Önüm merkezi

SY-2764 MST arka ýükleýji gidrawlik ýag süzgüji M 542 M 642 M 644 M 644 STAGE V 5421276 1251199 SH 77064

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2764

OEM NOOK.:GIDAC KOD 1251199 MST 5421276

Haçly salgylanma:SH 77064

Giriş:MST M 542 M 642 M 644 M 644 STAGE V arka ýükleýji

Daşarky DIAMETER:86 (MM)

Içerki DIAMETER:69 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:309/291 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Gidrawlik süzgüç näme?

Gidrawlik süzgüç elementi ulgamdaky bölejikleri we rezin hapalary süzmek, gidrawlik ulgamyň arassalygyny üpjün etmek, şeýlelik bilen adaty we aşgazan sebäpli hapalanmagy azaltmak we düzümdäki täze suwuklyklary ýa-da hapalanmagy süzmek üçin gidrawlik ulgamynda ulanylýar. ulgamyna girizildi.

Arassa gidrawlik ýagy hapalaýjylaryň ýygnanmagyny azaldyp, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp we ulgam bölekleriniň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Çyzykly gidrawliki süzgüçler, senagat, ykjam we oba hojalygyndaky ýaly adaty gidrawlik ulgamlarda oturdylyp bilner.Oflayn gidrawliki süzgüç, täze suwuklyk goşanda, suwuklyk doldurylanda ýa-da täze suwuklyk goşmazdan ozal gidrawlik ulgamyny ýuwanda, gidrawlik suwuklygy süzmek üçin ulanylýar.

Gidrawlik süzgüç aýratynlyklary:

1.Biz import edilen çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, gözenekli gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.

2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe goldaw süzgüji, material we rol oýnap bilmez

gysyjy deformasiýadan gaça durmak, şeýle hem gaýtadan işlemek wagtynda materiallaryň zaýalanmagyndan goramak.

3.Biz ýörite spiral gaplaýyş guşaklaryny hem ulanýarys, şonuň üçin süzgüç gatlaklary berk birikdirilip bilner. Stasionar aralyk uzaklygy üpjün edýär

Suwuklyk süzgüç gatlagyna aralaşanda birmeňzeş akym. Diňe basyşyň peselmegini gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, hyzmat möhletini hem uzaldýar.

Gidrawlik süzgüç elementi esasan ulanylýar

1. Gurluşyk enjamlary (ekskawatorlar, buraw RIGS, üýşmeleň sürüjileri, Forkliftler, ýükleýjiler, ýük göterijiler we ş.m.)

2. Uly CNC maşyn guraly

3. Elektrik stansiýasy (ýel, gidrawliki, termiki) ýangyç garşylygy, nasos, birikdiriji, dişli guty, kömür fabrigi, ýuwujy, ýag süzgüji we ş.m., polat fabrigi, gidrawlik nasos stansiýasy, çalgy ulgamy, port tehnikasy we ş.m.

4.Çap ediji maşyn, trikota machine maşyn

Önümiň beýany

SY-2764 MST arka ýükleýji gidrawlik ýag süzgüji M 542 M 642 M 644 M 644 STAGE V 5421276 1251199 SH 77064

S: NOOK. SY-2764
OEM NOOK. GIDAC KOD 1251199 MST 5421276
Haçly salgylanma SH 77064
GÖRNÜŞ MST M 542 M 642 M 644 M 644 STAGE V arka ýükleýji
Daşarky DIAMETER 86 (MM)
Içerki DIAMETER 69 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 309/291 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň