Önüm merkezi

SK-1070AB KOMATSU ekskawator howa süzgüç elementi P181002 AF4504 AF472 AF472M AF919 C 31 1226 P600975 AF26655 P789164

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1070A

OEM NOOK.:MAN 55508304018 KOMATSU 6127817031 KOMATSU 6127817310 KOMATSU 6127817033 KOMATSU 6127817311 KOMATSU 6127817320 VOLVO 4789522 SCANIA 310816 HITACHI 1930761

Haçly salgylanma:P181002 AF4504 AF472 AF472M AF919 C 31 1226

Giriş:KOMATSU ekskawatory

Daşarky DIAMETER:308 (MM)

Içerki DIAMETER:196 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:471/461/406 (MM)

 

S: NOOK:SK-1070B

OEM NOOK.:KOMATSU 600-181-4400S KOMATSU 612-781-7412 LIEBHERR 7364116 KATERPILLAR 3I0125 KATERPILLAR 9Y6803 ATLAS 70197588 KOMATSU 612-881-7412

Haçly salgylanma:C19157 AF1791 AF821M AF471 AF929 AF1749 AF471M P119372 P804215 P802507 P145701

Giriş:KOMATSU ekskawatory

Daşarky DIAMETER:202/184/212 (MM)

Içerki DIAMETER:158/23 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:447/449 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçleriniň we gurluşyk tehnikasynyň süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementi gurluşyk tehnikasynyň iň möhüm bölegi.Süzgüç elementiniň hili ýük awtoulagynyň howa süzgüçiniň işleýşine täsir edýär.Redaktor mehaniki süzgüç elementiniň gündelik ulanylyşynda üns berilmeli meseleleri, şeýle hem käbir tehniki bilimleri ýygnady!Süzgüç elementleri, nebit süzgüç elementleri, ýangyç süzgüç elementleri, howa süzgüç elementleri we gidrawlik süzgüç elementleri ýaly gurluşyk tehnikasy üçin möhüm gurluşyk enjamlarydyr.Bu gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementleri üçin aýratyn funksiýalaryny we tehniki hyzmat nokatlaryny bilýärsiňizmi?

1. Haýsy ýagdaýlarda ýag süzgüçini we ýük awtoulag süzgüçini çalyşmaly?

Fuelangyç süzgüji, ýangyçdaky demir oksidini, tozany we beýleki magazinesurnallary aýyrmak, ýangyç ulgamynyň petiklenmeginden gaça durmak, mehaniki könelmegi azaltmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmekdir.Adaty ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýangyç süzgüç elementiniň çalyşmagy ilkinji iş üçin 250 sagat, şondan soň her 500 sagatdan ybaratdyr.Çalyşmak wagty dürli ýangyç hil derejelerine görä çeýe gözegçilikde saklanmalydyr.Süzgüç elementiniň basyş ölçeýji duýduryşlary ýa-da basyşyň adaty däldigini görkezende, süzgüçiň adaty däldigini barlamaly.Bar bolsa, ony üýtgetmeli.Süzgüç elementiniň üstünde syzmak ýa-da ýarylmak we deformasiýa ýüze çykanda, süzgüçiň adaty däldigini ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, ony çalyşmaly.

2. Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementindäki ýag süzgüç elementiniň süzgüç usuly has gowumy?

Dwigatel ýa-da enjam üçin degişli süzgüç elementi süzgüç netijeliligi bilen tozany saklamak ukybynyň arasynda deňagramlylygy gazanmalydyr.Filokary süzgüç takyklygy bolan süzgüç elementini ulanmak, süzgüç elementiniň kül kuwwatynyň pesligi sebäpli süzgüç elementiniň hyzmat möhletini gysgaldyp biler.Uly göwrümli göteriji enjamlary kärendesine almak, nebit süzgüç elementiniň wagtyndan öň petiklenmek howpuny ýokarlandyrýar.

3. Pes ýag bilen ýangyç süzgüçiniň, arassa ýagyň we ýük awtoulag süzgüçiniň arasynda näme tapawut bar?

Arassa bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementi enjamlary netijeli gorap biler we beýleki enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Iň pes bug turbinaly ýaglaýjy süzgüç elementi enjamy gowy gorap bilmez, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp bilmez, hatda enjamyň ulanylyş ýagdaýyny erbetleşdirip bilmez.

4. qualityokary hilli ýag we ýangyç süzgüçiniň ulanylmagy enjama nähili peýdalar getirip biler?

PAWELSON® ýokary hilli bug turbinaly çalgy ýag süzgüç elementleriniň ulanylmagy enjamlaryň ömrüni netijeli uzaldyp, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp we ulanyjylar üçin pul tygşytlap biljekdigini aýtdy.

Önümiň beýany

SK-1070AB KOMATSU ekskawator howa süzgüç elementi P181002 AF4504 AF472 AF472M AF919 C 31 1226 P600975 AF26655 P789164

A:

S: NOOK. SK-1070A
OEM NOOK. MAN 55508304018 KOMATSU 6127817031 KOMATSU 6127817310 KOMATSU 6127817033 KOMATSU 6127817311 KOMATSU 6127817320 VOLVO 4789522 SCANIA 310816 HITACHI 1930761
Haçly salgylanma P181002 AF4504 AF472 AF472M AF919 C 31 1226
GÖRNÜŞ KOMATSU ekskawatory
Daşarky DIAMETER 308 (MM)
Içerki DIAMETER 196 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 471/461/406 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1070B
OEM NOOK. KOMATSU 600-181-4400S KOMATSU 612-781-7412 LIEBHERR 7364116 KATERPILLAR 3I0125 KATERPILLAR 9Y6803 ATLAS 70197588 KOMATSU 612-881-7412
Haçly salgylanma C19157 AF1791 AF821M AF471 AF929 AF1749 AF471M P119372 P804215 P802507 P145701
GÖRNÜŞ KOMATSU ekskawatory
Daşarky DIAMETER 202/184/212 (MM)
Içerki DIAMETER 158/23 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 447/449 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň