Önüm merkezi

SK-1342A 2343432 SCANIA ýük awtoulagy üçin ýokary hilli agyr ýük awtoulag süzgüç elementi

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1342A

OEM NOOK.:Skaniýa 2343432

Haçly salgylanma:C25024 AF4319

Giriş:SKANI TRA GÖRNÜŞI

Daşarky DIAMETER:245 (MM)

Içerki DIAMETER:165/153 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:469/509/517 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agyr ýük awtoulag süzgüç elementleriniň aýratynlyklary we wezipeleri

Agyr ýük awtoulag süzgüç elementleriniň aýratynlyklary we wezipeleri

Motoryň kadaly işlemegi üçin dem almak üçin ýeterlik arassa howa bolmaly.Dwigatel materiallaryna (tozan, kolloid, alýumin, kislotaly demir we ş.m.) zyýanly howa dem alsa, silindr we porşen ýygnamakdaky ýük artar, netijede silindr we porşen gurnamagynyň adaty bolmadyk könelmegi, hatda motoryň içine girmegi mümkin ýag, has giň köýnek, hereketlendirijiniň işiniň ýaramazlaşmagyna we hereketlendirijiniň ömrüniň gysgalmagyna sebäp bolýar.Agyr süzgüç elementi motoryň könelmeginiň öňüni alyp biler we awtoulag howa süzgüç elementi hem ses azaltmak funksiýasyna eýedir.

1. Awtoulagyň hyzmat ediş möhleti ep-esli gysgaldylýar we ýangyç üpjünçiligi kuwwaty ýeterlik bolmaz - kuwwat peselmegini dowam etdirýär, gara tüsse, başlamakda kynçylyk çekýär ýa-da silindr dişlenýär, bu bolsa sürüjilik maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyna täsir eder.

2. Garnituralaryň bahasy pes bolsa-da, soňraky tehniki hyzmatyň bahasy ýokary.

Agyr süzgüç elementini ulanmagyň wezipesi, ýangyjyň öndürilmegi we daşalmagy döwründe galyndylary süzmek we ýangyç dolandyryş ulgamynyň daşky gurşawy zaýalamagynyň we daşky gurşawyň zaýalanmagynyň öňüni almakdyr.Howa süzgüç elementini ulanmak adamyň burnuna deňdir we howanyň hereketlendirijä göni girmeginiň ilkinji usulydyr. "Dereje", onuň wezipesi howadaky çäge meselesini we käbir togtadylan bölejikleri süzmekdir. hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün ediň.Agyr süzgüç elementiniň wezipesi, hereketlendirijiniň ýokary tizlikde işlemeginde emele gelen metal bölejikleriniň we hereketlendirijiniň ýagyny goşmak prosesinde tozan we gumyň öňüni almak, ähli çalgy ulgamynyň arassalanmagyny üpjün etmek, azaltmak komponentleriň könelmegi we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini uzaltmak.

Agyr ýük awtoulag süzgüçiniň aýratynlyklary näme?

1. precokary takyklyk süzgüç tehnologiýasy: has täsirli ähli bölejikleri süzüň (> 1-2um)

2. Süzgüç tehnologiýasynyň ýokary netijeliligi: süzgüçden geçýän bölejik öýjükleriniň sanyny azaltmak

3. Motoryň irki könelmeginiň öňüni alyň.Howa akymynyň ölçeglerine zeper ýetmeginiň öňüni alyň

4. Awtoulag dwigateli üçin iň gowy howa ýangyjynyň gatnaşygyny üpjün etmek üçin pes diferensial basyş.Maglumat süzgüç ulgamynyň ýitgisini azaltmak

Uly süzgüç meýdany, köp mukdarda kül, uzak ömri we pes iş çykdajylary

Önümiň beýany

SK-1342A 2343432 SCANIA ýük awtoulagy üçin ýokary hilli agyr ýük awtoulag süzgüç elementi

A:

S: NOOK. SK-1342A
OEM NOOK. Skaniýa 2343432
Haçly salgylanma C25024 AF4319
GÖRNÜŞ SKANI TRA GÖRNÜŞI
Daşarky DIAMETER 245 (MM)
Içerki DIAMETER 165/153 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 469/509/517 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň