMETER 114 (MM)
Içerki DIAMETER 85 / 67.5 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 412/386 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň