Önüm merkezi

SK-1525AB Howa gysyjy howa süzgüji, C16400 CF400 VOLVO 11705110 80607039 LIEBHERR 10044317 7621451

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1525A

Haçly salgylanma:MANN C16400, VOLVO 11705110, VOLVO 80607039, LIEBHERR 10044317, LIEBHERR 7621451, 32/947004

DONALDSON:P778972

FLEETGUARD:AF25721 AF26393

Awtoulag:JS130LC 、 JS210SC 、 JS220SC 、 JS240SC

Daşarky DIAMETER:160 159 (MM)

Içerki DIAMETER:102/99 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:342/373 (MM)

 

S: NOOK:SK-1525B

Haçly salgylanma:MANN CF400, VOLVO 11705111, VOLVO 80607047, LIEBHERR 10044318, LIEBHERR 7621452, 32/917805

DONALDSON:P780012

FLEETGUARD:AF25722 AF26394

Daşarky DIAMETER:84 87/77 (MM)

Içerki DIAMETER:72 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:357 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji, howadaky tozany we gumy süzmek üçin karbýuratoryň ýa-da kabul ediş turbasynyň öňünde oturdylýar, silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün edýär

Süzgüç ýörelgesine laýyklykda howa süzgüçleri süzgüç görnüşine, merkezden gaçyryş görnüşine, ýag wannasynyň görnüşine we birleşýän görnüşine bölünip bilner.

Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we çalt heläkçilige sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda diňe wibrasiýa usuly, ýumşak çotgany aýyrmak usuly (gyrmyzy boýag bilen çotmak) ýa-da gysylan howany urmak usuly diňe kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Süzgüçli bölek üçin tozan ýygnaýan bölekdäki tozanlar, pyçaklar we siklon turbasy wagtynda aýrylmalydyr.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howanyň kabul edilmegine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin, adatça, kagyz süzgüç elementini dördünji gezek saklamaly bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi döwülen, deşiklenen ýa-da süzgüç kagyzy we ahyrky gapagy zaýalanan bolsa, derrew çalşylmalydyr.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1525A
Haçly salgylanma MANN C16400, VOLVO 11705110, VOLVO 80607039, LIEBHERR 10044317, LIEBHERR 7621451, 32/947004
DONALDSON P778972
FLEETGUARD AF25721 AF26393
Awtoulag JS130LC 、 JS210SC 、 JS220SC 、 JS240SC
Daşarky DIAMETER   160 159 (MM)
Içerki DIAMETER 102/99 (MM)
GYSGAÇA beýiklik  342/373 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1525B
Haçly salgylanma MANN CF400, VOLVO 11705111, VOLVO 80607047, LIEBHERR 10044318, LIEBHERR 7621452, 32/917805
DONALDSON  P780012
FLEETGUARD AF25722 AF26394
Daşarky DIAMETER 84 87/77 (MM)
Içerki DIAMETER 72 (MM)
GYSGAÇA beýiklik  357 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň